Veikta Smiltenes kapsētu digitalizācija, iedzīvotāji aicināti iepazīties ar digitālajā kartē pieejamajiem datiem

Jau rakstījām, ka spēkā ir 2017.gada 29.novembra Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 18/17 „Smiltenes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”, kuri nosaka Smiltenes novada pašvaldības kapsētu (Smiltenes Meža kapi, Smiltenes pilsētas kapsēta, Vecā luterāņu kapsēta, Ebreju kapi, arī Palsmanes kapsētas) iekšējās kārtības noteikumus, kapavietu piešķiršanas, kopšanas,  uzturēšanas,  apbedīšanas un kapličas izmantošanas kārtību, kapavietu kopēju un amatnieku profesionālo darbību kapsētās, kā arī  kārtību, kādā tiek aktēta nekopta kapavieta, kā arī atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu, kapavietas uzturēšanas līguma paraugu un Administratīvo atbildību par noteikumu pārkāpšanu.

Saistošie noteikumi ir saistoši gan kapsētu apsaimniekotājam (Smiltenē – SIA “Smiltenes NKUP”, Palsmanē – Palsmanes pagasta pārvalde), gan arī jebkurai fiziskai un juridiskai personai, kurai ir noslēgts kapavietas uzturēšanas līgums ar kapsētu apsaimniekotāju, kā arī personām, kas sniedz amatnieka pakalpojumu sniegšanu kapsētā. Ar saistošiem noteikumiem var iepazīties www.smiltene.lv, sadaļā "Saistošie noteikumi", ar apstiprinātiem kapsētās sniegtajiem maksas pakalpojumiem, sadaļā "Maksas pakalpojumi"

Atgādinām, ka kapavietas uzturētājam piecu gadu laikā kopš noteikumu stāšanās spēkā (tas ir līdz 2023.gadam) ir pienākums noslēgt kapavietas uzturēšanas līgumu ar kapsētas apsaimniekotāju. Ar līguma projektu var iepazīties ŠEIT. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku, līgums neparedz samaksu par kapavietas uzturēšanu.

Smiltenes NKUP lūdz tos piederīgos, kam ir apbedījumi Smiltenes kapsētās ierasties uzņēmuma birojā Smiltenē, Pils ielā 3a, 1.stāvā (Kancelejā) un noslēgt līgumu par kapavietas uzturēšanu. Līgumu noslēgt var pirmdienās no plkst.8.30 līdz 17.30, pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00. 

Lai sakārtotu kapsētu dokumentāciju,  apglabāto personu uzskaiti un padarītu iedzīvotājiem informāciju viegli pieejamu, Smiltenes  novada kapsētās pēdējo divu gadu laikā ir veikta kapu digitalizācija. Kapsētu digitalizācijas mērķis ir sakārtot kapu uzskaites sistēmu, atvieglojot iedzīvotājiem informācijas ieguvi un informācijas nodošanu nākamajām paaudzēm. 

Kapsētu digitalizāciju veica uzņēmums SIA „Cemety”, kas Smiltenes pilsētas kapsētā un Meža kapos veica digitālos uzmērījumus, kapu kopiņu uzskaiti, reģistrēšanu un apbedījuma foto fiksāciju, izveidojot publisku datu bāzi interneta vietnē www.cemety.lv, kur ir pieejama kapsētu karte ar informāciju par apbedītajām personām (par kurām informācija bija pieejama) un apbedījumu atrašanās vietu. 

Šobrīd turpinās darbs pie informācijas precizēšanas un papildināšanas, tādēļ iedzīvotāji tiek aicināti iepazīties ar digitālajā kartē  www.cemety.lv pieejamajiem datiem un neprecizitāšu gadījumā informēt kartes veidotājus, atstājot ziņojumu mājaslapā vai sazinoties ar kapu apsaimniekotāju SIA “Smiltenes NKUP”, tālrunis: 64707062 vai 26182972, e-pasts: [email protected]

Informējam, ka šī gada kapusvētki Smiltenes kapsētās notiks 21.jūlijā, bet Svecīšu vakars 28.septembrī.

20190306-1529-sp-kopskats-page-mazs.jpg

Novados