Apstiprināts projekts “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, 1. kārta”

Lauku atbalsta dienests ir izvērtējis un apstiprinājis Smiltenes novada domes sagatavoto projekta iesniegumu Nr.17-09-A00702-000116 “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, 1. kārta”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Projekta mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Projekta “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, 1. kārta” kopējās izmaksas ir 681 155.10 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 463 426.83 EUR.

Projekta rezultātā ir paredzēts rekonstruēt pašvaldības autoceļus: Kažauči- Stariņi (Smiltenes pag.) 1,32 km, Priežkalni- Bierņi (Grundzāles pag.) 3,14 km, Mētras- Jauncepļi (Palsmanes pag.) 1,9 km, Vidzemes šoseja- Dāmi (Launkalnes pag.) 1.79 km un Žīguru ceļš (Brantu pag.) 1,09 km, ar kopējo garumu 9.24 km.

Projektēšanas darbus veica SIA „Belss”, būvuzraudzību nodrošinās SIA „Ceļu komforts”, bet būvdarbu izpildi veiks SIA “Ceļinieks 2010”, SIA “Virāža”, SIA “Ķikuti- 99”.

Projektu paredzēts realizēt līdz 2018.gada 30. novembrim.


Smiltene