Apbalvoti Smiltenes novada sakoptākie īpašumi 2018

Sestdien, 14. jūlijā, Smiltenes pilsētas svētku ietvaros apbalvoti Smiltenes novada sakoptāko viensētu, ģimenes mājas un uzņēmuma īpašnieki. Smiltenes novads ir bagāts ar strādīgiem cilvēkiem, sakoptiem dārziem, pagalmiem, uzņēmumiem, lauku sētām, to pierāda sakoptības konkursa dalībnieku veikums. Sakoptība veidojas tur, kur cilvēki mīl savu zemi, un konkursa dalībnieki mīl savu zemi, jo ap sevi ir izveidojuši puķu un sakoptas vides ieskautus īpašumus. Paldies ikvienam, kas piekrita piedalīties šajā konkursā un parādīt savus īpašumus plašākai sabiedrībai. Konkursa dalībnieku sakoptie īpašumi ir tie, kas iedvesmo un palīdz augt apkārtējiem cilvēkiem un novadam kopumā! Par skaistām un labām lietām ir jāstāsta, tās jārāda, tāpēc, organizējot konkursu “Smiltenes novada sakoptākais īpašums 2018”, pašvaldība vēlas godināt tos, kas mūsu apkārtni – vidi, kurā mēs dzīvojam, strādājam un atpūšamies, veido skaistāku, sakoptāku un košāku.

Konkursa “Smiltenes novada sakoptākais īpašums 2018” laureātu godināšana notika Smiltenes pilsētas svētku ietvaros. Goda plāksnes''Sakoptākā viensēta Smiltenes novadā 2018'' tika pasniegtas diviem īpašumiem - Iras Gailes ģimenei par īpašumu “Kamaldiņa 13” Smiltenes pagastā un Rēpeļu ģimenei par īpašumu “Lūžņas” Palsmanes pagastā. Ļoti atšķirīgi un ļoti skaisti īpašumi, katrs ar savu raksturu. “Kamaldiņas 13” ir ļoti mājīga un gaumīgu apstādījumu ieskauta viensēta, kur apstādījumus kopj un veido četras paaudzes. Ainaviski veiksmīgi izveidotais pagalms radīja sajūtu, ka gribas šajās mājās atgriezties. Savukārt Rēpeļu ģimenes “Lūžņas” Palsmanes pagastā ir meža un miera ieskauta lauku sēta, kuras plašumos un apstādījumu teritorijā labi jutīsies arī putni un dzīvnieki, jo par tiem tiek īpaši padomāts. Šajās mājās īpašu gaisotni radīja mājas saimnieki. Ļoti patriotiski un stalti plīvoja sarkanbaltsarkanais karogs pagalma goda vietā, kuru izcēla sarkanbaltsarkanās rozes masta pakājē.

Goda plāksne ''Sakoptākā ģimenes māja pilsētas un ciema teritorijā Smiltenes novadā 2018'' tika pasniegta Mūrnieku ģimenei par īpašumu “Saulgrieži” Saltupos, Launkalnes pagastā. Ar lielu apbrīnu varēja aplūkot katru “Saulgriežu” stūrīti, jo ikviena vieta pagalmā ir veidota ļoti krāšņi, gaumīgi un pārdomāti. Šo skaisto dārzu gribas saukt par Smiltenes novada privāto botānisko dārzu, kurš ir izveidots pateicoties saimnieces Gitas bagātajām zināšanām par augiem, mērķtiecīgam darbam un lielai augu mīlestībai.

Goda plāksni “Sakoptākais uzņēmums Smiltenes novadā 2018” saņēma SIA “Smiltenes koks” Smiltenē, jo šis uzņēmums, par spīti visām grūtībām, ir spējis īsā laikā atjaunot ražošanu un vienlaicīgi radīt ļoti patīkamu, gaumīgu un sakoptu ārtelpu gan saviem darbiniekiem, gan apmeklētājiem. Ieejot uzņēmuma teritorijā, pirmā sagaida ziedu kompozīcija uz atjaunotiem zirgu ratiem, un tad apkārt paveras plaša, kopta ainava ar dīķīti un ūdens rozēm tajā, kuru papildina lapene atpūtas brīžiem. Uzņēmuma saimnieki ir padomājuši arī par īpaši veidotu velo novietni darbiniekiem.

