Gaujienas ,,Mācītājmājā’’ notikušas vērienīgas pārmaiņas

Gaujienas Evaņģēliski luteriskā draudze ar Lauku Atbalsta dienesta finansiālu atbalstu realizējusi projektu ,, Komunikāciju sistēmu izveide Gaujienas pagasta ,,Mācītājmājā” ēkas funkcionalitātes nodrošināšanai un paplašināšanai” (Nr. 19-07-AL12-A019.2201-000007).

Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumā ,,Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Vietējā rīcības grupa ,,Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”.

Projekta kopējās izmaksas 24217.64 euro, publiskais finansējums 21784.98.

Gaujienas Evaņģēliski luteriskā draudze ir reliģiska organizācija ar senu vēsturi. Kopš 2015. gada tās pamatdarbība notiek draudzes īpašumā ,,Mācītājmāja”, kas ir Valsts nozīmes kultūras piemineklis un atrodas Gaujas kreisajā krastā uz draudzei piederošas zemes.

Kopš 2020. gada ,,Mācītājmāja’’ telpas vasarā apdzīvo mācītāja ģimene un tās tiek iznomātas tūristiem. Šim mērķim tika sakopti un labiekārtoti arī  ēkas bēniņi.

Lielākā daļa ,,Mācītājmājā” notiekošo un plānoto aktivitāšu un pasākumu ir saistīti ar lielu skaitu dalībnieku, to ēdināšanu un nakšņošanu ,tāpēc ļoti svarīgs priekšnosacījums ir ūdensapgāde un kanalizācija, apkures sezonā arī siltas un mājīgas telpas.

Ir izstrādāts ,,Mācītājmāja” ilgtspējīgas attīstības plāns ar mērķi nodrošināt Gaujienas pagasta ,,Mācītājmāja’’ kā Valsts kultūras pieminekļa ilgtermiņa saglabāšanu un uzturēšanu. Viens no ilgtermiņa uzdevumiem ir izveidot un iekārtot Garīgās atjaunotnes jeb rekolekciju centru un potenciāli uzlabot vietējās un apkārtējo kopienu iedzīvotāju garīgās dzīves kvalitāti. Jau kopš 2017.gada vasaras draudze mērķtiecīgi darbojas ēkas iekštelpu sakopšanā un labiekārtošanā.

Papildus plānotajiem pasākumiem, iecerēts radīt iespēju atpūtai brīvdienās kultūrvēsturiskā vidē gan individuāliem viesiem, gan ģimenēm, veidojot to kā sociāla rakstura pakalpojumu, par kuru netiek prasīta samaksa, taču ir pieļaujams brīvprātīgs ziedojums.

Projekta īstenošanas rezultāts, komunikāciju sistēmu izveide, nodrošinās vēsturiskas ēkas saglabāšanu un mūsdienu prasībām atbilstošu vidi reģionālas nozīmes Garīgās atjaunotnes jeb rekolekciju centra izveidei un pilnvērtīgai ilgtermiņa darbībai kultūrvēsturiskā vidē un ēkā.

Smiltene