Smiltenes novadā sācies sakoptības mēnesis un savāktās zāles un lapu izvešanas akcija

Katru gadu gan pavasarī, gan rudenī Smiltenēs novadā tiek izsludināts sakoptības mēnesis, tā ietvaros, laikā no 9.oktobra līdz 17.novembrim, pašvaldība organizēs un apmaksās Smiltenes pilsētas teritorijā iedzīvotāju savāktās zāles un lapu izvešanu.

Atgādinām, ka pagājušajā gadā, lai mazinātu iedzīvotāju sūdzības un neapmierinātību par zāles, lapu un zaru dedzināšanu ugunskuros un radīto dūmu piesārņojumu Smiltenes pilsētas teritorijā, Smiltenes novada dome noteica jaunu kārtību – sakoptības mēneša laikā neatļaut dedzināt ugunskuros zāli, lapas un citas augu daļas sava īpašuma teritorijā. Atļauts dedzināt ir tikai ārpus Smiltenes pilsētas robežām ar noteikumu, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu mantai un netraucē apkārtējiem iemītniekiem. 

Sakoptības mēneša laikā Smiltenes pilsētas teritorijā ir  atļauts sadedzināt tikai koku, krūmu sausos un kaitēkļu bojātos zarus, ievērojot ugunsdrošības pasākumus un neradot kaitējumu trešās personas veselībai un mantai. 

Aicinām iedzīvotājus izmantot pašvaldības apmaksāto savāktās zāles un lapu maisu izvešanu, tādējādi rūpējoties par apkārtējo vidi un teritorijas sakopšanu novadā. Sakoptības mēneša laikā Smiltenes pilsētas teritorijā iedzīvotāju savāktās zāles un lapu izvešanu apmaksā pašvaldība, ar šādiem nosacījumiem:

no katras mājsaimniecības savākšanu veic ne vairāk kā 1 reizi;

lapu izvešanu varēs pieteikt iedzīvotājs, uzņēmums laika periodā no 9.oktobra līdz 16.novembrim SIA “Smiltenes NKUP”, zvanot uz telefona numuru 25302253 darba laikā no plkst. 9.00 - 12.00 vai rakstot uz e-pastu: [email protected]. Obligāti norādāmā informācija: mājas adrese, vieta, kur atstās maisus, gadījumā ja mājas adrese nesakrīt ar atstāšanas vietu, telefona numuru;

savākto zāli un lapas liek savos maisos un jānovieto ārpus sētas;

Gadījumā, ja maisos bez zāles un lapām tiks konstatēts zaru un sadzīves atkritumu piemaisījums, maisi netiek izvesti. 

Savāktās zāles un lapu izvešanu veiks SIA “Smiltenes NKUP”. Plānotās lapu izvešanas dienas - 13.oktobris, 20.oktobris, 27.oktobris, 3.novembris, 10.novembris un 17.novembris.

Vēlams (ja vien tas ir iespējams, izpildot visas iepriekš minētās prasībās, neradot nevajadzīgas nesaskaņas un pārpratumus starp kaimiņiem)  kaimiņiem apvienoties un veidot vienu maisu novietošanas vietu un veikt vienotu pieteikšanos.

Vadoties pēc laikapstākļiem, pieteikšanās un lapu izvešanas laiks var tikt pagarināts.

Tāpat informējam, ka zaru izvešanu ir iespējams pieteikt pa maksu SIA “Smiltenes NKUP”, zvanot uz mob.tālr. 29161694 darba laikā no plkst. 8.00 - 17.00 vai SIA “ZAAO” tālrunis informācijai 64281250.

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem par ieviesto kārtību Smiltenes pilsētas teritorijā, izmantot pašvaldības apmaksāto savāktās zāles un lapu maisu izvešanu, savukārt visas iespējamās neskaidrības risināt savstarpēji komunicējot. Rūpēsimies par apkārtējo vidi un sakopsim savu novadu kopā!


Smiltene