Notiks Valkas novada domes sēde 2

Ceturtdien, 29.septembrī plkst.10.00 notiks kārtējā Valkas novada domes sēde. Darba kārtības projektā iekļautie jautājumi ir:

 • Saistošo noteikumu „Grozījumi 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Valkas novada domes 2011.gada pamatbudžets" apstiprināšana.
 • Saistošo noteikumu „Grozījumi 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas novada domes 2011.gada speciālais budžets" apstiprināšana.
 • Par grozījumiem Valkas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumā „Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu" (protokols Nr.2, 13.§).
 • Par finansiālu palīdzību Zemessardzes 22.kājnieku bataljona jubilejas pasākumam.
 • Par Valkas novada domes pamatskolu ēdināšanas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.
 • Par izcenojumu noteikšanu Valkas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sniegtajam pakalpojumam citu novadu izglītojamajiem.
 • Par stipendiju skaitu, apjomu un nepieciešamo budžetu Valkas novada vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņiem 2011./2012. mācību gadā.
 • Noteikumu "Par braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību vispārējās pamata un vidējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem Valkas novadā" apstiprināšana.
 • Par J.Cimzes Valkas mūzikas skolas telpu nomas maksas apstiprināšanu.
 • Par grozījumiem Valkas novada domes 2010.gada 30.jūnija lēmumā (sēdes protokols Nr.7, 12.§.) Par sagatavoto projekta „Valkas novada, Kārķu ciema ūdenssaimniecības attīstība" iesniegumu un tajā ietverto darbu un finansējumu apjomu"".
 • Par SIA „Madara  ‘89" sūdzību par Valkas novada būvvaldes vadītājas 2011.gada 19.jūlija lēmumu  Nr.1-15.1/24.
 • Par dalību un līdzfinansējuma piešķiršanu projektā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Valkas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā".
 • Par līdzfinansējuma piešķiršanu Igaunijas - Latvijas programmas projektā „Valkas Mākslas skolas kā kopīga kultūrizglītības centra attīstība Valkā/Valgā".
 • Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Vladimiram Beļajevam.
 • Par Valkas novada lauku apvidus zemes gabalu piekritību pašvaldībai.
 • Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu Valkas novada Ērģemes pagasta nekustamā īpašuma „Kalntilgaļi" zemes gabala sadalīšanai.
 • Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu Valkas novada Kārķu pagasta nekustamā īpašuma „Roņi" zemes gabala sadalīšanai.
 • Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma Valkā, Varoņu iela 35A zemes gabala sadalīšanai.
 • Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma Valkā, Savienības iela 8 zemes gabala sadalīšanai.
 • Par nekustamā īpašuma „Purgaiļi" Ērģemes pagastā sadalīšanu.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabaliem Valkas novada Ērģemes pagasta „Vītolu iela 14".
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagasta „Alieši 213".
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagasta „Mazuzpiļi".
 • Par grozījumiem 2009.gada 24.septembra Nolikumā Nr.20 „Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skolas nolikums".
 • Par zemes gabala Valkas novada Valkas pagasts „Mālkalni" atsavināšanu.
 • Par zemes gabala daļas Valkas novada Valkas pagasts „Krastiņi" atsavināšanu.
 • Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu A.S.
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu S.A.
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu M.L.
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu M.Z.
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu personām, pamatojoties uz Valkas rajona tiesas spriedumiem

 JĀIEROSINA:

 • Saistošo noteikumu „Grozījumi 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.10 „Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas novada pašvaldībā"" apstiprināšana.
 • Par Valkas novada domes izglītības iestāžu 2011.gada izdevumu tāmēm savstarpējiem norēķiniem.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Alieši 139".
 • Par  nekustamā īpašuma „Vecrūķi" Ērģemes pagastā sadalīšanu.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabaliem Valkas novada Valkas pagastā „Centrs".
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabaliem Valkas novada Vijciema pagastā „Lejastaupības" un "Taupības".
 • Par platības precizēšanu pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas zemes vienībai Valkas novada Vijciema pagastā ar kadastra apzīmējumu 9492 003 0014.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkā, „Celtnieks 214".
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Bērzezers 112".
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Celtnieks 209".
 • Par nomas līguma pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā "Bērzezers 183".
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabaliem Valkas novada Vijciema pagastā „Mazbitari 1".
 • Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Valkas novada Vijciema pagastā „Rudzīši".

 SĒDES SLĒGTĀ DAĻA:

 • Sēdes slēgtās daļas jautājumi.

Komentāri 2

Valka