Atsākti būvdarbi pie Grundzāles estrādes

Lai labiekārtotu Grundzāles brīvdabas estrādes teritoriju, Smiltenes novada domes Grundzāles pagasta pārvalde iesniedza biedrībā “Lauku partnerība Ziemeļgauja” atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" projektu  Nr.16-09-AL12-A019.2201-000009 „Grundzāles estrādei piegulošās teritorijas labiekārtošana”. Biedrība “Lauku partnerība Ziemeļgauja” un Lauku atbalsta dienests izvērtēja un apstiprināja projektu.

Par projekta būvdarbu izpildi bija noslēgts līgums ar SIA “JC Warehouse” un darbus estrādes teritorijā bija plānots pabeigt līdz 2017.gada 18. augustam. Uzņēmējs līdz šim termiņam darbus nepabeidza, tāpēc tika pieņemts lēmums lauzt līgumu ar SIA “JC Warehouse” un lūgt Lauku atbalsta dienestam (LAD) pagarināt projekta realizācijas termiņu līdz 2018.gada 1.augustam, LAD šo lūgumu atbalstīja.

Par atlikušo darbu izpildi tika izsludināta tirgus izpēte “Grundzāles estrādei piegulošās teritorijas labiekārtošana (nepabeigtie darbi)”. Tās rezultātā 2018. gada 9. februārī Smiltenes novada dome noslēdza līgumu ar SIA “Probild” par kopējo summu 23842,41 euro, kas paredz uzstādīt stacionārus skatītāju solus, velosipēdu turētāju un atkritumu urnas, izbūvēt tualeti, kas pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Plānotais darbu pabeigšanas termiņš ir 2018.gada 18. maijs.

Projekta mērķis - sakārtot estrādes apkārtnes teritoriju, radot drošu, ērtu un funkcionālu vidi, pielāgotu cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Grundzāles pagasts