Uzsāksies Strenču pilsētas parka teritorijas labiekārtošanas darbi

Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde 2019.gada 2.jūlijā pieņēma Lēmumu par projekta Nr. 19-09-AL12-A019.2201-000001 “Strenču pilsētas parka teritorijas labiekārtošana, 1.kārta” iesnieguma apstiprināšanu un līdzfinansējuma piešķiršanu. Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. 

Projekta mērķis: vides sakārtošana, labiekārtojot Strenču pilsētas parka teritoriju, tādējādi nodrošinot novada iedzīvotāju, viesu, ģimeņu ar bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām drošu pārvietošanos, kā arī atpūtas un kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas brīvā dabā parka teritorijā, kā arī veicināta teritorijas atpazīstamība un identitātes stiprināšana, kas atstāj pozitīvu ietekmi uz vietējo sabiedrību un aktivizē vietējos iedzīvotājus. 

Projekta 1.kārtā paredzēts labiekārtot Strenču pilsētas parka teritoriju, uzlabojot un papildinot esošo parka teritorijas infrastruktūru ar labiekārtotiem celiņiem, soliņiem, atkritumu urnām, nelielu bruģētu laukumu pasākumu norisei, karogu mastiem un interaktīviem mūzikas elementiem bērniem. 

Par būvniecības darbu veikšanu ir noslēgts līgums ar SIA “Kvinta BCL” atbilstoši SIA “Ceļu komforts” izstrādātajam būvprojektam. Būvuzraudzību veiks sertificēts būvuzraugs Pēteris Gudrinieks.

No Valkas novada būvvaldes ir saņemta būvatļauja ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanu un līdz ar siltu laikapstākļu iestāšanos pēc Lieldienām tiks uzsākti būvniecības darbi.

Projektu paredzēts realizēt līdz 2020.gada septembrim.            

Lēmumā noteiktās projekta attiecināmās izmaksas – 29985,22 EUR.  90 % no projekta attiecināmajām izmaksām līdzfinansē Eiropas Savienība. 

Novados