Konkursā par Smiltenes novada simboliku palielina naudas balvu 7

Smiltenes novada dome aicina iedzīvotājus piedalīties novada simbolikas izveidē. Pašvaldība izsludinājusi jaunu ideju konkursu par Smiltenes novada ģerboņa un logo skiču izveidi.

Iepriekšējos konkursos iesniegtos darbus vērtēšanas komisija noraidīja. Tagad ir nedaudz mainīts nu jau apvienotā konkursa nolikums.

Konkursa darbi jāiesniedz līdz 1. martam pulksten 15.00 Smiltenes novada tūrisma informācijas centrā (TIC) Dārza ielā 3, ievērojot konkursa nolikumā noteiktās prasības.

"Pēc konkursa darbus izliks publiskai apskatei. Tad iedzīvotāji varēs izteikt savu vērtējumu, balsojot par vienu no piemērotākajiem novada simbolikas variantiem," informē novada TIC vadītāja Sanda Akmentiņa. Līdz 15. martam savu lēmumu paziņos vērtēšanas komisija.

Jaunajā nolikumā ir palielināta naudas balva konkursa uzvarētājam. Tagad tā ir 150 lati. Iepriekšējos konkursos ģerboņa skiču konkursa uzvarētājs saņemtu naudas balvu 50 latu apmērā, bet logo konkursa uzvarētājs - 30 latu apmērā. Tagad otra labākā darba autors, kā arī skatītāju balsojuma uzvarētājs saņems veicināšanas balvas.

Latvijas RepublikaSMILTENES NOVADA DOMEReģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: [email protected] 28.janvārīSmiltenēAPSTIPRINĀTSAr Smiltenes novada domes2010.gada 28.janvāra lēmums Nr.1, 9.§.IDEJU KONKURSA PARSMILTENES NOVADA ĢERBOŅA UN LOGO SKIČU IZVEIDINOLIKUMS

I.Vispārīgā informācija1.Konkursu rīko Smiltenes novada dome.2.Konkursa mērķis ir izveidot Smiltenes novada ģerboni saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 7. punktu un izveidot Smiltenes novada logo, kas būtu kā unikālas Smiltenes novada atpazīstamības zīmes, kas simbolizētu teritorijas dabu, kultūrvēsturiskās vērtības un tradīcijas;3.Konkurss ir atklāts.4.Konkursā var piedalīties ikviena juridiska vai fiziska persona.5.Konkursā jāiesniedz darba skiču komplekts, kas sastāv no Smiltenes novada ģerboņa un logo, kas ir savstarpēji vizuāli un idejiski saistīti.6.Vienam dalībniekam atļauts iesniegt ne vairāk kā 3 skiču komplektus, taču katrs komplekts jānoformē atsevišķi šajā nolikumā noteiktajā kārtībā.7.Katrs komplekts jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, kuras priekšpusē jānorāda konkursa nosaukums, bet aizmugurē pretendenta nosaukums (Vārds, Uzvārds), adrese, e-pasts, telefons.8.Konkursa darbam jābūt dalībnieka paša radītam.9.Konkursa darbu pēdējā iesniegšanas diena 2010. gada 1. marts līdz plkst. 15:00, Smiltenes novada tūrisma informācijas centrā, Dārza ielā 3, Smiltenē.10.Konkursa darbi, kuri saņemti pēc noteiktā termiņa (pasta sūtījumam tiek ņemts vērā izsūtīšanas datums), netiek izskatīti.11.Termiņā iesniegtie konkursa darbi tiks reģistrēti speciālā reģistrā to saņemšanas secībā, bet uz to aploksnēm paralēli tiks atzīmēts to reģistrācijas kārtas Nr., datums un laiks. Aploksnes neatvērtā veidā tiks saglabātas drošā vietā līdz to atvēršanai. Konkursa komisija līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim ziņas par saņemto piedāvājumu skaitu un piederību nesniedz.12.Konkursam iesniegtos darbus atpakaļ neizsniedz. Idejas tiks izmantotas Smiltenes novada simbolikas izveidē.13.Papildus paskaidrojumus par konkursa norisi, kā arī papildus informāciju par konkursa priekšmetiem, pretendenti var saņemt Smiltenes novada tūrisma informācijas centrā, Dārza ielā 3, Smiltenē, vai pa tālr. 64707575.

