Notiks Valkas novada domes sēde

Ceturtdien, 25.augustā plkst.10.00 notiks kārtējā Valkas novada domes sēde. Informatīvajā daļā Valkas novada domes Attīstības un projektu daļas vadītājs Ernests Lībietis informēs par iespēju izveidot Valkā Jelgavas Rokskolas Bērnu un jauniešu mūzikas kluba (BJMK) filiāli.

Domes sēdes darba kārtības projektā iekļautie jautājumi:

 • Par grozījumiem Valkas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmuma „Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” pielikumos Nr.2, Nr.9 un  Nr.19 (protokols Nr.2, 13.§).
 • Par grozījumiem Valkas novada domes 2010.gada 28.janvāra lēmumā „Par Valkas novada Vijciema pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu”(protokols Nr.1, 15.§).
 • Par Valkas Mākslas skolas mācību maksas apstiprināšanu.
 • Noteikumu „Par grozījumiem Valkas novada domes 2009.gada 24.septembra noteikumos Nr.1 „Par Valkas Mākslas skolas mācību maksas noteikšanu, iekasēšanu un izlietošanas kārtību”” apstiprināšana.
 • Par tranzītmaršruta ielu aprīkošanu ar norādes zīmēm.
 • Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabaliem un zemes gabalu turpmāko piekritību.
 • Par  nekustamā īpašuma „Alksnīši” Vijciema pagastā nosaukuma maiņu.
 • Par adreses un nosaukuma piešķiršanu.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Ērģemes pagasta „Ziedoņi”.
 • Par  nekustamā īpašuma „Bodnieki” Valkas pagastā Valkas novadā sadalīšanu.
 • Par zemes gabala Valkas novada Zvārtavas pagasts „Dzilnas” atsavināšanu.
 • Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu Valkas novada Valkas pagasta nekustamā īpašuma „Daudzakmeņi” zemes gabala sadalīšanai.
 • Par nomas līguma slēgšanu uz zemes gabalu Valkā, Celtnieks 50.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabaliem Valkā, „Celtnieks 95” un “Celtnieks 96”.
 • Par  adrešu datu sakārtošanu.
 • Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
 • JĀIEROSINA:
 • Par tehniskā projekta izstrādi tranzītmaršrutam Rīgas ielā, Valkā.
 • Par  nekustamā īpašuma „Strautiņi” Kārķu pagastā sadalīšanu.
 • Par  nekustamā īpašuma „Caunītes” Zvārtavas pagastā sadalīšanu.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabaliem Valkas novada Valkas pagastā „Tači”.
 • Par adreses piešķiršanu jaunuzceltai sporta zālei Vijciema pagastā.
 • Par  adreses maiņu nekustamiem īpašumiem Ērģemes pagastā “Ozolkalni” un Valkas pagastā “Aņņi”.
 • Par adreses piešķiršanu saimniecības ēkai, kas atrodas uz zemes gabala “Krastiņi” Valkas pagastā.
 • Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu zemes gabala Valkas novada Valkā, Ausekļa iela 18 sadalīšanai.
 • Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu zemes gabala Valkas novada Valkā, „Čorzemnieki 1.zemes gabals” sadalīšanai.
 • Par nomas līguma izbeigšanu uz zemes gabaliem Vijciema pagastā „Kannītes”.

Valka