Pārgājienos, laivu braucienos un talkās iepazīs Ziemeļgauju

Dabas aizsardzības pārvalde no 11. maija līdz šī gada novembrim, popularizējot aizsargājamo ainavu apvidus  un to vērtību Latvijai unikālo ainavu saglabāšanā,   aicina uz pasākumu ciklu “Piedzīvojums Ziemeļgaujā”.  Kopumā piecos pasākumos būs iespēja gan izzināt aizsargājamo ainavu apvidu “Ziemeļgauja”  un tajā vērtīgos dabas objektus, gan arī līdzdarboties dabas vērtību saglabāšanas darbos, tādējādi gūstot pieredzi un vērtīgas zināšanas.

“Mēs esam pieraduši no dabas ņemt, dabu iepazīt un apbrīnot, dabā atpūsties. Bet mēs varam dabai arī palīdzēt. Tādēļ organizējam pasākumu ciklu aizsargājamo ainavu apvidū “Ziemeļgauja”. Katrā no pasākumiem tuvāk iepazīsim kādu no Ziemeļgaujas aizsargājamo biotopu veidiem, atpūtu apvienojot ar praktisku darbošanos konkrētajā biotopā,” stāsta Pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas vecākā valsts vides inspektore Rūta Zepa.

“Piedzīvojums Ziemeļgaujā” pirmais pasākums notiks 11. maijā Sikšņu dolomīta atsegumos Apes novada Virešu pagastā. Pasākuma laikā plānots šo ģeoloģisko dabas pieminekli atbrīvot no apauguma un uzslāņojuma, kas uzkrājies gadu gaitā. Pēc kopīga darba dalībnieki Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistu pavadībā apmeklēs vēl citus ievērojamus dolomītu atsegumus: Tilderu vecās dolomīta lauztuves, augstāko dolomīta atsegums Latvijā - Randātu klintis un arī Kalamecu-Markūzu gravas.

Nākamais pasākums notiks 8. jūnijā, un tas būs veltīts parkveida pļavām, dižkokiem un vecupēm. Ievadā plānota dižkoku atbrīvošana no apauguma Valkas novada Zvārtavas vai Valkas pagastā. Pēc darba būs organizēts pārgājiens Marsu apkārtnē, iepazīstot parkveida pļavas un aizsargājamos augus un izzinot vecupju veidošanās procesus.

Jūlija beigās Apes novada Virešu pagastā plānots brauciens ar laivām pa Gauju no Tirziņas ietekas līdz Virešu tiltam. Pa ceļam ar izkaptīm, kapļiem un grābekļiem iecerēts attīrīt Gaujas straujteces posmu no ūdensaugu aizauguma.

Septembrī pasākums būs veltīts iekšzemes kāpām – pārgājienā Valkas novada Zvārtavas pagastā 15 kilometru garumā varēs iepazīt vienu no lielākajiem iekšzemes kāpu masīviem Latvijā – Cirgaļu kāpas. Savukārt novembrī notiks Lašu nārsta vērošanas pārgājiens gar Vecpalsas upi Smiltenes novada Grundzāles un Palsmanes pagastos, Apes novada Virešu pagastā.

Sīkāka informācija būs pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē www.daba.gov.lv ne vēlāk kā 10 dienas pirms katra konkrētā pasākuma. Pasākumu ciklu “Piedzīvojums Ziemeļgaujā” Dabas aizsardzības pārvalde organizē sadarbībā ar Valkas un Apes novadu pašvaldībām.

Aizsargājamo ainavu apvidus "Ziemeļgauja" ietver teritoriju gar Gaujas upi apmēram 140 km garumā no Apes novada līdz pat Valmierai. Ziemeļgaujas ielejai raksturīga ļoti liela ainavas dažādība ar ievērojamu biotopu un sugu daudzveidību, šī ir unikāla teritorija gar Gauju. Šeit Gauja ir dabiska un neregulēta, ar plašu vecupju sistēmu, botāniski vērtīgām pļavām, veciem jauktiem un lapkoku mežiem. Visā šajā teritorijā sastopami unikāli, mazpārveidoti, vietām vēl arvien tradicionāli un ekstensīvi apsaimniekoti biotopi.

Praktiska informācija par 11. maija pasākumu pie dolomīta atsegumiem:

Pulcēšanās: plkst.10.00 Apes novada Virešu pagastā, Vidagas centrā pie skolas (nokļūšana Google Maps: https://ej.uz/VidagasSkola).
Norise: apmēram 2 stundas ilga talka pie ģeoloģiskā dabas pieminekļa “Sikšņu dolomīta atsegumi” Dolomīta klints atbrīvošana no krūmiem, sīkiem kokiem, erozijas rezultātā noslīdējušas augsnes, sadzīves atkritumiem.
Pēc darba: apmēram 3 stundas garš ārgājiens uz senajām Tilderu dolomīta lauztuvēm, augstāko dolomīta atsegumu Latvijā – Randātu klintīm un Kalamecu–Markūzu gravām Gaujienas pagastā.
Līdzi jāņem uzkodas pusdienām. Talkas laikā ieteicams vilkt kājās gumijas zābakus, jo pie atseguma izplūst avoti. Pieteikšanās nav nepieciešama.
Sīkāka informācija par pasākumu: Rūta Zepa, tālr. 26361362, e-pasts: [email protected], Jānis Pērle, tālr. 26222682, e-pasts: [email protected].

20190507-1222-af-190511-dld-ziemelgauja.

Novados