Pasniegti Smiltenes novada domes apbalvojumi, Goda un Pateicības raksti

Tradicionāli, kad tiek atzīmēta Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena, Smiltenē suminājām un teicām Paldies novada cilvēkiem, kuri ar savu darba sparu, entuziasmu un pašaizliedzību ir uzlabojuši un bagātinājuši līdzcilvēku ikdienu, rūpējušies par Smiltenes pilsētas un novada labklājību, pozitīvu atpazīstamību un attīstību.

2017.gada 18. novembrī Smiltenes pilsētas Kultūras centrā Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai veltītajā pasākumā “Latvijai-99!” tika pasniegti Smiltenes novada domes apbalvojumi sešās nominācijās, kā arī astoņi Goda un divi Pateicības raksti.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis savā atklāšanas uzrunā aicināja ikvienu svētku laikā, neskatoties uz veiksmēm vai neveiksmēm, raudzīties uz priekšu un vairot patriotismu ģimenēs, novadā, valstī. “Mums, īpaši šovakar, jāspēj paraudzīties tālāk, augstāk, jāspēj saskatīt tās mūsu valsts vērtības, kuras mums katram ir dziļi sirdī. Mēs varam būt lepni par to, ka mums ir brīva sava valsts, ka mēs katrs pie savas mājas, pie sava nama varam pacelt sarkani balti sarkano karogu un to mēs varam darīt ar lepnumu. Es aicinu, īpaši simtgades gadā, ikvienu šo iespēju izmantot, vairojot patriotismu savā novadā, savā mājā, savā pilsētā, savā ģimenē, dodam šo ziņu tālāk- kas mēs esam. Lai ikviens, iebraucot mūsu novadā, varētu redzēt, kādi cilvēki šeit dzīvo, kādas ir viņu vērtības.” Priekšsēdētājs, pirms apbalvojumu pasniegšanas, teica paldies ikvienam novada iedzīvotājam, īpaši tiem, kuri saņēma novada apbalvojumus. “Mēs teiksim Paldies tiem, kas patiesi ir centušies vairāk, nekā viņu pienākums ir prasījis, un viņi to ir darījuši no sirds par savu vietu, par savu novadu, par savu valsti un ar visdziļāko mīlestību gan pret sevi, savu ģimeni, savu novadu. Šovakar ar vislielāko cieņu un ar vislielāko gandarījumu mēs sveiksim šos cilvēkus.”

Šogad Smiltenes novada domes augstāko pašvaldības apbalvojumu „Smiltenes novada Goda cilvēks” saņēma KLEPERU ĢIMENE.  Launkalnes pagasta Kleperu ģimenes mājās, kur saimnieko Līga un Raimonds Kleperi, jau kopš 1998.gada ir izveidots meža medību un, godājot senčus, senu lietu muzejs- privātkolekcija. Saimnieki laipni sagaida ikvienu interesentu, kurš vēlas aplūkot gan senus mežkopības un zemkopības darbarīkus, gan rūpīgi vāktās sadzīves lietas, gan ziņas par dzimtas un pagasta vēsturi. Kleperu ģimene ir iedvesmojusi, ne tikai savu dzimtu, bet daudzus viesus sākt apzināties savas dzimtas saknes. Apkārtējās skolas, īpaši, Launkalnes sākumskola, novērtē sadarbību, kāda ir izveidojusies ar Kleperu ģimeni. Kleperu mājās katru gadu tiek rīkotas Meža dienu mācību ekskursijas, Līgas un Raimonda, un viņa bērnu vadībā tiek spēlētas dažādas dabas izzinošas spēles, iepazīti ārstniecības augi, pētīti koki. Līga un Raimonds ir nesavtīgi, pacietīgi cilvēki, kuri snieguši ieguldījumu Smiltenes novada un Launkalnes pagasta tēla veidošanā, sabiedrības izglītošanā kultūrvēstures un mežsaimniecības jomā. 

