Smiltenes novada dome rīko nekustamo īpašumu izsoles

Smiltenes novada dome 2019. gada 9. oktobrī rīko pašvaldības nekustamo īpašumu, tai skaitā dzīvokļu izsoles:

  • Dakteru iela 37-2, Smiltenē, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9415 900 1120. Īpašums sastāv no dzīvokļa 36,1 m2 platībā, 361/1551 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, 361/1551 kopīpašuma domājamās daļas no saimniecības ēkas un 361/1551 kopīpašuma domājamās daļas no mājai piesaistītā zemes gabala. Izsoles objekta sākumcena noteikta 6800,00 euro.
  • Dakteru iela 37-4, Smiltenē, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9415 900 1119. Īpašums sastāv no dzīvokļa 20,3 m2 platībā, 203/1551 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, 203/1551 kopīpašuma domājamās daļas no saimniecības ēkas un 203/1551 kopīpašuma domājamās daļas no mājai piesaistītā zemes gabala. Izsoles objekta sākumcena noteikta 4300,00 euro.
  • „Raibaci” – 6, Grundzāle, Grundzāles pagastā, Smiltenes Smiltenes novada dome rīko nekustamo īpašumu izsoles novadā, kadastra numurs 9458 900 0084. Īpašums sastāv no dzīvokļa 24,7 m2 platībā un 273/3384 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, 273/3384 kopīpašuma domājamās daļas no sešām saimniecības ēkām un 273/3384 kopīpašuma domājamās daļas no mājai piesaistītā zemes gabala. Izsoles objekta sākumcena noteikta 1160,00 euro.
  • „Tīles” – 3, Blomes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9446 900 0046. Īpašums sastāv no „Tīles”- 3, Blomes pagastā, Smiltenes novadā, (kadastra numurs 9446 900 0046), kas sastāv no dzīvokļa 46,1 m2 platībā un 461/1852 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, divām palīgēkām un zemes ar kadastra apzīmējumu 94460030180. Izsoles objekta sākumcena noteikta 3600,00 euro.
  • „Silva 1A” – 5, Silva, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9470 900 0317. Īpašums sastāv no dzīvokļa 28,1 m2 platībā un 281/8028 kopīpašuma domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 9470 003 0294 001 un 281/8028 kopīpašuma domājamās daļas zemes ar kadastra apzīmējumu 9470 003 0294. Izsoles objekta sākumcena noteikta 5500,00 euro.
  • „Siļķītes”, Blomes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9446 006 0270. Īpašums sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 9446 006 0270 3.83 ha un 9446 006 0269 0.94 ha platībā un četrām ēkām. Izsoles objekta sākumcena noteikta 26240,00 euro.

Pieteikšanās dalībai izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā līdz 2019.gada 7.oktobrim (ieskaitot). Plašāku informāciju par izsoļu norises laikiem, vietu un noteikumiem skatīt www.smiltene.lv sadaļā „Pašvaldība/Izsoles”.

Novados