Smiltenes novadā aicina talkot aprīļa pēdējās nedēļās

Pavasara talkas allaž cilvēkiem saistījušās ar kopā sanākšanu draugu, radu, skolasbiedru un darba kolēģu lokā. Ņemot vērā ārkārtas situāciju un sociālās distancēšanās apstākļus, Lielā talka šogad visā Latvijā ir pārcelta uz 16. maiju, piedāvājot neparastu iespēju – talkot individuāli.

Bet, tā kā sakoptības mēnesis Smiltenes novadā ir aprīlī, pašvaldībā pieņemts lēmums dot iespēju iedzīvotājiem organizēt individuālās talkas jau tagad – mēneša pēdējās divās nedēļās.

“Sakoptības mēneša ietvaros talkošana tiek organizēta, uzsvaru liekot uz individuālajām talkām. Smiltenes novada dome aicina līdz 30. aprīlim iedzīvotājiem pieteikties talkošanai individuāli vai ar savu ģimeni. Visi talcinieki tiks nodrošināti ar talkas maisiem,” informē Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Linda Beitika.

Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas teritorijas apsaimniekošanas speciāliste Agija Kukaine mudina iedzīvotājus izmantot šo iespēju, tādējādi sakopjot savas mājas un apkārtni un Smiltenes pilsētas simtgadē paveicot labu darbu savai pilsētai un novadam. Laikrakstam A. Kukaine atklāj, ka maisus savāks maija sākumā. Talciniekiem tiks norādīta tuvākā vieta, kur tos nogādāt.
Bilskas pagasta pārvaldes vadītāja Linda Karlsone informē, ka pagastā šāda prakse bijusi arī iepriekšējos gadus, kad cilvēki lūdz maisus un pēc savas iniciatīvas sakopj ne tikai savus pagalmus, bet arī īpašumam piegulošās valsts ceļu malas. “Raudiņas galā katru gadu Sprancmaņu ģimene sakopj autobusu pieturu un tās apkārtni, aktīvi iedzīvotāji ir arī Mēros un jau zina paši, kur pēc tam maisi jānovieto. Rosība pagastā novērojama arī šajā pavasarī. Individuāli talkos arī pagasta pārvaldes un pašvaldības iestāžu darbinieki. Bilskā sakopsim represēto piemiņas vietu un turpināsim darbu pie ezermalas, Mēros talkos muižas parkā un Birzuļu tautas nama apkārtnē. Ja iedzīvotājiem gribas talkot arī ārpus sava īpašuma, tad diezgan briesmīgas ir Valkas šosejas ceļmalas, arī valsts ceļi, kas no Bilskas ved uz Gaujienu un cauri Mēru ciematam,” saka Bilskas pagasta pārvaldes vadītāja.

Uz sakopšanas darbiem aicina arī Blomes pagasta pārvaldes vadītājs Gaidis Bogdanovs. “Droši zvaniet un piesakiet savas individuālās talkas, jo šopavasar netiks organizēta kopīga talka valstī noteiktā ārkārtējā stāvokļa dēļ. Ņemot vērā, ka cilvēki šajā laikā daudz biežāk uzturas mājās, ir jāizmanto iespēja. Paši ik pa brīdim dodamies savākt atkritumus auto ceļa Smiltene–Liepa malās. Nedēļas vidū pie Blomes tautas nama notiks puķu dobju pārrakšana. Lūkosim pēc pavasara ziediem, lai šo laiku padarītu košāku mums visiem,” teic G. Bogdanovs.

UZZIŅAI

Piesaki individuālo talku Smiltenes novadā
Smiltenes pilsētā,
zvanot uz 26395999 Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas teritorijas apsaimniekošanas speciālistei Agijai Kukainei vai rakstot e-pastu
[email protected]  

Grundzāles pagastā, zvanot Aldai Zvejniecei uz 29449680

Bilskas pagastā, zvanot Lindai Karlsonei uz 29189126

Blomes pagastā, zvanot Gaidim Bogdanovam 26420044  

Smiltenes un Brantu pagastā, zvanot Mārītei Treijerei uz 26164671

Launkalnes pagastā, zvanot Mārim Lazdiņam uz 29127008

Palsmanes pagastā, zvanot Tignai Podniecei uz 29474697

Variņu pagastā, zvanot Uldim Birkenšteinam uz 29132721

Novados