 

II.Informācija par konkursa priekšmetu - ģerboņa skices izveidi14.Smiltenes novada ģerboņa skiču izveidē nepieciešams ievērot ģerboņa izveidošanas pamatprincipus un „Ģerboņa likuma" prasības.15.Izveidot pilnīgi jaunu Smiltenes novada ģerboņa skices variantu, pašreizējo Smiltenes pilsētas ģerboni par pamatu neizmantojot.16.Smiltenes novada ģerboņa skici vēlams veidot lakonisku, vizuāli un filozofiski viegli uztveramu un atpazīstamu, kas būtu universāli lietojama kā Smiltenes novada atpazīstamības zīme.17.Ģerboņa skicei jābūt viegli izpildāmai dažādās tehnoloģijās (datordizains, gravēšana, apdruka, izšūšana u.c.)18.Ģerboņa skices izveidei izmantojami visi grafiskie un glezniecības līdzekļi.19.Katrs darbs iesniedzams A4 formātā.20.Datorgrafikas darbi iesniedzami gan A4 izdrukas formātā, gan diskā.21.Katrai ģerboņa skicei uz atsevišķas lapas nepieciešams pievienot klāt autora ģerboņa skices idejas pamatojumu (īsu aprakstu) par izvēlētajiem elementiem.22.Katram darbam jāpievieno autora vārds, uzvārds, vecums, kontaktinformācija (dzīvesvietas adrese, kontakttālrunis).

III.Informācija par konkursa priekšmetu - logo skices izveidi23.Izstrādātajam Smiltenes novada logo, kas tiks izmantots dažādos Smiltenes novada informatīvajos un prezentācijas materiālos, arī uz suvenīriem, prezentdāvanām, interneta vidē u.c., jāveicina Smiltenes novada kā tūrisma galamērķa atpazīstamība vietējā un starptautiskajā tirgū, jāveido vienots un pievilcīgs Smiltenes novada kā viesmīlīga novada tēls. Tāpēc Smiltenes novada logo jāasociējas ar vietu, kura izraisa vēlmi atpūsties, rada priekšstatu par viesmīlīgu, aicinošu, harmonisku, drošu, pievilcīgu, plaukstošu un aktīvu vietu, kuras galvenās priekšrocības salīdzinoši ar citiem konkurentiem tūrisma tirgū meklējamas savienojumā starp kultūru, dabu, vēsturi un cilvēkiem.24.Smiltenes novada logo jāatbilst šādām prasībām:24.1. logo jābūt vizuāli un idejiski saistītam ar ģerboņa skici,24.2. pēc formas logo jābūt vienkāršam, vienlaikus uzmanību piesaistošam, savdabīgam, pievilcīgam un lietojamam dažādos mērogos;24.3. logo jābūt asociējošam ar Smiltenes novadu vai Smiltenes novada nākotni;24.4. obligāti jāizmanto uzraksts "Smiltenes novads";24.5. logo dizainā jāizmanto ne vairāk par 4 krāsām.24.6. logo izveidē izmantojami visi grafiskie un glezniecības līdzekļi;24.7. darbi iesniedzami uz A4 formāta lapas;24.8. datorgrafikas darbi iesniedzami gan izdrukas veidā (A4 lapa), gan diskā;24.9. darbam jāpievieno darba īss paskaidrojošs apraksts24.10.katram darbam jāpievieno autora vārds, uzvārds, vecums, kontaktinformācija (dzīvesvietas adrese, tālrunis).

