Notiks Valkas novada domes sēde

Ceturtdien, 28.jūlijā plkst.10.00 notiks kārtējā Valkas novada domes sēde.

Informatīvajā daļā: Informācija par pamatbudžeta izpildi 2011.gada 1.pusgadā.Par iesniegumu par tirgus darbību.  Domes sēdes darba kārtības projektā iekļautie jautājumi:

 • Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.

 JĀIEROSINA:

 • Par ziedojumu Tālivalža piemineklim Trikātā.
 • Par aizņēmuma ņemšanu investīcijām ārkārtas situācijas novēršanai - apkures sezonas nodrošināšanai.
 • Par nomas maksas noteikšanu nomas līgumā ar SIA „VAL.MET.A”.
 • Ingas Geļjanu iesnieguma izskatīšana par zemes gabaliem Zvārtavas pagasta „Vecšodi”.
 • Par nekustamā īpašuma „Āres” Valkas pagastā sadalīšanu.
 • Par nekustamā īpašuma „Smilškalni” Kārķu pagastā sadalīšanu.
 • Par nekustamā īpašuma „Dravas” Valkas pagastā sadalīšanu.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Vijciema pagasta „Jaungaidas”.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Vijciema pagasta „Ratnieki 1”.
 • Par mazdārziņa Valkā, Smilšu ielā 19A nomu.
 • Smaidas Leitānes iesnieguma izskatīšana par zemes gabala „Baltās mājas 3” Vijciema pagastā, Valkas novadā daļas nomu.
 • Par platības noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, Mazā Sēlijas ielā.
 • Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu Valkas novada Vijciema pagasta nekustamā īpašuma „Rudzīši” zemes gabala sadalīšanai.
 • Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma Valkas novada Zvārtavas pagastā „Mežezers” sadalīšanai.
 • Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Valkas novada Vijciema pagastā „Vilciņi”.
 • Par nekustamā īpašuma „Kalnjāņgloži” Kārķu pagastā sadalīšanu.
 • Par nekustamā īpašuma „Gundegas” Kārķu pagastā sadalīšanu.
 • Par mazdārziņa Valkā, Tērauda ielā 3A nomu.
 • Par nekustamā īpašuma „Vecpuņģi” Vijciema pagastā sadalīšanu.
 • Par ēku uzturēšanai nepieciešamās platības noteikšanu un nomas līguma slēgšanu.
 • Par nekustamā īpašuma „Rītiņi” Zvārtavas pagastā sadalīšanu.
 • Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Valkas novada domes priekšsēdētājam

Valka