Būs atkārtota pārbaude

Sabiedrībā trūkst izpratnes par būvniecības atkritumu atbilstošu apsaimniekošanu, kā rezultātā pieaug pārkāpumu skaits.

Tā “Ziemeļlatvijai” atzīst Valsts vides dienests (VVD) pēc tam, kad šogad februārī konstatēja, ka Smiltenē, novada pašvaldības īpašumā  Drandu ielā 24, rekultivētās izgāztuves teritorijā, atrodas būvniecības atkritumi un tie netiek atbilstoši apsaimniekoti. 

Par to jau rakstījām publikācijā “Valsts vides dienests atbērtnē konstatē pārkāpumus”.

VVD arvien biežāk konstatē pārkāpumus būvniecības atkritumu apsaimniekošanā – būvniecības atkritumu neatbilstošu un nelikumīgu uzglabāšanu un apglabāšanu veic gan juridiskas personas, gan pašvaldības, gan arī privātpersonas, informē Kristīne Kļaveniece, VVD sabiedrisko attiecību vadītāja.

VVD skaidro, ka būvniecības atkritumu apsaimniekošanu var veikt tikai komersanti, kuri ir saņēmuši nepieciešamo vides atļauju. Patvaļīga būvniecības atkritumu uzglabāšana un apglabāšana vai pārvadāšana bez vides atļaujas ir administratīvi sodāms pārkāpums. Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu var piemērot naudas sodu atkritumu radītājam vai valdītājam – fiziskajai personai līdz 1000 eiro, bet juridiskajai personai līdz 2800 eiro.

VVD arī vērš uzmanību uz to, ka atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, nedrīkst radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, augiem un dzīvniekiem, kā arī atkritumu apsaimniekošanas rezultātā nedrīkst piesārņot un piegružot vidi. Būvniecības rezultātā radušos atkritumus drīkst nodot tikai atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju.

Kopumā 2021. gada pirmo divu mēnešu laikā VVD uzsācis jau deviņus administratīvā pārkāpuma procesus par pārkāpumiem būvniecības atkritumu apsaimniekošanā. Par iepriekš veiktiem pārkāpumiem – neatbilstošu būvniecības atkritumu apsaimniekošanu – šogad sodītas jau četras juridiskas personas.

VVD jau iepriekš ir vērsis pašvaldību uzmanību arī uz nepieciešamību pievērst lielāku vērību atkritumu apsaimniekošanai būvniecības procesā kopumā – sākot no būvniecības ieceres saskaņošanas līdz būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā aktīvi uzraudzīt arī būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošanu.

Tiklīdz nokusīs sniegs, VVD veiks atkārtotu pārbaudi Smiltenē, Drandu ielā 24, un par pieņemtajiem lēmumiem informēs arī “Ziemeļlatviju”.

Smiltene