Uzsākta lokālplānojuma izstrāde zemesgabalam Silvā

Saskaņā ar Smiltenes novada domes 2014.gada 26.marta lēmumu Nr.4, 6.§. „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam „Silva 23”, Silvā, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā” ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde.


 Lokālplānojuma izstrādes mērķis:

Detalizēt Smiltenes novada Launkalnes pagasta teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu, lai to izmantotu par pamatu būvprojektēšanai.Lokālplānojuma izstrādes pamatojumsNovērst pretrunas teritorijas plānojuma funkcionālajā zonējumā grafiskajā daļā un paskaidrojuma rakstāTeritorijas plānošanas likuma 24.panta trešā daļa

Ar esošo Smiltenes novada Launkalnes pagasta teritorijas plānojumu un darba uzdevumu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai var iepazīties Smiltenes novadā novada mājas lapā www.smiltene.lv, sadaļā Attīstības plānošana , kā   arī Smiltenes novada domes attīstības un plānošanas nodaļā, Dārza ielā 3, Smiltenē.

Smiltene