Notiks Valkas novada domes sēde

Ceturtdien, 31.janvārī plkst.10.00 notiks pirmā šī gada Valkas novada domes sēde. Darba kārtības projektā iekļautie jautājumi:

 

    Par līdzfinansējuma piešķiršanu Igaunijas-Latvijas programmas projektā „Valgas-Valkas dzelzceļa stacijas renovācija”.
    Par izstrādātā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Kārķu ciemā, 2.kārta” tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu.
    Par izstrādātā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Lugažu ciemā, 2.kārta” tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu.
    Par izstrādātā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Ērģemes pagasta Ērģemes ciemā” tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu.
    Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu maksu Valkas novada Vijciema pagastā.
    Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu.
    Par iesniegumu.
    Par Uzraudzības pārskata par Valkas novada attīstības programmas īstenošanas rezultātiem apstiprināšanu.

    Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali pašvaldību izglītības iestādēm Valkas novadā no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.augustam.

    Par stipendiju skaitu un lielumu Valkas novada vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem 2013.gadā.

    Par Jāņa Cimzes Valkas Mūzikas skolas telpu (zāles) nomas maksas apstiprināšanu.
    Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenām Valkas pagastā.
    Par Valkas novada domes izglītības iestāžu 2013.gada izdevumu tāmēm savstarpējiem norēķiniem.
    Par saistošo noteikumu Nr._ „Valkas novada domes 2013.gada speciālais budžets” apstiprināšanu.
    Par dabas resursu nodokļa izlietošanu.
    Par saistošo noteikumu „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
    Par ievēlēšanu Valkas novada domes Dzīvokļu komisijā.
    Par 2013.gada 8.janvāra rīkojuma Nr.3-v apstiprināšanu.
    Par Valkas novada Zvārtavas pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.
    Par Valkas novada Vijciema pamatskolas zāles maksas pakalpojuma izcenojuma apstiprināšanu.
    Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” pamatkapitāla palielināšanu.
    Noteikumu „Par minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un tās iemaksas kārtību pašvaldības budžetā” apstiprināšana.
    Saistošo noteikumu „Par zaļumstādījumu apsaimniekošanu un aizsardzību” apstiprināšana.
    Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu privātpraksei.
    Par neapdzīvojamo telpu nomas maksu SIA „SAN”.
    Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Valsts zemes dienestam.
    Par neapdzīvojamo telpu nomu.
    Par nomas līguma termiņa pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā, „Jēkabi 1”.
    Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Bērzezers 189”, Valkas pagastā.
    Par adreses noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, Mazā Semināra ielā 6.
    Par nomas līguma termiņa pagarināšanu uz zemes gabalu „Bērzezers 51”, Valkas pagastā.
    Par nomas līguma termiņa pagarināšanu uz zemes gabalu „Lāčplēši”, Kārķu pagastā.
    Par zemes gabala Valkas novada Ērģemes pagasts „Mālkalni” atsavināšanu.
    Par nomas līguma termiņa pagarināšanu uz zemes gabalu „Jaunzemes”, Ērģemes pagastā.
    Par Valkas novada domes 2012.gada 29.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 3.§) atcelšanu.
    Par adreses noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, Garāžu ielā 53.
    KS „Lugaži” iesnieguma izskatīšana par zemes gabalu nomu Valkas pagastā.
    Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabaliem „Jaundreimaņi 1”, Vijciema pagastā.
    Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Alieši 60”, Valkas pagastā.
    Par nekustamā īpašuma „Kalnjāngloži” Kārķu pagastā sadalīšanu.
    Par nomas līguma termiņa pagarināšanu uz zemes gabalu „Alieši 100”, Valkas pagastā.
    Par platības noteikšanu ēku īpašuma Valkas novada Ērģemes pagastā “Sterēļi” uzturēšanai.
    Par zemes gabala Valkas novada Vijciema pagastā „Veckalni” atsavināšanu.
    Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Viesturi”, Zvārtavas pagastā.
    Iesnieguma izskatīšana par nomas līguma izbeigšanu.
    Par mazdārziņa nomas līguma izbeigšanu.
    Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabaliem „Stūrīši”, Ērģemes pagastā.
    Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Vecbuļi”, Zvārtavas pagastā.
    Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Kalnavoti”, Ērģemes pagastā.
    Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Avotiņi”, Valkas pagastā.
    Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 29.novembra lēmumā par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabaliem „Lejassilmājas”, Valkas pagastā, Valkas novadā.
    Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Gaujas iela 7”, Zvārtavas pagastā.
    Par zemes gabala Valkas pagastā „Sedasmala” nodošanu nomā.
    Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Veckurpnieki”, Zvārtavas pagastā, Valkas novadā atsavināšanu.
    Par zemes gabala Valkas novada Zvārtavas pagasts „Marsi” atsavināšanu.

    Par stipendijas piešķiršanu.

    Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
    Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Semināra ielā 2b.
    Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Friča Roziņa ielā 3

 

JĀIEROSINA:

    Par nomas līguma termiņa pagarināšanu uz zemes gabalu „Alieši 107”, Valkas pagastā.
    Par nomas līguma termiņa pagarināšanu uz zemes gabalu „Alieši 145”, Valkas pagastā.
    Par nomas līguma termiņa pagarināšanu uz zemes gabalu „Līgotnes”, Kārķu pagastā.
    Par nomas līguma termiņa pagarināšanu uz zemes gabalu „Kalnlīgotnes”, Kārķu pagastā.
    Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Ērģemes veikals”, Ērģemes pagastā.
    Par lietošanas mērķu maiņu zemes gabaliem Valkas pagastā.
    Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma Valkā, Rūjienas ielā 3 zemes gabala sadalīšanai.
    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Ērģemes pagastā „Priekuļi”.
    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Valkas pagastā „Vārpas”.
    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Valkas pagastā „Litakas”.
    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Ērģemes pagastā „Līdumnieki”.

Valka