Notiks Valkas novada domes sēde

Ceturtdien, 30.jūnijā plkst.10.00 notiks kārtējā Valkas novada domes sēde. Darba kārtības projektā iekļautie jautājumi ir:

 • Par centralizētā  tīklā piegādātās siltumenerģijas cenu Valkas pilsētā  laika periodam no 2011.gada 1.oktobra līdz 2012.gada 30.septembrim.
 • Par ūdens patēriņa normas sadali.
 • Par īstermiņa aizņēmuma ņemšanu apkures sezonas nodrošināšanai.
 • Valkas novada pašvaldības Publiskā pārskata apstiprināšana par 2010.gadu.
 • Evitas Bašķes iesnieguma izskatīšana par galvojumu studējošā kredītam AS „SEB Banka".
 • Par neapdzīvojamo telpu nomas maksas atlaidi SIA „Ingra".
 • Par grozījumiem Valkas novada pašvaldības sociālo dzīvokļu Ērģemes pagasta „Valžkalni" nolikumā.
 • Par atbalstu projektam „Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs".
 • Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam Ikšķilē.
 • Nolikuma „Ideju konkurss par Kārķu un Vijciema pagastu ģerboņu skiču izveidi" apstiprināšana.
 • Par nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu pamatojoties uz tiesas spriedumu.
 • Par izmaiņām Valkas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā.
 • Par izmaiņām Valkas novada pašvaldības Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas sastāvā.
 • Par atļaujas izsniegšanu totalizatora un derību organizēšanas vietas atvēršanai Semināra ielā 8, Valkā.
 • Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Tehnika" iesniegumu izskatīšana.
 • Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA „Valkas Elektrons".
 • Par 309.kabinets, Rūjienas ielā 3e Valkā nomu.
 • Par nomas līguma noslēgšanu ar SIA „VAL.MET.A" un atļauju tai iepirkt metāllūžņus.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Ērģemes pagasta „Ezerkalni".
 • Par nekustamā īpašuma „Līdumnieki" Ērģemes pagastā sadalīšanu.
 • Par platības noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, Lielā Jaunā ielā 163.
 • Par platības noteikšanu ēku uzturēšanai Valkas pagasta „Rozes".
 • Par nekustamā īpašuma „Kalnmuižnieki" Valkas pagastā sadalīšanu.
 • Par nekustamā īpašuma „Vītoli" Kārķu pagastā sadalīšanu.
 • Par zemes gabala „Jēkabi 1" Valkas pagastā nomu.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Vijciema pagasta „Stampkalni".
 • Par nekustamo īpašumu „Kalmēni" un „Jaunkalmēni" nosaukuma maiņu.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Vijciema pagasta „Bērzlejas".
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Kārķu pagasta „Viesturi".
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Kārķu pagasta „Dorlejas".
 • Par platības noteikšanu ēku uzturēšanai Valkas pagasta „Lejasārnieki".
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Zvārtavas pagasta „Jaunluturi".
 • Par nekustamā īpašuma „Rāmnieki" Zvārtavas pagastā sadalīšanu.
 • Par mazdārziņa, kas atrodas uz zemes gabala „Krūzes" Kārķu pagastā nomu.
 • Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu I.Āboliņai.
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Lejasciņi, Ērģemes pagasts.
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu P.Prokopčukam.

 JĀIEROSINA: Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Valkas novada Valkas pagastā „Lejasvīndedzes 1".Par 6. Starptautiskās pierobežas kultūras nedēļas Valkas novada dienas „Novada dižgalds" tirdzniecības vietu izcenojumu apstiprināšanu.Par konkursa „Sakoptākā dzīves vieta un darba vieta Valkas novadā 2011" organizēšanu.Par grozījumiem Valkas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumā „Par atļauju pieņemt un pārdot Tūrisma un informācijas birojā dažāda veida ar tūrisma tēmu un Latvijas, Igaunijas, Valkas, Valkas un Valgas simboliku saistītas preces (suvenīrus)"(sēdes protokols Nr.2,3.§.).Par grozījumiem Valkas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumā „Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu" (protokols Nr.2, 13.§).

Valka