Apstiprināts Smiltenes novada pašvaldības budžets 2017.gadam

Otrdien, 31.janvārī, Smiltenes novada domes ārkārtas sēdē tika pieņemts pašvaldības 2017.gada budžets ar plānotiem pamatbudžeta ieņēmumiem 15 840 500 eiro un kopējiem pamatbudžeta izdevumiem 18 171 694 eiro apmērā. Izdevumu starpības finansēšanai plānots         2 331 064 eiro, tai skaitā naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 1 895 110 eiro (tur ietilpst finansējums projektiem, kuru īstenošana turpināsies 2017.gadā, mērķdotāciju atlikums pedagogu atlīdzībai, mūzikas un mākslas skolu mācību maksu atlikums, dotācijas 1-4.klašu brīvpusdienām un sadalāmais naudas līdzekļu atlikums pa struktūrvienībām), naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās 80 015 eiro, aizņēmums no Valsts kases projektu īstenošanai 931 938 eiro,  aizņēmuma pamatsummas atmaksa 415 969 eiro. 

Salīdzinot ar 2016.gada pamatbudžeta izpildi (ieņēmumi 13 003 748 eiro; izdevumi 13 132 307 eiro) 2017.gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti par 2 836 752 eiro lielāki salīdzinājumā ar 2016. gada budžeta izpildi. Arī plānotie pamatbudžeta kopējie  izdevumi ir par 5 039 257 eiro lielāki nekā 2016.gadā. 


Lielāko daļu no Smiltenes novada plānotiem pamatbudžeta ieņēmumiem veido nodokļu ieņēmumi, kas sastāda 49% jeb 7 717 924 eiro.  Lielākos nodokļu ieņēmumus veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) – 6 890 253 eiro, nekustamā īpašuma nodoklis par zemi – 540 493 eiro, par ēkām 156 648 eiro un mājokļiem  70 530 eiro (NIN), kā arī azartspēļu nodoklis 60 000 eiro. 

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.816 ,,Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2017.gadā” IIN prognozē, salīdzinot ar 2016.gada izpildi, ir palielinājums par 467 512 eiro. Nekustamais īpašuma nodoklis katrai pašvaldībai tiek plānots atbilstoši Valsts zemes dienesta datiem par pašvaldības teritorijā esošā nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību atbilstoši MK noteikumiem. Salīdzinot  ar iepriekšējo gadu, arī NIN prognozē ir palielinājums par 29 132 eiiro.    

Otru lielāko daļu 48 % jeb 7 589 103 eiro budžeta ieņēmuma daļu sastāda valsts budžeta un citu pašvaldību budžetu transfertu ieņēmumi. Transfertu ieņēmumos ietilpst projektu īstenošanai plānotais finansējums, mērķdotācijas pedagogu atalgojumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, dotācijas 1-4 klašu izglītojamo brīvpusdienu nodrošināšanai,  Valsts budžeta dotācijas mācību grāmatu iegādei, norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem. Salīdzinot 2016.gada pamatbudžeta izpildi, valsts budžeta un citu pašvaldību budžetu transfertu ieņēmumos ir pieaugums par 2 385 145 eiro, tas saistīts ar  no valsts budžeta iestādēm saņemtiem transfertiem projektu līdzfinansēšanas nodrošināšanai un mērķdotācijām pedagogu atlīdzībai.

Vismazāko ieņēmumu daļu veido nenodokļu ieņēmumi 57 010 eiro  un  iestāžu ieņēmumi 476 463 eiro, kas sastāda 3 %  no kopējiem pašvaldības budžeta ieņēmumiem.  Budžeta iestāžu ieņēmumos par sniegtajiem maksas pakalpojumiem ietilpst: maksa par izglītības pakalpojumiem (tai skaitā mākslas un mūzikas skolas mācību maksa, dalības maksas BJSS un BJIIC, vecāku maksas pirmsskolas izglītības iestādēs), ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem, ieņēmumi par nomu un īri, kultūras namu sarīkojumi, kino izrādes, TIC pakalpojumi, bibliotēkas pakalpojumi, dzimtsarakstu pakalpojumi, ieņēmumi no feldšeru punktiem un komunālie maksājumi). Nenodokļu ieņēmumos ietilpst valsts un pašvaldību nodevas un kancelejas nodevas, naudas sodi, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas un citi ieņēmumi. 


Smiltenes novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta kopējie izdevumi plānoti 18 171 694 eiro apmērā. Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām sadalīti 175 struktūrvienībās, tai skaitā 34 projekti. 


Diagramma: Smiltenes novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta izdevumu  procentuālais sadalījums.

