Mazpilsētu piedāvājumi ierobežo jauniešu karjeru

Galvaspilsēta ar lielākām izaugsmes, karjeras un izklaides iespējām no Smiltenes aizvilina ne vienu vien jaunieti, tieši tāpēc tie savu nākotni nesaista ar mazpilsētu.

Jo vairāk naudas,

jo lielākas vēlmes.

Pirms diviem gadiem smilteniete Jana Brokāne pārcēlās uz dzīvi Rīgā, jo tā viņu pievilka ar plašajām karjeras iespējām. Jauniete uzskata, ka Smiltenē nav tāda uzņēmuma, kurā varētu mērķtiecīgi virzīties pa karjeras kāpnēm un saņemt at­bils­tošu atalgojumu.

Tikai darot, sapņi piepildāsArī Janas, tāpat kā daudzu citu jauniešu sapnis ir dzīvot neatkarīgi no vecākiem. «Visvairāk vēlējos studijas apvienot ar darbu, lai pati spētu sevi finansiāli nodrošināt un atļauties kāroto, tāpēc savu nākotni izvēlējos saistīt ar lielpilsētu, kur šo iespēju netrūkst,» saka Jana Bro­kāne.Pēc vidusskolas absolvēšanas jauniete iestājās augstskolā, lai stu­dētu par tulku. Jau pēc pirmā pus­gada viņa saprata, ka izvēlētā pro­fesija nav tāda, ko varētu darīt no sirds, un tāpēc studijas pameta.Iepriekšējā vasara viņai pagāja piemērotas augstskolas un darba mek­lējumos. J. Brokāne uzskata, ka karjeras veidošanā liela nozīme ir arī akadēmiskām zināšanām, tāpēc pērn uzsāka studijas Uzņē­mēj­darbības vadības fakultātē. Jauniete ar izvēlēto studiju pro­gram­mu ir apmierināta un arī nesen iegūtajā darbavietā augst­skolā iegūtās zi­nā­šanas lieti noder.

Vecākiem naudu neprasaJana strādā projektēšanas uzņē­mu­mā kā projektu vadītāja asis­tente. Viņa ir pārliecināta, ka ir labas karjeras iz­augsmes iespējas. Darbs ir intere­sants, tas saistīts ar pub­liskajiem iepirkumiem, atklātiem konkur­siem, cenu aptaujām un Ei­ropas Savienības projektiem. 20 gadīgā jau­niete jau paspējusi pabūt arī darba komandējumos ārvalstīs, bet visvairāk viņa priecājas par to, ka beidzot var dzīvot patstāvīgi. Zināms, ka nav viegli savienot mācības ar darbu un vēl atpūsties, tomēr Janai tas izdevās.Kopš iztiku jauniete sev pelna pati, ir mainījusies viņas vērtību sistēma, tāpēc netērē līdzekļus ne­vajadzīgām un nekvalitatīvām pre­cēm. Arī Rīgas naktsklubu ap­mek­lējumu vietā priekšroku dod kul­tū­ras pasākumiem un svēt­kos d­odas uz tālākām ze­mēm.«Šobrīd varu atļauties dzīvot bez vecāku atbalsta un finansiāli pilnībā sevi nodrošināt. Tomēr, jo vairāk naudiņas, jo lielākas vēlmes, līdz ar to arī izdevumi. Tāpēc neatkarīgi no tā, kādi ir ikmēneša ienākumi, naudas nekad nepietiek," atklāj jauniete.Lai arī jauniete strādā un spēj sevi nodrošināt pati, viņa atzīst, ka dzīves dārdzība galvaspilsētā ir nesalīdzināmi lielāka kā citur. Arī tas bija viens no iemesliem, kas viņu pamudināja meklēt darbu.

Smiltene