Smiltenes novada Sociālais dienests aicina pieteikties pabalstiem

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, Smiltenes novada domes Sociālais dienests aicina (turpmāk – Sociālais dienests) pieteikties pabalsta saņemšanai mācību piederumu iegādei skolēniem, lai nodrošinātu ar bērna izglītības apguvi un audzināšanu saistītās vajadzības, kā arī pieteikties brīvpusdienas pabalstiem 10.-12. klašu skolēniem un  maksas atlaides pabalstiem pirmsskolas izglītības iestādēs. 


Uz pabalsta saņemšanu var pretendēt ģimenes, kuras Sociālais dienests ir atzinis par trūcīgām vai maznodrošinātām. Pabalsta apmērs trūcīgo/ maznodrošināto ģimeņu bērniem ir EUR 28,46 .


Pabalsts mācību piederumu iegādei tiek piešķirts par katru ģimenes (mājsaimniecības) skolēnu, kurš mācās vispārējā obligātās izglītības iestādē. Iesniegumi šī pabalsta saņemšanai tiek pieņemti no pirmās augusta mēneša apmeklētāju pieņemšanas dienas līdz pēdējai septembra mēneša apmeklētāju pieņemšanas dienai.


Brīvpusdienas pabalstu skolēnam (turpmāk – brīvpusdienas pabalsts) vai maksas atlaides pabalstu pirmsskolas izglītības iestādē (turpmāk – maksas atlaides pabalsts) piešķir Smiltenes novada ģimenēm, kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas un dzīvo Smiltenes novadā un ja viņu bērni mācās Smiltenes novada vispārizglītojošās skolās vai pirmsskolas izglītības iestādē. 


Tiesības saņemt pabalstus ir trūcīgām/maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem; personām ar invaliditāti un aizbildniecībā esošiem bērniem, daudzbērnu ģimenēm (Daudzbērnu ģimene ir ģimene, kuras aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu līdz 24 gadu vecumam, tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni, kamēr viņi iegūst vispārējo, profesionālo, augstāko vai speciālo izglītību.), neizvērtējot ienākumus.   

Atgādinām,  ka valsts apmaksātas brīvpusdienas pienākas visiem skolēniem, kas mācās 1.-4. klasē, savukārt Smiltenes novada domes no pašvaldības budžeta līdzekļiem apmaksātas brīvpusdienas saņem 5.-9.klašu skolēni. Brīvpusdienu piešķiršanas mērķis ir atbalsts ģimenēm ar bērniem.

Sociālais dienests aicina vecākus griezties pie sociālajiem darbiniekiem, lai saņemtu pabalstu mācību piederumu iegādei, brīvpusdienas skolās, uzturmaksas atlaides Smiltenes novada pirmsskolas izglītības iestādēs. 


Brīvpusdienas tiek piešķirtas par katru mācību pusgadu. Sākoties otrajam mācību pusgadam, ģimenei atkārtoti jāiesniedz dokumenti. Brīvpusdienu apmaksa tiek veikta, apmaksājot ēdināšanas pakalpojumu.


Lai saņemtu pabalstus, ģimenēm jāvēršas Sociālajā dienestā Pils ielā 2, Smiltenē, vai pagastu pārvaldēs pie sociālajiem darbiniekiem. Sociālie darbinieki dokumentus pieņem:

Pirmdienās: 8.00-12.00 un 13.00-17.00; 

Otrdienās: 8.00-12.00 un 13.00-17.00; 

Ceturtdienās: 8.00-12.00 un 13.00-17.00

Atgādinām, ka sakarā ar Smiltenes novada pašvaldības ēkas, Dārza ielā 3,  5.kārtas rekonstrukcijas darbiem, Sociālā dienesta speciālistiem mainītas  atrašanās vietas.  

Sociālā dienesta vadītāja un sociālās darbinieces   apmeklētājus  pieņem Pils ielā 2, 2.stāvā, sanāksmju zālē. Kontaktinformācija:  tālr. 64707865, e-pasts: [email protected]; Sociālās darbinieces  darbam ar ģimeni un bērniem - Galdnieku ielā 10, Bērnu un ģimenes atbalsta centrā. Kontaktinformācija: mob.tālr. 25611758, e-pasts:  [email protected], [email protected]

Smiltene