Arī Valkas novada domes priekšsēdētājam lūdz sniegt paskaidrojumus par nedrošuma pazīmēm būvniecībā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) saistībā ar konstatētajiem pārkāpumiem būvniecības procesā vērsusies pie Rīgas pilsētas, Alūksnes, Ikšķiles, Krustpils, Ķekavas, Liepājas un Valkas novadu domes priekšsēdētājiem ar lūgumu sniegt paskaidrojumus par nedrošuma pazīmēm būvniecībā, proti, kāpēc ēku nedrošuma pazīmes un citi pārkāpumi netika konstatēti savlaicīgi un kāda ir plānotā domes rīcība, lai operatīvi novērstu konstatētos pārkāpumus.

 Pēc šobrīd VARAM rīcībā esošās informācijas Ekonomikas ministrija (turpmāk – EM) 2013.gada 22.novembrī lūdza 85 Latvijas būvvaldes apsekot visus būvlaukumus, kuros tiek būvētas, arī rekonstruētas vai renovētas, sabiedriski nozīmīgas publiskas ēkas. Tāpat EM aicināja būvvaldes iespēju robežās apsekot sabiedriski nozīmīgas publiskas ēkas, kuras pieņemtas ekspluatācijā pēdējo piecu gadu laikā un kurās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā simts cilvēkiem.


 54 pašvaldību būvvalžu līdz š.g.10.decembrim EM iesniegtie apsekošanas rezultāti liecina, ka Rīgas pilsētas, kā arī Alūksnes, Ikšķiles, Krustpils, Ķekavas, Liepājas, Valkas novadu pašvaldību sabiedriski nozīmīgās publiskās ēkās tika konstatētas nedrošuma pazīmes*. Vienlaikus, Rīgā konstatētas 86 būvniecību prasību neatbilstības, tostarp 5 patvaļīgi būvniecības gadījumi. 


Tā kā viena no pašvaldību autonomām funkcijām ir nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu, tai skaitā būvniecības tiesiskās kārtības uzraudzību un nodrošināšanu konkrētajā administratīvajā teritorijā, VARAM vērsusies pie konkrēto pašvaldību priekšsēdētājiem ar lūgumu sniegt paskaidrojumus, kādēļ konkrētās nedrošuma pazīmes netika konstatētas savlaicīgi, kā arī sniegt informāciju par plānoto domes rīcību, lai operatīvi novērstu pārbaužu rezultātā konstatētās nedrošuma pazīmes. 


 Papildus Rīgas domes priekšsēdētājam lūgts sniegt paskaidrojumu par neefektīvu būvniecības kontroles funkcijas izpildi, nenodrošinot pašvaldībā darbinieku skaitu efektīvai cīņai ar prettiesisku būvniecību pilsētā. Pēc VARAM rīcībā esošās informācijas kontroli pār prettiesiskas būvniecības gadījumiem Rīgā veic tikai piecas personas, kas rada bažas par Rīgas domes spēju nodrošināt pietiekamu un efektīvu uzraudzību, lai novērstu prettiesisku un iespējami bīstamu būvniecību pilsētā. 


 *pazīmes, kas liecina, ka kāda būves vai tās daļas elementa stāvoklis var būt par cēloni negadījumam

Valka