Goda plāksnes nominācijā „Vides elements vai “odziņa” Smiltenes novadā 2018” šogad saņēma divi īpašumi – Gvido Grāvis un Ieva Putrāle par īpašumu “Bērzkalni – 2” Palsmanē un Zinaidas Pujas ģimene par īpašumu “Stūrīši” Blomes pagastā. Abi šie īpašumi ir ļoti mājīgi. Gvido un Ievas mājas ir īpašas ar metāla mākslas darbiem – puķu podiem, pūķi un gaumīgu metāla koku, kas priecē un iedvesmo garāmgājējus. “Stūrīšos” var sajust saimnieces Zinaidas milzīgo mīlestību uz augiem, kas sakārtoti gaumīgās augu kompozīcijās un kas rada kārtīgu un labi iekopta pagalma sajūtu.

Pateicības rakstus par piedalīšanos konkursā un veicināšanas balvas saņēma visi konkursa dalībnieki. Paldies vēlreiz vēlamies teikt īpašuma “Lācīši” saimniekiem Baložu ģimenei Blomes pagastā, īpašuma “Zilāpi” Smiltenes pagastā saimniekiem Āboltiņu ģimenei, smilteniešiem Mārai un Valdim Džuibēm Ābeļu ielā 2, Gitas Eglītes ģimenei Peldu ielā 10, Rozīšu ģimenei Meža ielā 3, īpašuma “Pūķi” saimniekiem Liniņu ģimenei Launkalnes pagastā, Birutas Spundes ģimenei Launkalnes pagastā, kuri saimnieko īpašumā “Saltupi 214” un Kalniņu ģimenei Variņu pagasta “Strēlnieki”.

Konkurss tiek organizēts jau vairākus gadus ar mērķi ieinteresēt un veicināt Smiltenes novada iedzīvotājus un uzņēmējus radīt pievilcīgu novada ainavisko telpu, popularizēt sakārtotu un sakoptu apkārtējo vidi un novērtēt iedzīvotāju un uzņēmēju veikumu.

Īpašumu dalībai konkursā varēja pieteikt pats īpašnieks vai tā pārstāvis, kaimiņi, draugi, radi, darba

kolēģi un citi novada iedzīvotāji. Kopumā tika pieteikti un izvirzīti 20 īpašumi no visiem Smiltenes novada pagastiem un pilsētas. Laika posmā no 18. jūnija līdz 26. jūnijam tika izvērtēti 14 īpašumi, kuru īpašnieki piekrita dalībai konkursā. Apskatot visus konkursam pieteiktos dalībniekus, jāpiemin, ka daudzos īpašumos mūs sagaidīja plīvojošs Latvijas valsts karogs mastā, ka radīja ļoti patriotiskas sajūtas. Katrs īpašums bija īpašs un ka katrā varēja sajust ar mīlestību veikto darbu pagalmā, sētā, uzņēmumā, kaut īpašuma veidošana lielākoties ir papildus darbs pamatdarbam. Patīkami bija apzināties, ka mūsu Smiltenes novads ir tik bagāts ar sakoptiem īpašumiem.

Konkursam pieteikto īpašumu izvērtēšanu veica Smiltenes novada domes apstiprināta komisija piecu locekļu sastāvā. Konkursam pieteiktos īpašumus vērtēja vairākās nominācijās: sakoptākā ģimenes māja pilsētas un ciema teritorijā, sakoptākā viensēta pagasta teritorijā, sakoptākais uzņēmums un vides elements vai „odziņa”. Katrā nominācijā pieteiktos pretendentus vērtēja pēc vairākiem kritērijiem, kā, piemēram, pirmais kopiespaids par īpašumu, piebraucamā ceļa, ielas malas un pieguļošās teritorijas sakoptība, dekoratīvo stādījumu kompozīcija, labiekārtojuma elementi u.c.

Visi konkursa uzvarētāji kā pateicību par ieguldīto darbu saņēma goda plāksnes, kā arī veikala „Mājai, Dārzam, Atpūtai”, AS „Latvijas Valsts meži” kokaudzētavas dāvanu kartes turpmākai attīstībai, savukārt SIA „ZAAO” trīs laureātiem pasniedza īpašu apliecinājumu, dāvājot bez maksas atkritumu izvešanu uz pusgadu.

Pateicamies visiem par uzņēmību, darba, dārza un sakoptas vides mīlestību. Ar savu darbu jūs vairojat un kuplināt skaistumu mūsu novadā, mūsu laukos, mūsu mazajā mīļajā pakalnu pilsētā, tā parādot savu stiprumu, apņēmību un varēšanu.

Smiltenes novada dome, rīkojot šo konkursu, vēlas turpināt iesākto tradīciju, jo novada ziedošo tēlu un skaistumu mēs veidojam visi kopā.

Smiltene