Smiltenes novadā sācies spodrības periods. Sagrābto lapu un citu zaļo augu daļu maisu izvešana sāksies no 13.aprīļa

Smiltenes novadā sācies spodrības periods, kurš  noteikts līdz 2018.gada 30.aprīlim. Tāpat kā katru gadu aicinām Smiltenes novada teritorijā esošās iestādes, komercsabiedrības, dzīvojamo māju un citu īpašumu īpašniekus un apsaimniekotājus sakopt to īpašumā (apsaimniekošanā, nomā) esošās teritorijas un ēku fasādes.

Atgādinām, ka, atbilstoši Smiltenes novada pašvaldības 2011.gada 29. decembra saistošiem noteikumiem Nr.19/11 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Smiltenes novadā” un 2018.gada 28.marta Smiltenes novada domes sēdes lēmumam “Par spodrības mēneša noteikšanu novada teritorijā”, šogad Smiltenes novada pašvaldības noteiktā spodrības periodā laikā no 1. aprīļa līdz 30. aprīlim atļauts dedzināt tikai koku un krūmu zarus  sava īpašuma teritorijā, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu mantai un netraucē apkārtējiem iemītniekiem. 


  Informējam, ka Smiltenes pilsētas teritorijā iedzīvotāju un uzņēmumu sagrābto lapu un citu zaļo augu daļu maisu izvešana sāksies no 13.aprīļa. 

Atgādinām, ka maisu izvešanu organizē un apmaksā pašvaldība ar šādiem nosacījumiem:

  • No katras mājsaimniecības savākšanu veic ne vairāk kā 1 reizi;
  • Izvešanu piesaka iedzīvotājs uzņēmumam SIA “Smiltenes NKUP”, zvanot uz telefona numuru 25302253 darba laikā no plkst. 9.00 - 12.00,
  • Lapu izvešanu piesaka laika periodā no šāda gada 9.aprīļa līdz 30.aprīlim
  • Obligāti noziņojamā informācija: Mājas adrese, vieta, kur atstās maisus, gadījumā ja mājas adrese nesakrīt ar atstāšanas vietu, telefona numuru;
  • Savākto zāli un lapas liek savos maisos;
  • Maisi jānovieto ārpus sētas;
  • Gadījumā, ja maisos bez zāles un lapām tiks konstatēts zaru un sadzīves atkritumu piemaisījums, maisi netiek izvesti.

Savāktās zāles un lapu izvešanu veiks SIA “Smiltenes NKUP”. Plānotās lapu izvešanas dienas šā gada pavasarī - 13.aprīlis, 20. aprīlis, 27. aprīlis, 30. aprīlis, 2.maijs un 3.maijs.


Vadoties pēc laikapstākļiem, pieteikšanās un lapu izvešanas laiks var tikt pagarināts.


Tāpat informējam, ka zaru izvešanu ir iespējams pieteikt pa maksu SIA “Smiltenes NKUP”, zvanot uz mob.tālr. 29161694 darba laikā no plkst. 8.00 - 17.00 vai SIA “ZAAO” tālrunis informācijai 64281250 vai uz mob. 29225862.


Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem, izmantot pašvaldības apmaksāto savāktās zāles un lapu maisu izvešanu pilsētas teritorijā, savukārt visas iespējamās neskaidrības risināt savstarpēji komunicējot.

Rūpēsimies par apkārtējo vidi un sakopsim savu novadu kopā!Smiltene