Mežos sākas ugunsnedrošais periods

Ar Valsts meža dienesta (VMD) ģenerāldirektora rīkojumu no 19.aprīļa visā valsts teritorijā noteikts meža ugunsnedrošais laikposms. Tas uzliek noteiktus pienākumus ne tikai VMD darbiniekiem, bet arī ikvienam meža apmeklētājam. 

Dažādie ierobežojumi, pienākumi un prasības, kas meža ugunsnedrošajā periodā jāievēro, saimniekojot vai vienkārši uzturoties mežā, noteikti Ministru kabineta noteikumos Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi”. 

Īsumā - meža ugunsnedrošajā laikposmā aizliegts:

  • Kurināt ugunskurus mežā un purvos, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas.
  • Atstāt ugunskurus bez uzraudzības. Ugunskura vietu atstāj, kad uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies.
  • Nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un citus priekšmetus.
  • Medībās un šaušanas nodarbībās mežā un purvos lietot trasējošas lodes, deglodes un prapjus no viegli uzliesmojoša un gruzdēt spējīga materiāla.
  • Braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos un meža apsaimniekošanai.
  • Ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem mehānismus ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes sistēmu.
  • Bez saskaņošanas ar VMD virsmežniecību vai mežniecībām veikt jebkuru dedzināšanu (arī ārpus meža zemēm), kas, radot dūmus, var maldināt ugunsnovērošanas darba veicējus.
  • Veikt jebkuras citas darbības, kas var izraisīt meža ugunsgrēku.

Katra meža īpašnieka un valdītāja pienākums ir nodrošināt ugunsdrošības prasību ievērošanu mežā.  Ja nepieciešams, jāierīko vai jāatjauno mineralizētās joslas. Jāizlīdzina dziļās risas un jānovāc apaugums un pielūžņojums dabiskajās brauktuvēs mežā, stigās un grāvju atbērtnēs, jāsakārto ceļi un piebrauktuves ūdensņemšanas vietām, lai nodrošinātu ugunsdzēsības automašīnu piekļuvi un pārvietošanos. Noteikumi reglamentē arī meža ciršanas atlieku kraušanu un uzglabāšanu kaudzēs. Ne visās vietās un ne visos veidos tas atļauts.

Pēc VMD amatpersonas pieprasījuma meža īpašniekam jāveic meža ugunsgrēka vietas uzraudzība pēc ugunsgrēka likvidācijas. 

Jāatceras, ka dedzināt ciršanas atlikumus ugunsnedrošajā periodā atļauts tikai ar VMD mežziņa ikreizēju rakstisku atļauju zemas meža ugunsbīstamības apstākļos.

Konstatējot meža ugunsgrēku, lūdzam zvanīt Ziemeļvidzemes virsmežniecības ugunsapsardzības operatīvajam dežurantam (tel. 29450042), tuvākajai VMD struktūrvienībai vai amatpersonai, vai arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam.

Lai saulaina vasara, bet – būsim uzmanīgi!

Novados