Velga Mālkalne – Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes vadītāja

Trešdien, 29.jūlijā, Smiltenes novada domes sēdē par pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde” vadītāju tika iecelta Velga Mālkalne. Atklāti balsojot, Mālkalnes kandidatūru atbalstīja trīspadsmit balsstiesīgie deputāti - atturējās viens.

Veidojot Smiltenes novada Kultūras, sporta, tūrisma un mūžizglītības pārvaldi tika noteikts mērķis – veicināt šo nozaru attīstību un nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, kā uzsver Velga: “Atslēgas vārdi mūsu darbībai  ir - kvalitāte, sadarbība un virzība uz attīstību.” Smiltene ir Velgas sirds pilsēta, šeit pavadīta bērnība un skolas gadi. Atgriezusies, lai strādātu savai pilsētai un visam Smiltenes novadam, Velga Mālkalne dalās pārdomās par to, kā esot pārvaldes vadītājas amatā plāno īstenot iepriekš izvirzītos mērķus: 

Lai pārvaldes uzdevumus varētu mērķtiecīgi īstenot, viens no tuvākajiem un nozīmīgākajiem uzdevumiem ir izstrādāt starpdisciplināru attīstības stratēģiju, kurā būtu izanalizēta esošā situācija nozarēs, atrasti risinājumi turpmākai rīcībai. Rezultāts, ko vēlamies sasniegt, ir resursu, procesu un rezultātu kvalitāte. Tas nozīmē - darbu, lai izpētītu sabiedrības dažādo grupu vajadzības, izvērtētu esošās iespējas un apzinātu jaunus potenciālos resursus, saprastu, kā efektīvi un mērķtiecīgi veidot sadarbību starp pārvaldes struktūrvienībām un panākt sinerģiju, kas dotu ieguldījumu novada iedzīvotājiem un kopumā Smiltenes novada attīstībai un atpazīstamībai. 

Lai to paveiktu, jādarbojas visiem kopā. Tāpēc, aicināsim novada iedzīvotājus iesaistīties aptaujās un diskusijās, līdzdarboties dažādu notikumu norisēs. Turpināsim uz sadarbību aicināt Smiltenes  novada iestādes un uzņēmējus.

Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes struktūrvienību darbinieki ir spējīgi darboties, atvērti pārmaiņām un meklē veidus, kā strādāt situācijā, ko ievieš Covid-19 noteikumi. To, ka sadarbība ir efektīva un radoša, parādīja Smiltenei 100 svētku organizēšanas laiks, kad daudzas mūsu kopējās idejas kļuva par īstenību.

Vēlam veiksmi un izdošanos Velgai Mālkalnei jaunajā pārvaldes vadītājas amatā!

Novados