Palsmanei būs lielāka nozīme

 Smiltenes novada domes sēdē deputāti apstiprināja ilgtermiņa plānošanas dokumenta - Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. - 2037. gadam - gala redakciju.


Dokuments stāsies spēkā, kad savu atzinumu dosies Vidzemes plānošanas reģions. Tad arī mainīsies Palsmanes ciema nozīmīgums Smiltenes novada telpiskajā struktūrā.


Šovasar, no 5. jūnija līdz 5. jūlijam, savus priekšlikumus un vērtējumu par minēto Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju varēja izteikt ikviens iedzīvotājs, iesaistoties dokumenta sabiedriskajā apspriešanā.


Apspriešanas laikā saņemti vairāk nekā 40 priekšlikumu, kas arī ņemti vērā, informē Rīgas uzņēmuma “Reģionālie projekti” speciālists Tālis Skuja. SIA “Reģionālie projekti” izstrādāja minēto Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju pēc Smiltenes novada domes pasūtījuma.


Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam galīgā redakcija ir sagatavota, balstoties uz saņemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem.


Par būtiskāko T. Skuja atzīst Palsmanes pagasta pārvaldes vadītājas Tignas Podnieces ierosinājumu izdalīt jaunu apdzīvoto vietu līmeni, jo Palsmane salīdzinoši ar citiem novada ciemiem tomēr nav īsti vienā apdzīvotības līmenī.


Attiecīgi ir veiktas izmaiņas minētās Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas telpiskās attīstības perspektīvā. “Ņemot vērā iedzīvotāju skaitu un infrastruktūru, Palsmane tiks noteikta par perspektīvu novada nozīmes attīstības centru, kas ir vienu līmeni augstāk par vietējas nozīmes attīstības centriem (tādi ir vairākums ciematu Smiltenes novadā - redakcijas piezīme). Teorētiski tas nozīmē arī augstāku pakalpojumu līmeni iedzīvotājiem,” skaidro T. Skuja.  

Palsmanes pagasts