IV.Vērtēšana25.Konkursa darbi tiks izlikti publiskai apskatei no 2.-14. martam Smiltenes novada domes zālē darba dienās no plkst. 8:00-17:00, kur iedzīvotāji varēs izteikt savu vērtējumu, balsojot par vienu no piemērotākajiem Smiltenes novada ģerboņa un logo skiču variantiem, kā arī, ievietoti Smiltenes novada mājaslapā www.smiltene.lv.

26.Konkursa darbus izvērtēs ar domes lēmumu apstiprināta vērtēšanas komisija līdz 2010. gada 15. martam.27.Konkursa komisija novērtēs katra iesniegtā darba komplekta atbilstību pēc būtības konkursa nolikumā noteiktām prasībām.28.Smiltenes novada ģerboņa un logo skiču ideju vērtēšanas kritēriji:28.1.raksturojošais tēls (ģerboņa un logo skices idejas apraksta atbilstība Smiltenes novada tēlam;28.2.ģerboņa un logo skices vizuālā pievilcība, uztveramība un atpazīstamība;28.3.ģerboņa un logo skices izmantojamības daudzpusība (iespieddarbos, suvenīros, izstādēs, interneta vidē).29.Katrs komisijas loceklis piešķir punktus par katra iesniegtā darba komplekta atbilstību augstāk norādītajiem kritērijiem (maksimālais punktu skaits par katru kritēriju - 10). Katram darbam piešķirtie punkti tiek summēti un dalīti ar vērtētāju skaitu, tādējādi nosakot katra konkursam iesniegtā darba atbilstību augstāk norādītajiem kritērijiem, kas tālāk tiek salīdzināti ar to punktu vidējo summu, kāda piešķirta pārējiem iesniegtajiem darbiem.30.Ja vairāki darbi ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, tiek ņemti vērā iedzīvotāju balsojuma rezultāti publiskās apskates laikā.31.Vērtēšanas process tiks atspoguļots protokolā.

V.Konkursa komisijas tiesības un pienākumi32.Konkursa komisija var lūgt paskaidrojumus darba autoram par iesniegto piedāvājumu, ja tas nepieciešams.33.Konkursa komisijai ir tiesības pieprasīt no pretendenta ar parakstu apstiprinātu apliecinājumu, ka iesniegtie darbi ir oriģināli un nav plaģiāts.34.Konkursa komisijai ir tiesības pēc darbu izvērtēšanas:34.1. noteikt konkursa uzvarētāju un piešķirt tam naudas balvu - Ls 150;34.2. noteikt otru labākā darba autoru un piešķirt tam veicināšanas balvu;34.3.noteikt labākā darba autoru pēc publiskā balsojuma rezultātiem un piešķirt tam veicināšanas balvu. 35.Konkursa komisijai ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus un izsludināt jaunu konkursu.36.Konkursa komisijas pienākumi ir:36.1. izskatīt un novērtēt komisijai iesniegtos darbus;36.2. lemt par komisijai iesniegto piedāvājumu atdošanu iesniedzējam bez izskatīšanas, ja tie neatbilst konkursa nolikuma prasībām.

VI.Rīcība pēc konkursa noslēguma37.Konkursa komisijai jāiesniedz uzvarētāja skiču komplekts, kas sastāv no ģerboņa un logo, Smiltenes novada domei, kas apstiprina konkursa rezultātus. 38.Pēc konkursa rezultātu apstiprināšanas uzvarētāja ģerboņa skices variants tiks nosūtītas Kultūras ministrijai. Heraldikas komisija būs tā, kas izlems, vai iesūtītais priekšlikums ir atbilstošs, lai tiktu reģistrēts kā novada ģerbonis (simbolika) vai būs nepieciešamas kādas izmaiņas.39.Pēc konkursa noslēguma Smiltenes novada dome sagatavo līguma projektu ar konkursa uzvarētāju par autora mantisko tiesību atsavināšanu un turpmākas sadarbības iespējām. Sagatavotais līguma projekts tiek saskaņots ar konkursa uzvarētāju un stājas spēkā pēc tā parakstīšanas.