Pēc funkcionālajām kategorijām, tāpat kā iepriekšējos gados, lielākais izdevumu īpatsvars ir izglītības nodrošināšanai – 44% jeb 7 940 525 eiro. Nākamais lielākais izdevumu īpatsvars  29 % jeb 5 213 305 eiro veido teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, vides aizsardzībai un ekonomiskajai darbībai, tad seko kultūra, atpūta un reliģija ar 13 % jeb  2 325 671 eiro,  vispārējie valdības dienesti ar 9% jeb 1 630 752 eiro, savukārt sociālajai aizsardzībai paredzēti 4% izdevumu jeb 809 892 eiro. Pārējie izdevumi 1% jeb 251 419 eiro apmērā ietver izdevumus veselības aprūpei, sabiedriskajai kārtībai un drošībai.

Būtiskāko izdevumu daļu – 44% jeb 7 940 525 eiro no kopējiem pašvaldības izdevumiem veido izdevumi izglītībai. Šo izdevumu daļu veido pirmsskolas, vispārējās un interešu izglītības iestāžu izdevumi, pedagogu atlīdzība, izglītības papildu pakalpojumi par skolēnu pārvadājumiem, norēķini ar 36 novadu pašvaldībām par 176 izglītojamiem, budžetā plānoti izdevumi 5-9 klašu izglītojamo ēdināšanai, līdzfinansējums izglītības projektu realizēšanai, tai skaitā: 

Erasmus + Stratēģiskā skolu sadarbība "Bridging three generations - timeless games and toys" (Grundzāles pamatskola);

Erasmus + Stratēģiskā skolu sadarbība  SELFY - Save Earth Life for Youth;  

ES Erasmus+ Stratēģiskā skolu partnerība - Roboti soļo Eiropā, Smiltenes vidusskola;

ES Erasmus+ Stratēģiskā skolu partnerība - Zinātņu integrēta apmācība, (Smiltenes vidusskola);

Labiekārtošanas darbi Palsmanes pamatskolā;

 Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs, Izglītības pārvalde;

PROTI un DARI!.

Salīdzinot ar 2016.gada pamatbudžeta izpildi (2016.gadā bija 6 944 585 eiro), izdevumi izglītības nodrošināšanai ir pieauguši par 995 940 eiro. Lielākais pieaugums saistīts ar pedagogu atlīdzību izmaiņām, ar iepriekš minēto projektu realizēšanu un tiem nepieciešamo līdzfinansējumu. 

29 % jeb 5 213 305 eiro no plānotajiem izdevumiem paredzēti pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, vides aizsardzībai un ekonomiskai darbībai, kas ietver izdevumus teritoriju attīstībai, atbalsts lauksaimniecības pasākumiem, notekūdeņu apsaimniekošana, ielu un izbraukuma tirdzniecība, ūdensapgāde, ielu apgaismošanai, atkritumu apsaimniekošanai, pašvaldības ceļu uzturēšanai, būvvaldes izdevumus un līdzfinansējums projektiem. Salīdzinot ar 2016.gada pamatbudžeta izpildi (2016.gadā bija 2 079 455 eiro), izdevumi šīm funkcijām ir pieauguši par 3 133 850 eiro. Lielākais pieaugums saistīts tieši ar līdzfinansējumu projektiem, tajā skaitā: 

Autoceļa Jaunpriedaines -Spicieri rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai;

Gājēju un velosipēdistu ceļa būvdarbi no Smiltenes līdz Silvai (1. un 3.posms);

Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija I kārta;

Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija II kārta; 

Smiltenes pilsētas Dārza ielas tilta pār Abuls upi pārbūve (2.posms);

Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I kārta;

Smiltenes pilsētas Gaujas ielas posma no Audēju ielas līdz Raiņa ielai pārbūve;

Ielu seguma atjaunošana pēc NKUP kanalizācijas tīklu izbūves;

Smiltenes novada pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošana, II.kārta. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas izbūve Smiltenē, Daugavas 7a


13 % jeb  2 325 671 eiro no kopējiem izdevumiem paredzēti atpūtai, kultūrai un reliģijai, tai skaitā kultūras centra, pagastu kultūras namu, kultūras pārvaldes, novada bibliotēku, sporta pārvaldes, kultūras un sporta pasākumu izdevumiem, kā arī projektu īstenošanai, tai skaitā: 

Materiālu iegāde aktīvās atpūtas takas izveidei ap Bilskas ezeru;

Aktīvās atpūtas laukuma izveidošana Launkalnes ciemā;

Smiltenes stadiona tribīņu ēkas izbūve;

Kartingu trases atjaunošana;

Grundzāles estrādei piegulošās teritorijas labiekārtošana;

Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā;

Igaunijas- Latvijas programmas projekts "COOP Local".

Salīdzinot 2016.gada izdevumus atpūtai, kultūrai un reliģijai, 2017.gadā plānotie izdevumi ir lielāki par 904 544 eiro. Lielākais pieaugums saisties ar iepriekš minēto projektu realizēšanu un tiem nepieciešamo līdzfinansējumu. 

