Smiltenes novada Pašvaldības policijai – drons

Pateicoties vietējās pašvaldības īstenotajam projektam, Smiltenes novada Pašvaldības policija papildinājusi savu materiāltehnisko nodrošinājumu ar  bezpilota lidaparātu jeb dronu. Projekta  mērķis ir zivju resursu aizsardzība un maluzvejniecības samazināšana Smiltenes un Apes novada ūdenstilpēs, informē Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Zelma Mičule.

Viņa norāda, ka Smiltenes novada teritorijā atrodas četras īpaši aizsargājamas dabas teritorijas (dabas liegumi), kas iekļaujas arī Eiropas aizsargājamo dabas teritoriju tīklā “Natura 2000”– Šepka, Rauza, Launkalne un Mežole –  un kas izveidotas ar mērķi aizsargāt arī ūdens kvalitāti un ūdenstilpēs mītošās īpaši aizsargājamās gliemeņu un zivju sugas. Novadā atrodas arī vairāki nozīmīgi ezeri – Teperis, Niedrājs, Lizdoles, Spiciera ezeri un citi.

No 2016. gada Smiltenes novada Pašvaldības policija papildus Smiltenes novada ūdenstilpju apsekošanai uzrauga arī ūdenstilpes Apes novadā, lai aizsargātu zivju resursus arī šajā novadā.

Smiltenes novada pašvaldība ir locekle “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrībā”, kuras viens no galvenajiem uzdevumiem ir zivju nārsta vietu un zivju resursu aizsardzība Gaujas baseina upēs un Gaujā (Apes un Smiltenes novadā).

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 4269 eiro, no tiem Zivju fonda finansējums ir 3799,41 eiro, bet Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējums – 469,59 eiro.

Novados