Stājas spēkā saistošie noteikumi par reklāmas izvietošanu publiskās vietās

Smiltenes novada dome informē, ka no š.g. 15.februāra stājās spēkā Smiltenes novada domes saistošie noteikumi par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novadā, kā arī noteikumi par nodevu.

 Saistošie noteikumi ietver  nosacījumus,  lai novērstu patvaļīgu reklāmu, reklāmas objektu un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu Smiltenes novadā ar mērķi veidot  sakārtotu pilsētvidi. Saistošie noteikumi Nr. 32/1 „Par reklāmas izvietošanu publiskā vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novadā” nosaka reklāmu un reklāmas objektu izvietošanas, ekspluatācijas, grafiskā dizaina maiņas saskaņošanas kārtību, demontāžas kārtību, atļaujas izsniegšanas kārtību par reklāmu un reklāmas objektu izvietošanu, kā arī atbildību par šo noteikumu neievērošanu. 

Tie arī ietver priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas nosacījumus.Savukārt saistošie noteikumi Nr. 33/13 „Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskā vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novadā” nosaka kārtību, kādā uzliek nodevu par reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanu, nosaka nodevas apmēru, nodevas aprēķināšanas un samaksas kārtību un personas, kuras ir atbrīvotas no noteiktās nodevas.

Saistošie noteikumi attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kuras izvieto reklāmas vai reklāmas objektus publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu.Būtiskākais noteikumos:Uz Smiltenes pilsētā esošiem afišu stabiem, stendiem un Smiltenes pilsētas sabiedriskā transporta pieturvietu stendos atļauts izvietot Smiltenes novada Kultūras pārvaldē saskaņotas afišas, plakātus un paziņojumus par pasākumiem, lekcijām, izstādēm, koncertiem u.tml. ar norādītu pasākuma norises laiku un vietu.

 Smiltenes novada pagastos uz pašvaldībai piederošiem stendiem atļauts izvietot attiecīgajā pagasta pārvaldē saskaņotas afišas, plakātus, paziņojumus un sludinājumus. Nodeva netiek piemērota.

Aizliegts izvietot īslaicīga rakstura reklāmas un informatīvus materiālus - plakātus, afišas, sludinājumus, aģitācijas materiālus un citus informatīvos materiālus uz žogiem, nožogojumiem un sētām, ēku fasādēm, jaunbūvēm, apgaismošanas stabiem, inženiertehniskām būvēm, elektrības sadales kastēm, transformatoriem un citiem inženiertehnisko komunikāciju būvju elementiem, ceļu satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem un informatīvajām norādēm, pilsētas labiekārtojuma elementiem, reklāmas un dizaina elementu konstrukcijām, kā arī kokiem un apstādījumiem. 

Persona, kura vēlas izvietot izkārtni, mobilo reklāmu, reklāmas objektu ar piesaisti zemei vai bez tās, tīkla reklāmu publiskā vietā vai vietā, kas vērsta pret publisku vietu, pašvaldībā iesniedz saskaņošanai iesniegumu ar tam pievienotu reklāmas vai reklāmas objekta projektu, kas noformēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Reklāmas devējs ir tiesīgs izvietot reklāmu vai reklāmas objektu, un ekspluatēt to tikai pēc pašvaldības reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas saņemšanas, atļaujā noteikto nosacījumu izpildes, pašvaldības nodevas samaksas (ja tāda piemērojama), kā arī ievērojot reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas derīguma termiņu.Ja reklāmas devējs attiecīgās reklāmas izvietošanas vietā ir izbeidzis saimniecisko darbību vai beidzies reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas derīguma termiņš, reklāmas devējam jāveic reklāmas vai reklāmas objekta demontāža 15 dienu laikā, sakārtojot reklāmas izvietošanas vietu (fasādes krāsojumu, labiekārtojumu, veicot pamatu demontāžu utt.).

 Ja reklāmas devējs neveic reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu, tad par demontāžu ir atbildīgs attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.Reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas saskaņojumi, kas izsniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgi līdz tajos norādītā derīguma termiņa beigām.

 Reklāmas un reklāmas objekti, kuru saskaņojumā nav norādīts derīguma termiņš, jāpārskaņo Smiltenes novada domē 6 mēnešu laikā no noteikumu stāšanās spēkā.Par noteikumu pārkāpumiem personas saucamas pie likumā paredzētās atbildības. Šo noteikumu ievērošanas uzraudzības un kontroli veic Smiltenes novada Pašvaldības policija un pašvaldības pilnvarotas amatpersonas.

Ar pilnu saistošo noteikumu tekstu var iepazīties šeit:

Nr. 32/1 „Par reklāmas izvietošanu publiskā vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novadā”

Nr. 33/13 „Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskā vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novadā”

Smiltene