Smiltenes pilsētas dome samazina nekustamā īpašuma nodokli sociālā riska grupām

Smiltenes pilsētas dome nolēmusi paplašināt to personu loku, kurām ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par zemi un ēkām Smiltenē.

 

"Tās ir personas, kuras šobrīd ir sociāli vismazāk aizsargātas un kurām ir finansiāli grūti veikt nodokļa maksājumus," informē Smiltenes pilsētas domes juriste Sanita Mickeviča.

 

Deputāti pirmdien domes sēdē apstiprināja grozījumus 2005. gadā pieņemtajos pašvaldības saistošajos noteikumos "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu Smiltenes pilsētā".

 

Pašvaldība ir precizējusi četras iedzīvotāju kategorijas Smiltenes pilsētā, kurām ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 50 procentu apmērā no nodokļa summas par īpašumā esošo zemi zem individuālajām mājām, ja māja un (vai) zeme netiek izmantota uzņēmējdarbībai un (vai) iznomāta citām personām.

 

Tie ir: nestrādājoši pirmās un otrās grupas invalīdi; nestrādājoši vientuļie pensionāri, kuru pensija nepārsniedz valstī noteikto minimālās mēnešalgas apmēru; nestrādājoši maznodrošinātie pensionāri; maznodrošinātas ģimenes, kurās ir divi vai vairāk nepilngadīgi bērni.

 

Lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, šīm personām ar iesniegumu jāvēršas Smiltenes pilsētas domē.

 

S. Mickeviča informē, ka grozījumi minētajos noteikumos stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā un publicēšanas laikrakstā. Pēc pašreizējām prognozēm, nodokļa atvieglojumus varēs piemērot, sākot no šā gada 1. jūlija.

 

Nodokļa atvieglojumus var saņemt arī politiski represētās personas atbilstoši likumam "Par nekustamā īpašuma nodokli".

Smiltene