Smiltenes novada dome būtiski palielina finansējumu infrastruktūras attīstībai 2018.gada budžetā

Trešdien, 31.janvārī, Smiltenes novada domes sēdē tika pieņemts līdz šim lielākais pašvaldības budžets, kur vairāk kā 10 miljoni eiro ir plānoti dažādu projektu realizācijai. Smiltenes novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta plānotie izdevumiem sastāda 25 643 547 eiro, kuru finansēšana plānota no pašvaldības ieņēmumiem, kas sastāda 18 749 623 eiro,  naudas līdzekļu atlikuma  un  aizņēmumiem  projektu īstenošanai, kas sastāda 6 893 924 eiro. 

Sagatavotais Smiltenes novada pašvaldības  2018.gada budžets nodrošinās pašvaldības funkciju izpildi, visu esošo pašvaldības iestāžu, nodaļu darbību, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu uzturēšanu un apsaimniekošanu, kā arī būtisku pašvaldības investīciju projektu realizēšanu visā Smiltenes novada teritorijā. Šogad kopumā plānots turpināt, uzsākt vai sagatavot 47 projektus. Sagatavotajā pašvaldības budžeta projektā plānots palielināt pašvaldību kopējo saistību apmēru, lai nodrošinātu šo investīciju projektu realizāciju. Pašvaldības procentuālais saistību apmērs pret pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām pieaugs no 3,88 % 2017.gadā uz 5.12 % 2018.gadā. Plānotie investīciju projekti (ielu un ceļu pārbūves, ūdens un kanalizācijas tīklu izbūves, degradēto teritoriju revitalizācijas, sporta ēkas būvniecības darbu pabeigšana, vides un parku labiekārtošana, mācību vides uzlabošana, u.c.) uzlabos dzīves kvalitāti Smiltenes novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem.


Smiltenes novada pašvaldības 2018.gada ieņēmumi plānoti 18 749 623 eiro apmērā, kas ir par 2 909 123 eiro vairāk kā 2017.gada sākotnēji apstiprinātajā plānā. Pamatbudžeta kopējos ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, valsts maksas pakalpojumi un citi pašu iestāžu ieņēmumi, ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi, kā arī transferti no valsts un citu pašvaldību budžetiem. 

Būtiskākais pašvaldības ieņēmumu avots ir Nodokļu ieņēmumi. 2018.gadā nodokļu ieņēmumi plānoti 8 135 265 eiro apmērā, kas ir par 417 341 eiro vairāk nekā sākotnēji 2017.gadā.  Lielākos nodokļu ieņēmumus veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) – 7 368 946 eiro, nekustamā īpašuma nodoklis par zemi, ēkām un mājokļiem  - 706 119 eiro, kā arī azartspēļu nodoklis 60 200 eiro. 

Tāpat kā iepriekšējos gados pēc pašvaldības saistošo noteikumu nosacījumiem plānots piešķirt nekustām īpašuma nodokļa atlaides nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem, I un II grupas invalīdiem, Černobiļas AES avārijas seku likvidētājiem, jaunizveidotiem uzņēmumiem, kuri reģistrēti Smiltenes novadā un nodrošina piecas jaunas darba vietas, daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātām un trūcīgām personām.

Otrs būtiskākais ieņēmumu avots ir  Transfertu ieņēmumi – tie ir ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem. 2018.gadā kopumā plānoti 9 884 519 eiro apmērā. 4 387 323  eiro jeb 44,3 % no transfertu ieņēmumiem pašvaldība plāno saņemt par ES struktūrfondu, citu finanšu instrumentu un valsts budžeta finansējuma daļu projektu īstenošanai. Dotācija no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda 2018.gadā plānots saņemt 1 596 145 eiro.

 Nenodokļu ieņēmumus 2018.gadā plānots saņemt 162 988  eiro apmērā. Šos ieņēmumus veido ieņēmumi no dividendēm, procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem, valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, kā arī ieņēmumi no pašvaldību īpašuma pārdošanas. 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2018.gadā plānoti 566 851 eiro apmērā. Lielāko šo ieņēmumu īpatsvaru 32 % jeb 177 252 tūkstošus eiro  plānots iekasēt par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Par telpu un zemes nomu plānoti ieņēmumi 110 970 eiro apmērā. 


Smiltenes novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta kopējie izdevumi plānoti 25 643 547 eiro apmērā. Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām sadalīti 188 struktūrvienībās, tai skaitā 47 projekti. 


