Apstiprināts Sabiedrības integrācijas fondā iesniegtais projekts

Šī gada 27.jūlijā Valkas novada dome parakstīja vienošanos par Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Pašvaldību speciālistu kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā" (Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/003/17) realizēšanu. Projekta kopējās apstiprinātās izmaksas ir 10898,92 Ls, kas ir 100% ESF finansējums. Projekta ieviešanas laiks ir no 01.08.2011 - 30.04.2012. Projekta vadošais partneris ir Valkas novada dome, projekta partneri ir Aizputes novada, Strenču novada un Valmieras pilsētas pašvaldības.

Projekta mērķis ir - paaugstināt Valkas novada domes, tās iestāžu un partnerinstitūciju speciālistu kapacitāti Eiropas Savienības (ES) un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu izstrādē un ieviešanā, galveno uzsvaru liekot uz pārrobežu sadarbības programmu finansējuma piesaistes iespējām no ES struktūrfondiem, kā arī sniedzot ieskatu projektu terminoloģijā.

Projekta tiešā mērķauditorija ir Valkas novada domes, tās iestāžu darbinieki un partnerinstitūciju speciālisti, kuri šobrīd strādā vai plāno darboties kā projektu vadītāji vai koordinatori un pašvaldības iestāžu vadītāji, kuru iestādēs tiek realizēti ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēti projekti.

Projekta ietvaros notiks 13 apmācību semināri, pieredzes apmaiņas vizītes uz Aizputes un Ludzas novada pašvaldībām un tiks izstrādāts pētījums „Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības piesaistes iespējas pierobežas pašvaldību attīstībai".

Valka