Gada balvu Izglītībā saņēma Smiltenes vidusskolas fizikas, informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs ANDREJS MIĶIS. Kopš 1997.gada A.Miķis strādā Smiltenes izglītības sistēmā. Skolotājs mācību stundās prot ieinteresēt skolēnus darboties jēgpilni un māca apgūto sasaistīt ar reālām dzīves situācijām, attīsta skolēnu pētniecības prasmes, vadot skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus informātikas un fizikas tematikā. Andrejs informē ne tikai skolēnus, bet arī kolēģus, par jaunākajām zinātnes atziņām, organizē dažādus izzinošus pasākumus, mācību ekskursijas, nodarbības. Skolotājs veido cieņpilnas attiecības ar skolēniem, mācot ne tikai mācību priekšmeta saturu, bet arī vispārcilvēciskas vērtības. A.Miķis sniedz ieguldījumu skolas datortīkla un datorprogrammu uzturēšanā, pedagogu tālākizglītības nodarbību organizēšanā. Skolēni viņu raksturo ar vārdiem- “stingrs, prot izskaidrot šķietami neizskaidrojamo, mīl jokot, īsts sava priekšmeta un skolas entuziasts, draudzīgs un atsaucīgs” .

Gada balvu Kultūrā, par ieguldīto darbu nemateriālo kultūras mantojuma saglabāšanā, tradīciju turpināšanā savā radošajā darbā, saņēma ANNA UN GUNTIS PRIEDĪTES. Anna Priedīte ir šuvēja, individuālā darba veicēja, kura, veicot savus darba pienākumus, ir uzņēmīga, atbildīga, pretimnākoša, labestīga. Viņa ir šuvusi tērpus Smiltenes un apkārtējo novadu amatiermākslas kolektīviem, kā arī Annas šūtais tautastērps, šogad ir izvēlēts izstādei, kas būs skatāma Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku laikā. Meistares darbi, kuros jūtama mīlestība, apliecina viņas cieņu pret latviešu tautas vērtībām. Guntim Priedītem piemīt milzīgs gribasspēks, pacietība un rūpība pret ikvienu darbu, kas tiek darīts. Darbs ar koku ir viņa aicinājums. Gunta darbi aplūkojami nozīmīgos tūrisma objektos Smiltenes novadā un blakus novados, kā arī šobrīd apskatāmi izstādē Siguldā. Viņa veidotās rotaļlietas radījušas prieku Smiltenes pirmsskolas grupu bērniem. Anna un Guntis ir izaudzinājuši trīs meitas, dodot stabilu pamatu, veidojot vērtību sistēmu, attīstot radošās spējas un mīlestību pret mākslu.

Gada balvu Tautsaimniecībā  par ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā, novada uzņēmumu un infrastruktūras attīstībā saņēma PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRS (PIKC) “SMILTENES TEHNIKUMS” KOLEKTĪVS. PIKC “Smiltenes Tehnikums” pēdējo gadu laikā ir kļuvis par mūsdienīgu, prestižu, uz zināšanām un kvalitāti balstītu profesionālās izglītības iestādi, kas domā gan par audzēkņu, gan tautsaimniecības attīstības vajadzībām. Smiltenes tehnikumā, nepārtraukti domājot par mācību programmu pilnveidošanu atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām un piesaistot dažādu projektu līdzfinansējumu, izdevies panākt, ka skolā mācās daudz zinošu un savā izvēlētajā profesijā ieinteresētu jauniešu. PIKC ir uzsācis modulāro apmācību Latvijas ekonomikai prioritārajā nozarē būvniecībā būvniecībā - ceļu būvtehniķis un izstrādājis un licenzējis jaunu, šobrīd tautsaimniecībā īpaši nepieciešamu mācību programmu – hidrobūvju būvtehniķis. Smiltenes tehnikums ar labiem panākumiem izmanto savas konkurētspējas priekšrocības, piedāvājot mūsdienu darba tirgum atbilstošu izglītību.

