Notiks Valkas novada domes sēde 2

Ceturtdien, 28.februārī plkst.10.00 notiks kārtējā Valkas novada domes sēde. Darba kārtības projektā iekļautie jautājumi:

 • Par saistošo noteikumu Nr._ „Grozījumi 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas novada domes 2012.gada pamatbudžets” apstiprināšanu.
 • Par Valkas novada domes 2012.gada pamatbudžeta izpildi.
 • Par saistošo noteikumu Grozījumi 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Valkas novada domes 2012.gada speciālais budžets” apstiprināšanu.
 • Par Valkas novada domes 2012.gada speciālā budžeta izpildi.
 • Par saistošo noteikumu Nr._ Grozījumi 2012.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 Valkas novada domes 2012.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets” apstiprināšanu.
 • Par Valkas novada domes 2012.gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildi.
 • Par saistošo noteikumu Nr._ Valkas novada domes 2013.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets apstiprināšanu.
 • Par sadarbību ERAF projekta „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” īstenošanā.
 • Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra lēmumā Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu (protokols Nr.14, 7.§).
 • Par telpu nomas maksu aģitācijas veicējiem priekšvēlēšanu aģitācijas periodā.
 • Par nomas līguma termiņa pagarināšanu uz zemes gabalu Vēžukrogs, Valkas pagastā.
 • Par nomas līguma termiņa pagarināšanu uz zemes gabalu Ozolkalni, Valkas pagastā.
 • Par zemes gabala Vijciema pagastā Punkales nodošanu nomā.
 • Par neapdzīvojamo telpu nomas maksas ieskaitu SIA Elston.
 • Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA Rozi.
 • Par Valkas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumu.
 • Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Gobas”, Ērģemes pagastā izsoles organizēšanu, atsavināšanas izsoles noteikumu un nosacītās cenas apstiprināšanu.
 • Par pašvaldības nekustamā īpašuma Luturmežsargmāja, Zvārtavas pagastā izsoles organizēšanu, atsavināšanas izsoles noteikumu un nosacītās cenas apstiprināšanu.
 • Par zemes starpgabala Valkā, Meža iela 2D atsavināšanas noteikumiem.
 • Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas neapbūvēta zemes gabala Kalnastrautiņi, Zvārtavas pagastā, Valkas novadā (kadastra apzīmējums 9496 007 0075) nosacītās cenas apstiprināšanu.
 • Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kalnamandēgi Zvārtavas pagastā, Valkas novadā atsavināšanas noteikumiem.
 • Par grozījumiem Valkas novada domes 2010.gada 26.augusta nolikumā Nr.13 „Valkas novada dzīvokļu komisijas nolikums”.
 • Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Varoņu ielā 18.
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkas pagastā, Sēļos.
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkas pagastā.
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Ausekļa ielā 28.
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Semināra ielā 12.

 

JĀIEROSINA:

 • Par līdzekļu piešķiršanu nodibinājumam Kokneses fonds.
 • Par līdzfinansējumu Biedrības Atbalsts Valkai izstrādātajam projektam.
 • Par pašvaldības īpašuma Ērģemes pagastā Strauti izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 • Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 30.augusta sēdes lēmumā Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabaliem un zemes gabalu turpmāko piekritību (sēdes protokola izraksts Nr.10, 35.§).
 • Par platības noteikšanu ēku īpašuma Valkā, Varoņu ielā 42A uzturēšanai.
 • Par platības noteikšanu ēku īpašuma Kārķu pagastā, Salaskalēji uzturēšanai.
 • Par platības noteikšanu ēku īpašuma Vijciema pagastā, Jaunlācupi” uzturēšanai.
 • Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa uz mazdārziņu Nr.14 un Nr.33 un jauna nomas līguma noslēgšanu, Kārķu pagastā.
 • Par adreses noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, Lauktehnikas ielā 7.
 • Par nekustamā īpašuma Liepu iela 3 Ērģemes pagastā sadalīšanu.
 • Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu Valkas novada Vijciema pagasta nekustamā īpašuma Mitriķi 1 zemes gabala sadalīšanai.
 • Par grozījumiem 2008.gada 26.septembra Valkas pilsētas domes lēmumā (protokols Nr.12, 36.§) Par zemes gabalu sadalīšanu.
 • Par nekustamā īpašuma Priekuļi, Ērģemes pagastā sadalīšanu.
 • Par grozījumiem Valkas novada domes 2013.gada 31.janvāra lēmumā Par Valkas novada domes izglītības iestāžu 2013.gada izdevumu tāmēm savstarpējiem norēķiniem (protokols Nr.1, 13.§).
 • Par aizņēmumu procentu maiņu.
 • Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 29.novembra lēmumā Par darbinieku veselības apdrošināšanu Valkas novada pašvaldībā (protokols Nr.13, 4.§).
 • Par saistošo noteikumu Nr._ „Par Valkas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” apstiprināšanu.
 • Par sadarbību projekta īstenošanā ar biedrību Latvijas Sarkanais Krusts.

Komentāri 2

naudu grubu ari

Par līdzfinansējumu Biedrības „Atbalsts Valkai” izstrādātajam projektam.
----------------
Un cik daudz pieskirs? Ja es ari gribu, kur griezties?

pirms 7 gadiem, 2013.02.26 10:49

dome

ja arī gribi, griezies novada domē un apmeklē novada sēdes

pirms 7 gadiem, 2013.02.26 12:27

Valka