Smiltenes novada dome sniedz atbalstu mācību līdzekļu iegādei

Smiltenes novada domes Sociālais dienests līdz pat septembra beigām aicina pieteikties pabalsta saņemšanai individuālo mācību līdzekļu iegādei skolēniem, lai nodrošinātu ar bērna izglītības apguvi un audzināšanu saistītās vajadzības. Sākoties jaunajam mācību gadam, Sociālais dienests aicina izmantot iespēju, piesakoties arī pabalstiem ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs.

Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Mūze informē, ka uz pabalstu individuālo mācību līdzekļu iegādei saņemšanu var pretendēt ģimenes, kuras Sociālais dienests ir atzinis par trūcīgām vai maznodrošinātām. Pabalsta apmērs trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem ir trīsdesmit eiro, ko piešķir par katru ģimenes (mājsaimniecības) skolēnu, kurš mācās vispārējā obligātās izglītības iestādē no piecu gadu vecuma līdz 9. klasei ieskaitot. Iesniegumi šī pabalsta saņemšanai  pašvaldībā tiek pieņemti līdz pēdējai septembra mēneša apmeklētāju pieņemšanas dienai.

“Savukārt pabalstu ēdināšanai piešķir Smiltenes novada ģimenēm, kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas un dzīvo Smiltenes novadā un viņu bērni mācās Smiltenes novada vispārizglītojošās skolās vai pirmsskolas izglītības iestādē. Tiesības saņemt pabalstus ir trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem, bērniem ar invaliditāti, aizbildniecībā esošiem bērniem, audžuģimenēm un daudzbērnu ģimenēm, neizvērtējot ienākumus,” paskaidro M. Mūze.

“Ziemeļlatvija” atgādina, ka valsts un pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas pienākas visiem 1. līdz 9. klašu skolēniem, līdz ar to Sociālais dienests aicina pirmsskolas un 10. līdz 12. klašu audzēkņu vecākus vērsties pie sociālajiem darbiniekiem, lai saņemtu pabalstu ēdināšanai. 

“Pabalsts ēdināšanai tiek piešķirts par katru mācību pusgadu. Sākoties otrajam mācību pusgadam, ģimenei atkārtoti jāiesniedz dokumenti. Pabalsta ēdināšanai apmaksa tiek veikta, apmaksājot ēdināšanas pakalpojumu,” piebilst M. Mūze.
Papildu informāciju par pabalstiem var saņemt, zvanot uz 64707573.

UZZIŅAI

Lai saņemtu pabalstu, ģimenēm jāvēršas Smiltenes novada Sociālajā dienestā Dārza ielā 3 vai pagastu pārvaldēs pie sociālajiem darbiniekiem.

Sociālie darbinieki dokumentus pieņem:

pirmdienās no pulksten 8 līdz 12 un no 13 līdz 18,
otrdienās un ceturtdienās no pulksten 8 līdz 12 un no 13 līdz 17.

Novados