Izstrādāti Smiltenes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi

Smiltenes novada domes sēdē apstiprināts Smiltenes novada domes saistošo noteikumu Nr. 18/17 “Smiltenes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” projekts, kuru mērķis noteikt novadā esošo kapsētu darbību un uzturēšanu. 

Līdz šim Smiltenes novada pašvaldībā nav spēkā esošu saistošo noteikumu, kas regulētu pašvaldības kapsētu darbību un uzturēšanu. Pieņemtie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, apbedīšanas vietu izveidošanu un uzturēšanu. 

Saistošie noteikumi noteiks Smiltenes novada pašvaldības kapsētu (Smiltenes Meža kapi, Smiltenes pilsētas kapsēta, Vecā luterāņu kapsēta, Ebreju kapi, Palsmanes kapsēta) iekšējās kārtības noteikumus, kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību; apbedīšanas kārtību; kapličas izmantošanas kārtību, kapavietu kopēju un amatnieku profesionālo darbību kapsētās; kārtību, kādā tiek aktēta nekopta kapavieta; atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu; kapavietas uzturēšanas līguma paraugu un Administratīvo atbildību par noteikumu pārkāpšanu.

Saistošie noteikumi ir saistoši kapsētu apsaimniekotājam, kā arī jebkurai fiziskai un juridiskai personai, kurai ir noslēgts kapavietas uzturēšanas līgums ar kapsētu apsaimniekotāju, kā arī personām, kas sniedz amatnieka pakalpojumu sniegšanu kapsētā. Pēc saistošo noteikumu stāšanās spēkā kapavietas uzturētājam ne vēlāk kā piecu gadu laikā būs pienākums noslēgt kapavietas uzturēšanas līgumu ar kapsētas apsaimniekotāju. Smiltenes pilsētas kapsētām apsaimniekotājs ir pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Smiltenes NKUP", Palsmanes kapsētai - Palsmanes pagasta pārvalde.

Apstiprinātais saistošo noteikumu projekts  tiks  nosūtīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijas atzinuma saņemšanai. Plānots, ka noteikumi stāsies spēkā nākošajā dienā pēc atzinuma saņemšanas no ministrija un noteikumu publicēšanas pašvaldības  informatīvajā  izdevumā „Smiltenes Novada Domes Vēstis”.

Tāpat Smiltenes novada domes sēdē apstiprināja Smiltenes novada kapsētās sniegto pakalpojumu maksas:  par mirušā reģistrāciju - 2,00 eiro, par jaunas kapavietas vai jaunas ģimenes kapavietas ierādīšanu, atkarībā no kapavietas lieluma, vienreizējs maksājums sākot no 15,00 eiro, par jaunas kapavietas vai jaunas ģimenes kapavietas rezervēšanu, atkarībā no kapavietas lieluma, vienreizējs maksājums sākot no 45,00 eiro. Ar visiem noteiktajiem maksas pakalpojumiem var iepazīties pievienotajā domes lēmumā. 


Smiltene