Smiltenes novada jaunatnes organizācijām iespēja pretendēt uz finansējumu

Smiltenes novada dome aicina jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumus iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektus konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”.

Projekta mērķis ir palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē. Tāpat būtiski jauniešus iesaistīt aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot to pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Piemēram, neformālās mācīšanās aktivitātes un pasākumi, nometnes, pārgājieni, āra dzīves aktivitātes un piedzīvojumu izglītība, personības pilnveides pasākumi, personīgo mērķu definēšana un to sasaiste ar izglītību, pašizziņas un motivācijas attīstīšanas aktivitātes.

Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Alise Valaine-Kalniņa informē, ka projekta mērķgrupa ir vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2. jūnijam Smiltenes novada domē Dārza ielā 3, Smiltenē, LV-4729, personīgi, pasta sūtījumā vai kā elektronisks dokuments uz e-pastu: [email protected]

Viena projekta pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kopumā plānots atbalstīt piecas idejas, kas būs jāīsteno trīs līdz astoņpadsmit mēnešu garumā. Papildu informāciju var iegūt, zvanot A. Valainei-Kalniņai uz 64707579 vai rakstot [email protected].

Novados