Gada balvu Tūrismā par aktīvu un radošu darbību tūrisma nozarē un par sniegto ieguldījumu Smiltenes novada popularizēšanā valstī un pasaulē saņēma Maizes muzeja “Kukaburra” saimnieks JĀNIS KRIEĶIS. Maizes muzejā katrs ceļinieks un viesis ir laipni gaidīts, pacienāts un iepazīstināts ar skaistu, latvisku vidi, telpu, tradīcijām un vērtībām. Jāņa darbam piemīt sirsnība, pamatīgums un laba gaume. Viss, ko viņš dara, tiek veikts ar apdomu, no sirds un domājot par produkta saņēmēju. Viņa cepto maizi, ābolu sieru, kaņepju staku un produktus ir ievērojuši gan starptautiskajā izstādē “Balttour”, gan daudzos, dažādos tirdziņos un pasākumos. Īpaši jāuzsver Jāņa latviskums un lokālpatriotisms, savos produktos izmantojot novada simbolu-rudzupuķi. Kā apliecinājums Jāņa darba kvalitātei ir saņemtā kultūras zīme “Latviskais mantojums”, ko piešķir Latvijas tūrisma uzņēmējiem, kuri saglabā un daudzina latvisko kultūras mantojumu.

Gada balvu Sabiedriskajā darbībā par brīvprātīgu iesaistīšanos un sniegto palīdzību gan Ukraiņu kara darbībā cietušo bērnu nometņu organizēšanā, gan palīdzot novada sociālo problēmu ģimenēm, saņēma AURIKA ZĪVERE. Aurika ir Smiltenes novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja, līdz ar to ikdienas darbs ir cieši saistīts ar sociālas dabas jautājumiem. Viņa atbildīgi un individuāli izvērtē katru problēmjautājumu un situāciju. Nenovērtējama ir viņas sirsnība, labestība, ar kādu viņa pieiet pie katra darba uzdevuma. Aurika nekad neteiks “Nē!”, viņa vienmēr cenšas atrast risinājumus, nezināmās lietas uztverot kā izaicinājumus. Jau vairākus gadus, Aurika ir novada jauniešu krustmāte. Viņa brīvprātīgi vada Smiltenes Jauniešu domi, kur, kopā organizējot dažādus izklaidējošus un sociālus pasākumus, ir kā paraugs jauniešiem, starp kuriem, pateicoties aktīvai darbībai Jauniešu domē, izaug krietni cilvēki, kuri aizejot "lielajā dzīve", sasniedz daudz. Aurika savu sirds siltumu nepatur sev, viņa ar to dalās gan caur saviem bērniem, gan ievērpjot to savos darbos, neatskatot savu palīdzību nevienam. 

Goda rakstu par ilggadīgu, atbildīgu darbu un ieguldījumu veselības aprūpē saņēma Launkalnes feldšerpunkta ārsta palīdze JEĻENA APSE. Kopš 1969.gada Jeļena vada Launkalnes pagasta feldšerpunktu, kurš kļuvis par viņas mūža vienīgo darbavietu. Paralēli tiešajam darbam, viņa veikusi arī sociālā darba pienākumus, iesaistoties sociālo problēmu risināšanā pagastā. Jeļena nesavtīgi veikusi savu darbu gandrīz piecdesmit gadu garumā, rūpējoties par pagasta un novada iedzīvotāju veselību.

Goda rakstu par ilggadīgu ieguldījumu sabiedriskās darbības organizēšanā saņēma palsmanieši GUNTA UN VALDIS PAEGĻI. Pateicoties viņu entuziasmam, vairāk kā 20 gadu garumā tika organizēti galda spēļu turnīri Palsmanes pagastā. Īpašs Valta un Guntas lolojums ir Zolītes spēles atklātais čempionāts, kurš reizi mēnesī pulcēja 70-80 dalībniekus no visas Latvijas. Daudzu gadu garumā, Paegļu ģimene organizēja Palsmanes pagasta komandu rajona sporta spēles, kurās aktīvi iesaistījās arī paši. Ar savu aktivitāti viņi ir spējuši piesaistīt daudzus jaunus dalībniekus galda spēlēm.

