Palsmanes pagastā notiks izgāztuves „Kangarkalni” rekultivācija

Šī gada 27.maijā starp Smiltenes novada domi un SIA "Geo Consultants" noslēgts līgums par projektēšanas un autoruzraudzības veikšanu projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Smiltenes novada Palsmanes pagasta izgāztuves „Kangarkalni” Nr.9478/3360/PPV rekultivācija” ietvaros.

Projekta mērķis ir normatīvo aktu prasībām neatbilstošas atkritumu izgāztuves rekultivācija, izgāztuves negatīvās ietekmes uz vidi novēršana un monitoringa sistēmas nodrošināšana izgāztuvē. Projekta ietvaros paredzēts veikt atkritumu izgāztuves rekultivāciju 1,01 ha platībā, kā arī sakopt izgāztuvei piekļauto teritoriju 2,98 ha platībā. Realizējot projektu, tiks maksimāli novērsta atkritumu negatīvā ietekme uz vidi un cilvēka veselību un nodrošināta ar atkritumiem piesārņotās teritorijas iekļaušanās apkārtējā ainavā.

Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 3.5.1.2.1. apakšaktivitātē „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”.

Projekta plānotās izmaksas ir 133804,51 LVL, 85% jeb 113733,83 LVL no projekta finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds un 15% jeb 20070,68 LVL ir pašvaldības līdzfinansējums.

Projektu plānots realizēt līdz 2014. gada 21.septembrim.

Palsmanes pagasts