Smiltenes novada dome atbalsta iniciatīvu pasākumu rīkošanā

Smiltenes novada dome izsludina jaunu līdzfinansēšanas konkursu kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu pasākumu īstenošanai Smiltenes novadā, kur par atbalstāmo aktivitāšu prioritāti ir noteikti Smiltenes pilsētas 100 gadu pasākumi.

“Konkursa mērķis ir atbalstīt pasākumus, kas tapuši pēc iedzīvotāju vai radošo organizāciju iniciatīvas, kas izglīto sabiedrību, bagātina Smiltenes novada kultūrvidi, sniedzot ieguldījumu novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un jaunu kultūras tradīciju radīšanā, novada vārda un tēla popularizēšanā,” informē Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Linda Beitika.

Pašvaldības izsludinātajā konkursā var piedalīties kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu pasākumu projekti, kuru realizācija notiek Smiltenes novadā un kuru rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums novadam. Pašvaldības atbalstītās aktivitātes un pasākumi jāīsteno gada laikā no līguma parakstīšanas brīža.

Konkursā tiek atbalstītas šādas aktivitātes: koncerti un festivāli; teātra, kino un deju izrādes; izstādes, mākslas plenēri; izglītojošas un inovatīvas ekspozīcijas valsts un vietējas nozīmes kultūrvēstures objektos, publiskākajās teritorijās; kultūrmantojuma digitalizācija; radošās darbnīcas; kultūrizglītojošas programmas un lekcijas; literārie pasākumi; kultūrvēsturisku izdevumu un grāmatu izdošana; novada (tai skaitā cilvēku, kolektīvu, uzņēmumu) reprezentējošu videofilmu uzņemšana; audioierakstu ierakstīšana; gadskārtu svētku un latvisko tradīciju popularizēšanas pasākumi.

L. Beitika atklāj, ka piedalīties var gan juridiskas, gan fiziskas personas, kas reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji. Viena pasākuma īstenošanai var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu līdz 2000 eiro, ne vairāk kā 90 procentu no kopējām pasākuma izmaksām.

Projektu pieteikumi jāiesniedz atbilstoši konkursa nolikumā noteiktām prasībām. Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un cita informācija pieejama Smiltenes novada mājaslapā, sadaļā “Attīstība” – Pašvaldības atbalsts. Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 3. aprīļa pulksten 16 Smiltenes novada domes Klientu apkalpošanas centrā (Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729) personīgi vai elektroniski jānosūta uz e-pastu [email protected] ar norādi “Smiltenes novada kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu pasākumu konkursam”.

Novados