Apspriešanai nodots Smiltenes novada projekts

"Daudz kas ir tīts neziņā. Vajadzētu vairāk informatīvu materiālu," rosina grundzālietis Māris Stabiņš, taujāts izteikt viedokli par veidojamo Smiltenes novadu. Viņa vēlme ir piepildījusies. Šonedēļ sabiedriskajai apspriešanai nodots Smiltenes novada pašvaldību apvienošanās projekts.

 

Plānots, ka 2009. gadā pēc pašvaldību vēlēšanām Smiltenes novadā apvienosies Bilskas, Blomes, Brantu, Grundzāles, Launkalnes, Palsmanes, Smiltenes un Variņu pagasts un Smiltenes pilsēta. Novadā dzīvos vairāk nekā 14 tūkstoši iedzīvotāju.

 

 

"Aiziets ir tik tālu, ka atkāpties ir ļoti grūti. Uz šo procesu iets vairāk nekā 10 gadu, ir izstrādāta likumdošana," novadu veidošanu valstī "Ziemeļlatvijai" komentē Arvīds Pīlēģis, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks. Novadu domes paredzēts vēlēt 2009. gada jūnijā, bet no 1. jūlija sāktos rajonu reorganizācijas process un jau darbotos novadu domes.

 

A. Pīlēģis informē, ka Valkas rajonā veidos Smiltenes, Valkas un Strenču novadu. Trikātas pagasts iekļausies Brenguļu novadā, bet Ēveles pagasts aizies pie Burtnieku novada.To, kādas būs Smiltenes novada stiprās puses, problēmas un citu informāciju jau tagad ikviens interesents var uzzināt, izpētot novada pašvaldību apvienošanās projekta pirmo redakciju. Šo dokumentu sabiedriskajai apspriešanai līdz 26. maijam nodevusi Smiltenes pilsētas dome.

 

 

"Mēs, mazie cilvēki, tāpat neko ietekmēt nevaram, jo valdībā viss jau ir izlemts," saka Māris Stabiņš, Grundzāles pamatskolas sporta skolotājs un Valkas rajona sporta skolas treneris. Viņš domā, ka "ir labi, kā bija, un nevajadzēja neko aiztikt", un nezina, vai pēc novada izveidošanas viņam būs darbs rajona sporta skolā, jo rajona vietā būs novadi.

 

Smilteniete mājsaimniece Mārīte Pommere atbalsta novada veidošanu, jo "tas ir kaut kas labāk, nekā rajons, - būsim paši par sevi". Pensionāri Veltu Duku no Smiltenes interesē gaidāmās izmaiņas. "Pilsētā ir daudz vecu cilvēku, un gribu zināt, kāda būs attieksme pret viņiem. Tad vēl ir tirgus lieta, jo Smiltenē tirgus netiek atbalstīts. Taču apkaimes zemniekiem būtu labi, ja būtu, kur tirgoties," spriež V. Duka. Kopumā viņa iestājas par novadu, jo Smiltene būs novada centrs. "Centros vienmēr kaut kas ir labāk," domā pensionāre. Pagasti bez pašvaldības novadā nepaliks. Tajos darbosies pakalpojumu centri.

 

 

Ar Smiltenes novada projektu ikviens, kurš vēlas, var iepazīties sava pagasta padomē, Smiltenes pilsētas domē, Smiltenes pilsētas bibliotēkā vai Smiltenes pilsētas mājas lapā internetā, un izteikt savu viedokli. Priekšlikumi iesniedzami rakstiski līdz 26. maijam Smiltenes pilsētas domē vai nosūtāmi pa pastu Smiltenes pilsētas domei (Pils iela 2, Smiltene, LV - 4729). Anonīmus iesniegumus vērā neņems.

 

Sīkāku informāciju varēs uzzināt novada projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksmē. Tā notiks 15. maijā Smiltenes kultūras un sporta centra mazajā zālē. Sākums - pulksten 17.00.

Smiltene