Goda rakstu par atbildīgu un godprātīgu darbu sabiedrības labā saņēma ilggadējā Grundzāles pagasta pārvaldes sekretāre IRITA PAKALNE. Irita punktuāli un precīzi pilda savus darba pienākumus Grundzāles pagastā, jau vairāk kā 40 gadus, kuru laikā veikusi grāmatvedes pienākumus un svarīgākos uzdevumus dzimtsarakstu jomā, joprojām apzinīgi strādājot pie arhīva uzturēšanas. Dodoties pie sekretāres Iritas Pakalnes, ikviens iedzīvotājs zina, ka saņems gan kvalitatīvu apkalpošanu, gan pilnvērtīgu informāciju. Irita izaudzinājusi divus dēlus- krietna darba darītājus. Četri mazbērni uzauguši, baudot Iritas nesavtīgo mīļumu, rūpes un gādību, kāds jūtams ir arī viņas darbā.

Goda rakstu par ilggadīgu, atbildīgu darbu un ieguldījumu veselības aprūpē saņēma ģimenes ārste LILITA EZERIŅA. Daktere Ezeriņa ir laipna un rūpīga ārste, kura savu darbu veic ar sirsnību jau no pirmajiem darba gadiem. Lilita Ezeriņa, ar sapratni daudzos jautājumos, spēj palīdzēt un sniegt atbalstu grūtākos dzīves posmos. Daktere šogad svin skaisto 70 gadu jubileju. Nenovērtējams ir viņas ieguldījums un ilgstošais darbs veselības aprūpē. Kopā ar vīru Juri Ezeriņu ir izaudzināti trīs brīnišķīgi bērni, ar kuriem var lepoties.

Goda rakstu par ilggadīgu, atbildīgu darbu un ieguldījumu tautsaimniecībā saņēma SIA “Vidzemīte” galvenā zootehniķe ILGA GRIBULE. Nenovērtējams ir Ilgas devums uzņēmuma SIA “Vidzemīte” attīstībā, kurā viņa strādā kopš 1994.gada. Viņa zina visu par katru lopu, kas ir saimniecības ganāmpulkā, nepārtraukti papildina savas zināšanas dažādos kursos, lasa jaunākās atziņas žurnālos, internetā. Ilga neskaita savas darba stundas, ar savu optimismu un lielo darba mīlestību ik dienu atgādina: ir jāstrādā! Viņa ir atsaucīga, izpalīdzīga. Ar savu sirdsdegsmi labi dara savu darbu, dara vairāk, kā liek pienākums. Šogad Ilga svin 75 gadu jubileju.

Goda rakstu par ilggadīgu, atbildīgu darbu un ieguldījumu izglītībā saņēma Smiltenes tehnikuma galvenā grāmatvede GENOVEFA LOGINA. Kopš 1991.gada Genovefa Logina strādā Smiltenes tehnikumā. Darbā ir ļoti enerģiska, taupīga un saimnieciska. Vadot izglītības iestādes grāmatvedību vairāk kā 25 gadus, viņa pati saka, ka “apzinos, ka nevaru neko mainīt lielajā politikā, taču savu iespēju robežās esmu izdarījusi visu, lai tehnikumā dzīve ietu uz augšu”. Bez viņas prasmīgās finanšu vadības nebūtu iespējams īstenot projektu, kas paredzēja tehnikuma modernizāciju. Genovefa ir lieliska vadītāja savā grāmatvedības kolektīvā, aktīvi iesaistās administrācijas darbā, ar savu pašaizliedzību un entuziasmu bagātinot tehnikuma sociālo vidi un ikdienu.

