Nenokavējiet, vēl ir laiks – viena nedēļa!

Ar tikšanos Smiltenē, uz kuru ieradās tikai viens iedzīvotājs, ir noslēgušās publiskās apspriešanas sanāksmes par Smiltenes novada jaunā teritorijas plānojuma un Vides pārskata 1. redakciju, ko vietējā pašvaldība sarīkoja visu Smiltenes novada pagastu centros un pilsētā.

Izņemot Variņu pagastu, kur sabiedrības aktivitāte bija lielāka, citviet atnākušos iedzīvotājus varēja saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem, neraugoties uz plašsaziņas līdzekļos un pašvaldības izdevumā izplatīto informāciju. Tas dara bažīgu gan pašvaldību, gan teritorijas plānojuma un Vides pārskata izstrādātāju, Rīgas uzņēmumu SIA “Reģionālie projekti”.

Saistoši ikvienam iedzīvotājam un uzņēmumam

“Informējiet savus paziņas un kaimiņus un pētiet paši, jo tas ir svarīgs ilgtermiņa dokuments līdz 2030. gadam! Varbūt pēc gada vai diviem jums  būs kaut kāda būvniecība, bet, ja būvniecības ieceres neatbildīs novada teritorijas plānojumam, tad kaut ko izmainīt būs grūti,” Smiltenes novada iedzīvotājus būt aktīvākiem publiskajā apspriešanā aicina SIA “Reģionālie projekti” teritorijas plānotāja Santa Pētersone.

Iespēja izteikt priekšlikumus pašvaldībai ikvienam ir vēl līdz 9. septembrim.

Teritorijas plānojums ir saistošs ikvienai fiziskai un juridiskai personai visā Smiltenes novada teritorijā. Tas ir pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ir noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, teritorijas ar īpašiem noteikumiem un tamlīdzīgi.

Līdz šim katram Smiltenes novada pagastam un Smiltenes pilsētai bija savs atsevišķs teritorijas plānojums. Lai visā novada administratīvajā teritorijā būtu vienādi nosacījumi teritorijas izmantošanai, SIA “Reģionālie projekti” pēc Smiltenes novada domes pasūtījuma izstrādājuši jaunu un vienotu teritorijas plānojumu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus visai Smiltenes novada teritorijai – astoņiem pagastiem (Bilskas, Blomes, Brantu, Grundzāles, Launkalnes, Palsmanes, Smiltenes un Variņu pagastam) un Smiltenes pilsētai.

Var ietekmēt plānoto saimniecisko darbību

Teritorijas plānojums ir apjomīgs dokuments. Tas sastāv no  paskaidrojuma raksta, grafiskās daļas un teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumiem, kas tiek apstiprināti kā Smiltenes novada pašvaldības saistošie noteikumi. Vides pārskatā tiek novērtēta teritorijas plānojuma stratēģiskā ietekme uz vidi. 

“Teritorijas plānojums pārstāv mūsu pašu intereses līdz pat 2030. gadam. Publiskā apspriešana ir sabiedrības līdzdalības pasākums, iespēja mums pašiem iesaistīties, lai mūsu domas tiktu ņemtas vērā, un iegūt priekšstatu par pilsētas un novada attīstību,” “Ziemeļlatvijai” teic Smiltenes novada iedzīvotāja Sandra Ābele, vienīgā, kura ieradās uz šā dokumenta publiskās apspriešanas sanāksmi Smiltenē, neskaitot pašvaldības pārstāvjus un plānojuma izstrādātājus.

Arī Sandra Ābele aicina iedzīvotājus būt aktīvākiem un līdz 9. septembrim, kad vēl iespējams iesniegt rakstiskus priekšlikumus pašvaldībai ([email protected] vai sūtot pa pastu), izpētīt Smiltenes novada teritorijas plānojuma 1. redakciju un sniegt ierosinājumus, ja tādi rodas.

“Šis dokuments ļoti skar iedzīvotājus. Ja mainās teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumi, piemēram, par lauksaimniecības zemēm vai meža teritoriju, uzreiz ir kaut kādi saimnieciskās darbības ierobežojumi īpašumiem, kas tur atrodas, piemēram, cilvēki nevarēs  apmežot lauksaimniecības teritorijas, tā kā bija iecerējuši. Cilvēki tagad tam varbūt nepievērš uzmanību,  bet tas ir svarīgi, tie ir viņu īpašumi,  viņu ekonomiskie plāni,” uzsver Sandra Ābele.

Ar Smiltenes novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas un vides pārskata 1. redakcijas elektronisko versiju var iepazīties https://smiltene.lv/sabiedriba/publiska-apspriesana/ vai Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis #document_8969. Ar drukātajiem materiāliem var iepazīties Smiltenes novada domē (Dārza ielā 3 Smiltenē) vai Smiltenes novada pagasta pārvaldēs darba laikā.

Novados