Smiltenes un Beverīnas novadiem būs savi zīmoli

Lai veicinātu Smiltenes un Beverīnas novadu uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību un investīciju piesaisti, kā arī lai uzlabotu  atpazīstamību Latvijas un starptautiskā mērogā, Smiltenes un Beverīnas novadiem būs pašiem savi zīmoli.

Zīmolu stratēģiju  abiem novadiem izstrādās uzņēmums SIA “Triple Bounce”.


Izpētīs teritorijas identitāti

Tas notiks, pateicoties Smiltenes novada biedrības “Abulas lauku partnerība” realizētajam starptautiskajam projektam “Place Branding for Rural Development”, kas ir apstiprināts Lauku atbalsta dienestā 2018. gada 23.novembrī. 

Īstenojot projektu, tiks izstrādāti divu teritoriju zīmoli: “Smiltenes novada zīmolvedības un mārketinga komunikācijas stratēģija un vizuālā identitāte” un “Beverīnas novada zīmolvedības stratēģija un vizuālā identitāte”, informē biedrības “Abulas lauku partnerība” vadītāja Sveta Rozīte. Pēc tam izstrādātos teritoriju zīmolus biedrība “Abulas lauku partnerība” ar līgumu nodos abiem novadiem tālākai izmantošanai pēc katras pašvaldības ieskatiem.

Paralēli zīmolu izstrādei, projektā ir plānotas dažādas aktivitātes Smiltenes un Beverīnas novados –  dažādu apmācību organizēšana saistībā ar efektīvu zīmola lietošanu, pieredzes apmaiņas braucieni pie sadarbības partneriem uz Somiju un Zviedriju un viņu uzņemšana Smiltenes un Beverīnas novados.

Pirmais darba uzdevums zīmola izstrādātājiem ir esošās situācijas analīze, norāda S. Rozīte. Zīmola izstrādātāji devās intervēt dažādu nozaru un jomu pārstāvjus Smiltenes un Beverīnas novados un satikās ar biedrības “Abulas lauku partnerība” komandu, lai izzinātu arī tās viedokļus par novada atpazīstamību. Pētījums aptver Smiltenes un Beverīnas novadu dažādas mērķa grupas: novadu iedzīvotājus, uzņēmējus, pašvaldības, nevalstisko organizāciju pārstāvjus. 

“Šā posma mērķis ir iegūt padziļinātu un vispusīgu izpratni par novada identitātes aspektiem, vērtībām, pašuztveri, salīdzinošo vērtējumu, novada pastāvīgo, mainīgo un simbolisko faktoru uztveri, novadu simbolizējošo resursu uztveri un to attīstības dinamiku un zīmola identitātes atribūtiem. Savukārt  projekta kopējais mērķis ir sekmēt teritorijas daudzveidīgu attīstību, sadarbojoties ar citu līdzīgu teritoriju partneriem, pārņemot vērtīgu pieredzi, gūstot jaunas zināšanas, izstrādājot teritorijas zīmola stratēģiju un radot jaunu pieeju vietas zīmola izmantošanas iespējām, kā arī apmācot mērķa grupas efektīgi lietot zīmolu dažādām mārketinga aktivitātēm,” skaidro biedrības “Abulas lauku partnerība” vadītāja.


Jāgaida vairāk nekā gads

Projektu paredzēts īstenot līdz 2020. gada 20. martam.

Projekta vadītāja ir biedrības “Abulas lauku partnerība” starptautisko projektu vadītāja Antra Ķikute. No Smiltenes novada domes projektā ir iesaistīta sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Mūze, no Beverīnas novada  –  projektu vadības speciāliste Linda Krūmiņa. 

Starptautiskā projekta sadarbības partneri Latvijā ir biedrība “Lauku partnerība Ziemeļgauja”, ārvalstīs – vietējā rīcības grupa no Somijas “LAG Ravakka”  un vietējā rīcības grupa no Zviedrijas “Dalavarnas Utvecklings Omrade”.

Projektu biedrība  “Abulas lauku partnerība” īsteno  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība ”. Atbalsta intensitāte ir 100 procenti no šā fonda. 

Novados