Smiltenes novada iedzīvotāji tiek aicināti uz sanāksmi par Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādi

Uzsākts darbs pie Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādes. Lai identificētu potenciālos rīcības plānā iekļaujamos pasākumus, uz diskusiju tiek aicināti arī novada iedzīvotāji.  

Projekta “LIFE ADAPTATE” ietvaros Smiltenes novada dome ir uzsākusi darbu pie Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādes, ar kuru tiks aizstāts spēkā esošais Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns. Esošā plānā ir iekļautas aktivitātes, kas pamatā fokusējas uz pašvaldībā radītās negatīvās ietekmes uz vidi mazināšanu. Taču apzinoties, ka klimata pārmaiņas ir neizbēgams process, kas sev līdzi nes dažādus riskus, esošais plāns tiks ne tikai atjaunināts, bet arī papildināts ar klimata risku novērtējumu un pasākumiem, kas ir vērsti uz pielāgošanos klimata pārmaiņām. 

Lai plāna izstrādē būtu ņemti vērā visu ieinteresēto pušu viedokļi un priekšlikumi, 28. martā plkst.10.00, Dārza ielā 3, Smiltenē (domes sēžu zālē) tiek organizēta sanāksme, kuras mērķis ir iepazīstināt ar veikto risku un ievainojamības novērtējumu Smiltenes pašvaldībai un identificēt potenciālos pasākumus, ko iekļaut Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānā. Uz sanāksmi tiek laipni gaidīts ikviens novada iedzīvotājs! 

Kopumā plāna izstrādes laikā tiks organizētas 3 tikšanās. 

Pirmā tikšanās ir paredzēta, lai diskusiju ceļā dotu priekšlikumus plāna izstrādei. Otrā tikšanās tiks organizēta, lai apspriestu jau konkrētu plāna 1. redakciju, sniegtu ieteikumus tā pilnveidošanai un trešā tikšanās, lai prezentētu galējo plāna versiju un tajā iekļautos pasākumus.

Projektu "LIFE ADAPTATE" plānots īstenot līdz 30.09.2021. Projekta kopējās plānotās izmaksas 3 214 997,00 EUR, no kurām Smiltenes novada domes izmaksu daļa ir 291 461,00 EUR. Vairāk informācijas par projektu: www.lifeadaptate.eu.

Novados