Domes priekšsēdētājs A.Mežulis

  

 

 

Komentāri 7

sermulis

Patiesībā traģikomiks nolikums. Īpaši 17. un 18. punkts. Viens ir muļķīgs pēc definīcijas un nepareizs. Otrs ļoti uzkrītoši pārstāv kāda viena konkrēta cilvēka ieineteresētību uz ''vieglām tehnoloģijām''. Spīd cauri ļoti.

Absurda liekās arī prasība par vecuma norādi. Un godprātīga prakse būtu tad, ja nebūtu uz aploksnes uzreiz redzams taisītāja vārds, bet kods. Vismaz nopietnākos konkuros tā notiek. Tas neradītu augsni negodprātīgai vērtēšanai, t.i. -neļautu ietekmēties.
Tātad datiem par darba taisītāju būtu jābūt slēptiem (parasti aizlīmētā aploksnē, uz kuras ir tas pats kods vai devīze, kas uz darba) objektivitātes pēc. Un atvērti tiktu tikai pēc žūrijas rezultāta. Tad arī uzzinātu, kas ir autors.

Bet faktiski tas nolikums ir infantils.

Dīvaini liekās, ka vajag tikai idejas. Tātad kāda domei jau zināma persona saņems pasūtījumu izpildījumam ''vieglajās tehnoloģijās''. Bet autors saņems tikai to honorāru par uzvaru? Godīgi sakot, ''baltiem diegiem šūts'' tas viss ir.

pirms 11 gadiem, 2010.02.02 13:32

Antons

Sermuli, tu pats esi infantiils!!!!
Tas, pat taadam lauku vecim kaa es ir saprotams, ka vajadziiga ir tikai ideja! Nezin cik cilveeki atnestu savus ideju variantus, ja buutu prasiiba iesniegt elektroniski, piem. vektoraa?!

pirms 11 gadiem, 2010.02.02 19:10

sāne

Anton, vai tik Tu tas neesi, kas ilgojās pēc tā krējuma un vektora?

Kāpēc tad nav minēts, kurš tās idejas apstrādās vai pārstrādās pieņemamā veidā pēc tam?

pirms 11 gadiem, 2010.02.02 20:46

Fado

Sermulim taisniiba! jaapiebilst, ka smiekliiga ir atliidziba par tik noziimiigu pasuutiijima darbu, kursh tiks tirazheets ilgstoshi un daudzveidiigi ! nopietns maakslinieks nez vai iesaistiisies , bet amatieriem nebus kvalitatiivs rezultaats!

pirms 11 gadiem, 2010.02.02 22:20

temida

Antonam jau toč būs taisnība, jo šim ir opelis :D

pirms 11 gadiem, 2010.02.02 22:57

rikijs

Ko ta antons nedod savai draudzenei lai uztaisa ideju...........

pirms 11 gadiem, 2010.02.03 10:50

Antons

Manam opelim lieciet mieru, palikshu dusmiigs!!! Tas ir man vieniigais draugs, kurs atved uzpilseetu peec korteeliisha!
Par atliidziibu, piekriitu- taa ir smiekliiga! A, varbuut notiek sava veida kauleeshanaas starp pashvaldiibu un iedziivotaajiem? Naakamais nolikums buus jau pa 300,- Ls? Un taa tas buus, kameer kaads neizturees un iesniegs ko sakariigu! :)
Par maaxlinieka izveeli, nav ko mutes dzeseet, kad tiks izveeleets, tad arii redzeesim cik un kas ir bijis godiigi!
P.S. Rikij, vai tieshaam domaa, ka nevaru pats kko uzklekseet? Sheit galvenais ir ideja ar pamatojumu kaapeec taa un ne citaadaak! ....ieshu peec ziimuljiem! :)

pirms 11 gadiem, 2010.02.03 11:28

Smiltene