Pēc funkcionālajām kategorijām, tāpat kā iepriekšējos gados, lielākais izdevumu īpatsvars ir Izglītības nodrošināšanai – 39,4 % jeb 10 107 004 eiro, kas ir par 2 166 479 eiro vairāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Lielākais pieaugums saistīts ar pedagogu atlīdzību izmaiņām un ar plānoto projektu realizēšanu un tiem nepieciešamo finansējumu. Pirmsskolas izglītības iestāžu finansēšanai plānoti 1 856 929 eiro, pamatizglītībai un vispārējai izglītībai 2018.gada budžetā plānoti 4 495 443 eiro (vairāk kā 70 procenti sastāda izdevumi darbinieku atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām).  Šajā izdevumu daļā ietilps arī interešu izglītības iestāžu izdevumi, izglītības papildu pakalpojumi par skolēnu pārvadājumiem, norēķini ar citu novadu pašvaldībām par izglītojamiem, izdevumi 5.-9. klašu izglītojamo ēdināšanai, kā arī finansējums 11 projektu realizēšanai plānots 2 140 243 eiro apmērā,  tai skaitā:

 • Atbalstam priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai;
 • Atbalstam izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai; 
 • Karjeras atbalstam vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs;
 • Mācību vides uzlabošanai Smiltenes vidusskolā;
 • Un citi projekti. 


Nākamais lielākais izdevumu īpatsvars  27,9 % jeb 7 166 578 eiro ir plānoti ekonomiskajai darbībai, kas ir par 4 574 319 eiro vairāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido izdevumi vispārējiem nodarbinātības veicināšanas pasākumiem un ekonomiskās darbības atbalstam un līdzfinansējums plānoto 16 infrastruktūras projektu realizēšanai 7 050 834 eiro apmērā. Lielākie plānotie projekti ir: 

 • Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācijai, I kārta (Limbažu, Celtnieku, Gaujas ielām);
 • Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācijai, II kārta (Valkas ielai);
 • Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcijai I kārta;
 • Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcijai II kārta;
 • Smiltenes pilsētas Raiņa ielas posma no Ābeļu ielas līdz Rīgas ielai pārbūvei;
 • Autoceļa posma Smiltene-Rauziņa infrastruktūras rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai;
 • Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, II kārtai (Kaikas ielai);
 • Smiltenes pilsētas Gaujas ielas posma no Audēju ielas līdz Raiņa ielai pārbūvei;
 • Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošanai Smiltenes pilsētā (Baznīcas laukumam);
 • Ielu seguma atjaunošanai pēc Smiltenes NKUP kanalizācijas tīklu izbūves;
 • Atmodas un Dārza ielas seguma atjaunošanai Smiltenē;
 • Un citi projekti. 


Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2018.gadā plānots izlietot 2 331 567 eiro jeb 9,1 % no kopējiem izdevumiem, kas ir par 214 339 tūkstošiem eiro vairāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā.  Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido dzīvojamo un nedzīvojamo namu apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi, izdevumi ielu apgaismošanai, kā arī citi ar teritoriju apsaimniekošanu saistīti izdevumi, kā arī finansējums projektu  realizēšanai. Ielu apgaismošanai, ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanai un rekonstrukcijai paredzēts finansējums 283 823  eiro apmērā (tai skaitā apgaismojuma izbūve Smiltenes pilsētas Vecajā parkā,  ielu apgaismojuma pārbūve Smiltenē,  ielu apgaismojuma tīkla izveidošanai Variņu pagastā un Bilskas pagasta ,,Mēros”). Smiltenes Vecā parka un tam pieguļošo teritoriju kompleksai rekonstrukcijai plānoti 350 077 eiro. Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas pieslēguma pie centralizētās siltumapgādes sistēmas plānots 45 150 eiro apmērā. Plānots pašvaldības līdzfinansējums četru daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai 20 000 eiro un energoefektivitātes pasākumu veikšanai 9 000 eiro apmērā. Šajā izdevumu daļā ietilps finansējums 5 projektu  realizēšanai, kas sastāda  612 632 eiro. Plānotie projekti: 

 • Palsmanes ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība;
 • Smiltenes novada pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošanai, II kārta;
 • “Life adaptate” (projekta viena no aktivitātēm ir Smiltenes Vidusezera attīrīšana un ezera teritorijas labiekārtošana);
 • Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Smiltenes novada Bilskas pagasta pārvaldes ēkai;
 • Palsmanes kapsētas  digitalizācijai. 9,6 % jeb  2 470 422 eiro no kopējiem izdevumiem paredzēti atpūtai (tai skaitā sports), kultūrai un reliģijai,  kas ir par 144 751 eiro vairāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Palielinājums saistīts ar projektu realizēšanu un tiem nepieciešamo finansējumu, Smiltenes novada amatiermākslas kolektīvu dalību XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem (kopumā svētkos piedalīsies 17 kolektīvi ar 453 dalībniekiem),  Latvijas simtgades plānotiem pasākumiem. Šajā budžeta sadaļā ietilps kultūras centra, pagastu kultūras namu, kultūras pārvaldes, novada bibliotēku, sporta pārvaldes, kultūras un sporta pasākumu izdevumiem, kā arī finansējums  667 134 eiro apmērā 13 projektu īstenošanai, tai skaitā lielākie no tiem ir:   

