Trešdien notiks Strenču novada domes sēde

Trešdien, 16. martā novada domes telpās Valkas ielā 16 notiks kārtējā Strenču novada sēde. Tās sākums pulksten 15.00, ziņo kancelejas vadītāja mājas lapā strencunovads.lv.

Novada sēdes darba kārtība būs sekojoša:

Ziņo J.Pētersons1. Par saistošiem noteikumiem Nr.5/2011„Par sabiedrisko kārtību Strenču novada teritorijā.

2. Par iepirkuma procedūru uzsākšanu būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības veikšanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta vienošanās

Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/089/109„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jērcēnu pagasta Jērcēnu ciemā" īstenošanai.

3. Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Zema enerģijas patēriņa ēkas" un projekta īstenošanu.

4. Par Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

5. Par grozījumiem domes 25.02.2011. sēdes lēmuma 4.§ „ Par pašvaldībai piederošo transportlīdzekļu pakalpojumu tarifiem" atlaides nosacījumos.

6. Par deputātes iesnieguma izskatīšanu.

Ziņo G.Jukāms7. Par iesnieguma izskatīšanu.

Ziņo J.Zvejnieks8. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu.9. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu.10. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.11. Par nekustamā īpašuma " CEKULI 1" Plāņu pagastā 1. zemes gabala sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi.

Ziņo A.Leitis12.-14. Par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu sakarā ar īrnieka maiņu.15.-16. Par dzīvojamās telpas maiņu.17.-22.Par iesnieguma izskatīšanu un dzīvojamās platības piešķiršanu.23. Saistošie noteikumi 6/2011 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Strenču novadā

Novados