Par citu valstu vecuma pensiju atbrīvošanu no ienākuma nodokļa ieturēšanas

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) vērš uzmanību, ka citu valstu vecuma pensijas Latvijā neapliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, ja saskaņā ar noslēgtajiem starpvalstu līgumiem noteikta citāda aplikšanas kārtība.


VID informē, ka Latvijas Republikā pastāvīgi dzīvojošo personu ienākumus (tai skaitā arī pensijas), kas gūti ārvalstīs, apliek ar nodokli Latvijas Republikā, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar noslēgtajiem starpvalstu līgumiem noteikta citāda aplikšanas kārtība.


Krievijas Federācijas vecuma pensijas, kuras iedzīvotājiem izmaksā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk – VSAA) starpniecību, neapliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, ja VSAA nodaļā tiek uzrādīts VID izsniegts apliecinājums, ka šāds atbrīvojums ir piemērojams.


Lai saņemtu VID apliecinājumu, aicinām personas vērsties VID klientu apkalpošanas centrā Talejas ielā 1, Rīgā vai jebkurā citā VID klientu apkalpošanas centrā Latvijā ar brīvā formā rakstītu iesniegumu, kurā norāda informāciju par gūto ienākumu un nodokļu līguma noteikumiem, uz kuru pamata minētais ienākums ir atbrīvots no aplikšanas ar nodokļiem Latvijā, pievienojot dokumentus, kas apstiprina, ka nodokļu līgumā noteiktais atbrīvojums ir piemērojams šim ienākumam, piemēram, Krievijas Federācijas Pensiju fonda paziņojumu par pensijas piešķiršanu vai pensionāra apliecību. Pēc VID apliecinājuma saņemšanas VSAA, izmaksājot Krievijas vecuma pensiju, neieturēs iedzīvotāju ienākuma nodokli.


Kā iepriekš ziņots, VSAA aicina VID apliecinājumus iesniegt VSAA līdz 2015.gada 1.oktobrim, lai VSAA varētu piemērot nodokļu atbrīvojumu šim gadam.


Ja minētais apliecinājums VSAA nebūs iesniegts, izmaksājot fiziskajai personai Krievijas pensiju, VSAA ieturēs iedzīvotāju ienākuma nodokli.


Atgādinām, ka 2015.gadā ir stājušies spēkā grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kuros noteikts, ka personu, kas nav sasniegušas Latvijā noteikto pensijas vecumu (2015.gadā – 62 gadus un sešus mēnešus) un saņem tikai citas valsts vecuma pensiju, ienākumiem piemēro vispārējo neapliekamo minimumu – 75 eiro mēnesī – tajā ienākumu gūšanas vietā, kur ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa.


Tādējādi, ja algas nodokļa grāmatiņa ir iesniegta VSAA, iedzīvotāju ienākuma nodokli 23 procentu apmērā VSAA ieturēs no izmaksājamās ārvalsts vecuma pensijas daļas, kura pārsniedz 75 eiro mēnesī. Gadījumos, kad ārvalsts pensijas saņēmējs strādā un algas nodokļu grāmatiņa atrodas pie darba devēja, VSAA ieturēs ienākuma nodokli – 23 procentus no visas ārvalsts vecuma pensijas. Personai, kura saņem Krievijas pensiju un ir sasniegusi Latvijā noteikto pensionēšanās vecumu, mēneša ienākumiem (Latvijas un Krievijas pensijām) VSAA piemēros pensionāriem noteikto neapliekamo minimumu – 235 eiro mēnesī.


Lai atgūtu ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli, personai jāiesniedz VID gada ienākumu deklarācija. To var izdarīt VID klientu apkalpošanas centrā Talejas ielā 1, Rīgā vai jebkurā citā VID klientu apkalpošanas centrā Latvijā, kā arī elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID informatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī sūtīt savu jautājumu, izmantojot VID mājaslapas sadaļu “Uzdot jautājumu VID”.

Novados