 • Smiltenes stadiona tribīņu ēkas izbūvei;
 • Kartingu trases atjaunošanai, II kārtai;
 • Trases ceļa izbūvei; 
 • Aktīvās atpūtas takas izveidošanai ap Bilskas ezeru, II kārta;
 • Smiltenes novada muzeja tehniskās dokumentācijas sagatavošanai;
 • Grundzāles estrādei pieguļošās teritorijas labiekārtošanai; 
 • Pasākumi vietējās sabiedrības veicināšanai Smiltenes novadā;
 • Igaunijas-Latvijas programmas projektam “COOP Local”; 
 • Bērensa kapličas rekonstrukcijai. 


6,3% jeb 1 607 995 eiro no kopējiem izdevumiem paredzēti vispārējiem valdības dienestiem - Smiltenes novada domes un pagastu pārvalžu izdevumiem, kā arī procentu izdevumiem par aizņēmumiem no Valsts kases, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pašvaldības realizējamo projektu līdzfinansējumu un projektu finansēšanu. Kopumā pašvaldības saistību apmērs no 2018.gada pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām sastāda 5,12% (2017.gadā 3,88 %), ko veido pašvaldības noslēgtie  līgumi ar Valsts kasi par aizņēmumiem 59 projektu realizēšanai. Smiltenes novada pašvaldība 2018.gada pamatbudžetā plāno segt aizdevuma pamatsummas atmaksas par 39 aizņēmumiem par kopējo summu 560 416 eiro. 

Sociālai aizsardzībai paredzēti 4,5 % izdevumu jeb 1 157 821 eiro,  kas ir par 347 929 eiro vairāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Šie līdzekļi paredzēti pašvaldības sociāliem pabalstiem, sociālajam dienestam, bāriņtiesai, atlīdzībai aizbildņiem un audžuģimenēm, bērna piedzimšanas pabalstiem, izmitināšanai pansionātos, mājas aprūpei,  īslaicīgās sociālās aprūpes gultām, dotācijām biedrībām un nodibinājumiem sociālajā jomā un projektiem “Vidzeme iekļauj” un “Deinstitucionalizācija”. 2018.gadā pašvaldība saglabājusi visus sociālo pabalstu un pakalpojumu veidus, plānotais finansējums 234 772 eiro apmērā,  dotācijām šogad plānoti 21 422 eiro,  projektu īstenošanai  214 509 eiro. 

Vides aizsardzībai 2018.gadā no pamatbudžeta piešķirti 552 748 eiro jeb 2,2 %, kas ir par 48 930 eiro vairāk nekā 2017.gada sākotnējā plānā. No šiem izdevumiem teritoriju kopšanai - notekūdeņu apsaimniekošanai, ziedu stādījumu, zaļās zonas uzturēšanai, atkritumu apsaimniekošanai, koku kopšanai un pārvietojamo tualešu uzturēšanai, ziedu stādījumu ierīkošanai, kopumā plānoti 479 398 eiro, no tā sētnieku darbs 335 527 eiro. Kapsētu uzturēšanai paredzēti 70 377 eiro. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai  0,7% jeb 179 429 eiro. Veselības aprūpei no pamatbudžeta līdzekļiem piešķirti 0,3 % jeb 69 983 eiro, tai skaitā finansējums piecu pagastu feldšeru punktu uzturēšanas izdevumiem 69 983 eiro. 

Smiltenes novada pašvaldības 2018.gada budžeta projekts ir sagatavots saskaņā ar likumu ,,Par pašvaldību budžetiem”, ,,Budžetu un finanšu vadību” un citiem Latvijas Republikas normatīviem aktiem un Smiltenes novada domes noteikumiem ,,Par Smiltenes novada pašvaldības saimnieciskās darbības plāna, budžeta sastādīšanas, apstiprināšanas, izpildes kārtību”, domes lēmumiem un spēkā esošiem noslēgtiem līgumiem, kā arī saskaņā ar “Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam Investīcijas plāns”. Budžeta projekta vērtēšana notika piedaloties domes priekšsēdētājam, deputātiem, izpilddirektoram un pašvaldības struktūrvienību un institūciju vadītājiem un speciālistiem.


Smiltene