Smiltenes pašvaldība sniedz atbalstu krīzes skartajiem ārkārtas situācijas laikā

Lai atbalstītu komersantus ārkārtējās situācijas laikā, Smiltenes novada dome nolēmusi par 90 procentiem samazināt pašvaldības mantas nomas maksu.

Domes pieņemtais lēmums attiecas uz tām Ministru kabineta noteiktajām nozarēm, kurām saistībā ar “Covid-19” izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija, un uz tiem šo nozaru komersantiem, kuri  nomā Smiltenes novada pašvaldības vai pašvaldības kapitālsabiedrību mantu (telpas, zemi, būves vai kustamu mantu).

Samazinājums līdz pat 90 procentiem

Pašvaldības atbalsts paredz nomas maksas samazinājumu 90 procentu apmērā no apstiprinātās nomas maksas  ar nosacījumu, ja nomas objekta izmantošana ir saistīta ar krīzes skarto nozaru darbību, informē Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Mūze.

Pašvaldības lēmumu atzinīgi – kā būtisku atspaidu – vērtē Smiltenes uzņēmuma SIA “Draugs-SD” valdes locekle Aiva Grēna. Uzņēmuma specializācija ir ēdināšanas pakalpojumi, SIA “Draugs-SD” Smiltenē ir ēdnīca un veikals–kafejnīca “Pauze”. “Pauzei” telpas uzņēmums nomā no vietējās pašvaldības. Kafejnīcu un ēdnīcu uzņēmums no 23. marta ir slēdzis, lai pasargātu darbiniekus.
“Tiklīdz aizgājām dīkstāvē, tā rakstījām iesniegumu Smiltenes novada domei, lai palīdz un lai dīkstāves laikā nerēķina nomas maksu par “Pauzi”. Arī 90 procenti ir labi,” “Ziemeļlatvijai” stāsta uzņēmuma “Draugs-SD” valdes locekle Aiva Grēna. 

Smiltenes novada domes lēmums paredz arī to, ka ārkārtējās situācijas laikā komersantiem netiks aprēķināti un piemēroti nomas maksas kavējuma procenti un līgumsodi nomas maksas samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par patērētajiem pakalpojumiem – elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

Atbalstu pašvaldība piešķirs tiem nomniekiem, kuriem līdz valstī izsludinātajam ārkārtējam stāvoklim nav kavētu maksājumu, izņemot, ja nomnieks ir noslēdzis vienošanos par parāda samaksu pa daļām. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņems Smiltenes novada pašvaldības domes izveidota komisija. Lēmums būs spēkā līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai valstī.

Lai saņemtu atbalstu, nomniekiem ir jāiesniedz iesniegums par pašvaldības mantas nomas maksas samazināšanu un aizpildīta de minimis atbalsta uzskaites veidlapa.

 Iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, var nosūtīt elektroniski uz e-pastu: [email protected], bet papīra formātā parakstītu iesniegumu var atstāt slēgtā pastkastē, kas atrodas pie Smiltenes novada domes Dārza ielā 3 vai nosūtīt pa pastu Smiltenes novada domei Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.

Pašvaldība arī aicina visus komersantus sekot līdzi aktuālajai informācijai, jo situācija mainās katru dienu.

Nekustamā īpašuma nodokli var maksāt vēlāk

Smiltenes novada dome arī nolēmusi, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju saistībā ar “Covid-19” izplatību, pārcelt 2020. gada nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus uz vēlāku laiku. Domes pieņemtais lēmums paredz to, ka nekustamā īpašuma nodoklis 2020. gadā ir maksājams šādi: par 2020. gada pirmo un otro ceturksni – ne vēlāk kā 15. augustā,  par 2020. gada trešo un ceturto ceturksni –  ne vēlāk kā 15. novembrī.

Lēmums attiecas uz visiem, kuri maksā nekustamā īpašuma nodokli par Smiltenes novada administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, taču neattiecas un nav piemērojams uz iepriekšējo gadu nesamaksātajiem nekustamā īpašuma nodokļiem.

Smiltenes novada dome ir pateicīga tiem maksātājiem, kuri nekustamā īpašuma nodokli par 2020. gadu jau ir samaksājuši pilnā apmērā vai daļēji. Līdz šā gada 26.martam pašvaldības budžetā ir iekasēti 338 862,76 eiro jeb 44,68 procenti no plānotās nodokļa summas.

Novados