Goda rakstu par ilggadīgu, atbildīgu darbu un ieguldījumu veselības aprūpē saņēma Palsmanes pagasta ģimenes ārstes prakses medmāsa INDRA ANTĒNA. Medmāsiņa Indra Antēna medicīnā strādā kopš 1979.gada, bet 1981.gadā uzsāka darba gaitas Palsmanes ambulancē. Viņa nenogurstoši rūpējas par cilvēku veselību, neskaitot sava darba stundas. Ikviens zina, ka droši var griezties pie Indras un vienmēr tiks dots vērtīgs padoms vai sniegta palīdzība. Indra vienmēr ir saprotoša, labestīga, uzklausa pacientu problēmas, rod risinājumus, iedrošina cilvēkus rūpēties par savu veselību.

Goda rakstu par ilggadīgu ieguldījumu izglītībā un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā Smiltenes novadā saņēma PALSMANES PAGASTA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES KOLEKTĪVS. Stipras valsts nākotne ir bērni, kuriem iemācīta viņu dzimtenes kultūra un tradīcijas, atbildība un mīlestība pret savu valsti. Tieši šādā – latviskā – garā jau 50 gadus bērni tiek audzināti Palsmanes bērnudārzā. Audzēkņu vecāki novērtē drošības sajūtu, ko radījuši pedagogi un darbinieki, rūpējoties par vissvarīgāko, kas viņiem ir- bērniem. Radošās aktivitātēs, nodarbībās, kopīgajos pasākumos un ikdienas rūpēs ir jūtama pedagogu un darbinieku sirsnība un mīlestība ikdienu.

Pateicības rakstu par ilggadīgu un atbildīgu darbu un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu Smiltenes novadā saņēma Palsmanes bērnu, jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīva vadītāja AIJA ZEIBOTE. Aija ir deju skolotāja ar augstām kvalitātes prasībām, tajā pašā laikā dejotājiem iemācot patiesumu, sirsnību un attieksmi pret latviskumu. Šogad aprit 25 gadi, kopš Aija vada Palsmanes bērnu deju kolektīvu un 20 gadi, kopš vada Vidējās paaudzes deju kolektīvu “Cīrulis”. Viņas vadītie deju kolektīvi, kopš izveidošanas brīža, ir piedalījušies visos vispārējos Dziesmu un deju svētkos, kā arī aktīvi koncertē un veido savas koncertprogrammas, pārstāvot Smiltenes novadu un Latviju ārzemju festivālos. Latviešu tautas deja ir Aijas dzīve. Tādi cilvēki kā Aija, ir tie, kas neatlaidīgi, soli pa solim, apzinīgi, ar atbildības sajūtu rada paliekošas vērtības, kas ļauj mūsu bērniem un mums pašiem noticēt sev, likt pamatus drošai rītdienai un nest Smiltenes, Latvijas vārdu pasaulē.

Pateicības rakstu par atbildīgu un godprātīgu darbu tautsaimniecībā saņēma SIA “Smiltenes NKUP” elektriķis ANDREJS LEJA. Andrejs ir apzinīgs un profesionāls, savus pienākumus veic ļoti labi, izrādot iniciatīvu. Darba laikā sevi ir pierādījis kā zinošu un kvalificētu darbinieku. Savu pienākumu veikšanai, īpaši daudzdzīvokļu mājas elektrību problēmu jautājumos, veltījis neskaitāmas darba stundas, nereti arī brīvdienās un svētku dienās. Andrejam var uzticēt jebkuru uzdevumu, jo kā pats mēdz teikt- “strādā visu, ko valdība liek”. Viņš darbu veic godprātīgi un ar lielu atbildības sajūtu, sniedzot ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājības un uzņēmuma attīstībā.

Lepojamies ar jūsu labajiem darbiem, sasniegumiem un ieguldījumu Smiltenes novada attīstībā un popularizēšanā. Paldies jums par to! Tieši jūs dariet stipru mūsu novadu un mūsu valsti! Lai izdodas sasniegt arvien augstākus mērķus arī turpmāk!

Ikdienā un ceļā uz Latvijas valsts simtgadi, lai, ar kopīgajiem un katra mazajiem un lielajiem darbiem, izdodas padarīt mūsu zemi vēl skaistāku un novadu, valsti – vēl stiprāku! 

Smiltene