9% jeb 1 630 752 eiro no kopējiem izdevumiem paredzēti vispārējiem valdības dienestiem - Smiltenes novada domes un pagastu pārvalžu izdevumiem, kā arī procentu izdevumiem par aizņēmumiem no Valsts kases, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pašvaldības realizējamo projektu līdzfinansējumu un projektu finansēšanu. Kopumā pašvaldības saistību apmērs no 2017.gada pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām sastāda 4.196% (2016.gadā 3,809 %), ko veido pašvaldības noslēgtie 20 līgumi ar Valsts kasi par aizņēmumiem 20 projektu realizēšanai, kā arī 1 līgums par galvojumu. Smiltenes novada pašvaldība 2017.gada pamatbudžetā plāno segt aizdevuma pamatsummas atmaksas par 20 aizņēmumiem par kopējo summu 415 969 eiro. Salīdzinot 2016.gada izdevumus, 2017.gadā plānotie izdevumi vispārējiem valdības dienestiem ir mazāki  par 67 705 eiro. 

Sociālai aizsardzībai paredzēti 4% izdevumu jeb 809 892 eiro.  Salīdzinot iepriekšējā gada izpildi, izdevumi sociālai aizsardzībai plānoti par 91 287 eiro vairāk. Šie līdzekļi paredzēti pašvaldības sociāliem pabalstiem, sociālajam dienestam, bāriņtiesai, sociāliem pabalstiem un atlīdzībai aizbildņiem un audžuģimenēm, bērna piedzimšanas pabalstiem, izmitināšanai pansionātos, mājas aprūpei,  īslaicīgās sociālās aprūpes gultām ( 40 904 eiro), dotācijām biedrībām un nodibinājumiem sociālajā jomā un projektam “Vidzeme iekļauj”. Kopumā dotācijām šogad plānoti 17 817 eiro. 

Pārējie izdevumi 1% jeb 251 419 eiro apmērā paredzēti galvenokārt Pašvaldības policijas izdevumiem un feldšeru punktu uzturēšanai.


Par Smiltenes novada pašvaldības speciālo budžetu 2017.gadam

Smiltenes novada pašvaldības 2017.gada speciālā budžeta  kopējie ieņēmumi plānoti 387 638 eiro apmērā, tai skaitā  Valsts budžeta transferti autoceļu uzturēšanai 2017.gadam plānoti 348 842 eiro apmērā, tāpat kā 2016.gada izpilde, bet dabas resursu nodoklis 38 796 eiro.  

Smiltenes novada pašvaldības 2017.gada speciālā budžeta kopējie izdevumi plānoti 624 122 eiro apmērā. Šajos izdevumos ietilpst: 1) izdevumi pašvaldības autoceļiem, (autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana, caurteku nomaiņa pašvaldības ceļiem, ceļazīmju uzstādīšana);  2) izdevumi atkritumu apsaimniekošana (atkritumu izgāztuvju gruntsūdeņu monitoringa novērojumu veikšana, bebru dambju tīrīšana, koku vainagu veidošana, Dižkoku kopšana, meža teritoriju kopšana, Tiltleju ezera krasta kopšana, Launkalnē Rauzas upes krasta kopšana); 3) notekūdeņu apsaimniekošana (Smiltenes pilsētas inženierkomunikāciju tīklu apkalpošana lietus ūdens notekūdeņiem saskaņā ar SIA ,,Smiltenes NKUP” pieteikumu).

Smiltenes novada pašvaldības 2017.gada budžeta projekts ir sagatavots saskaņā ar likumu ,,Par pašvaldību budžetiem”, citiem Latvijas Republikas normatīviem aktiem un Smiltenes novada domes Noteikumiem ,,Par Smiltenes novada pašvaldības saimnieciskās darbības plāna, budžeta sastādīšanas, apstiprināšanas, izpildes kārtību”, domes lēmumiem un spēkā esošiem noslēgtiem līgumiem, kā arī saskaņā ar Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam Investīcijas plānu. 


Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis: “Sagatavotais Smiltenes novada pašvaldības  2017.gada budžets nodrošinās visu esošo pašvaldības iestāžu, nodaļu darbību, nodrošinās pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu uzturēšanu un apsaimniekošanu, kā arī nodrošinās būtisku pašvaldības investīciju projektu realizēšanu visā Smiltenes novada administratīvajā teritorijā. Sagatavotajā pašvaldības budžetā plānots palielināt pašvaldību kopējo saistību apmēru, lai nodrošinātu investīciju projektu realizāciju. Pašvaldības finansiālas iespējas ir stabilas, plānotais procentuālais saistību apmērs pret pamatbudžeta ieņēmumiem pieaugs no 3,809 % 2016.gadā uz  4,196 % 2017.gadā. Plānotie investīciju projekti (ielu un ceļu rekonstrukcijas, ūdens un kanalizācijas tīklu izbūves, gājēju un velo celiņu izbūve, sporta un dzīvojamo ēku būvniecība, vides un parku labiekārtošana u.c.) uzlabos dzīves kvalitāti Smiltenes novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem.”


Smiltene