ŠOKĒJOŠI: Steģu gravas dīķa epopeja...Saskaņota rīcība! (Papildināts!) 1

Piedāvājam lasītājiem smiltenieša Andra Paula Pāvula redzēto pie Nigras HES vakar un šorīt.

Ieraksts Facebook: Vakar vakarā šeit norisinājās drāma. Ap septiņiem vakarā SIA GM piepacēla aptuveni par 50 cm vienu no apakšējiem aizvariem, to tā nostiprināja un aizbrauca. Klāt esošie vēroja pēdējo ūdens palieku aizplūšanu un, tumsai iestājoties, redzot, ka lielās zivis nepeld pa upi lejup, bet paliek dūņās, metās tās ķert ar rokām - krastā tika mestas 10nieces karpas, 7nieces līdakas...


Smiltenes novada dome (15.08.2017.): "Uzņēmums (SIA "GM") ūdens līmeņa samazināšanu ir saskaņojis gan ar Smiltenes novada pašvaldību, Blomes pagasta pārvaldi, gan ar Valsts vides dienesta Valmieras reģionālo pārvaldi."

Saņēmām Smiltenes novada domes skaidrojumu: 

Smiltenes novada domē ir iesniegta  Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes vēstule (30.01.2017. Nr.8.5-14/202), kur ir sniegts  saskaņojums SIA “GM” pazemināt ūdens līmeni  Nigras HES ūdens krātuvē,  ievērojot  sekojošus nosacījumus :


Remontdarbus veikt šī gada vasarā (ārpus galvenā saldūdens zivju nārsta laika pavasarī un lašveidīgo zivju nārsta laika rudenī);

ūdenskrātuves ūdens līmeņa pazemināšanu veikt ne straujāk kā 15cm/stundā);

pārvietot noslēgtās gultnes bedrēs un lāmās palikušās zivis uz Nigras upes gultni vai vietu, kur saglabājies pietiekams ūdens daudzums;

remontdarbu veikšanu un ūdens līmeņa pazemināšanu darbību saskaņot ar Smiltenes novada domi, kā arī informēt pieguļošo zemju īpašniekus vai valdītājus;

pēc ūdens līmeņa pazemināšanas maksimāli precīzi uzmērīt bez ūdens palikušās ūdenskrātuves daļas laukumu un laika periodu, kad tā bija atsegta pēc ūdenslīmeņa atjaunošanas, veikt zivsaimniecisko  ekspertīzi, lai varētu aprēķināt zivju resursiem nodarītā zaudējuma apmēru (zivsaimniecisko ekspertīzi veic Pārtikas, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”). Ja zivsaimniecisko ekspertīzi  neveic Pārtikas, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”, ekspertīzes materiālus iesniegt izvērtēšanai augstāk minētajā institūtā.

Nodrošināt minimālo garantējamo caurplūdumu 0.007 m3/sek. gan remontdarbu, gan ūdens līmeņa atjaunošanas laikā.


Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldei ir jāvērtē, vai SIA “GM” ievēro augstāk minētos nosacījumus.

Komentāri 1

bezugunsnavdumu

Zivis beigtas. Šausmas. Kad tas histēriķis zemnieks pievērsisies pamatdarbībai? Ganās un ganās, viss tam slikti. Gan jau firma ielaidīs jaunus mazuļus darbus pabeidzot.

pirms 3 gadiem, 2017.08.17 00:22

Blomes pagasts