Notiks Valkas novada domes sēde

Ceturtdien, 28.aprīlī plkst.10.00 notiks kārtējā Valkas novada domes sēde. Darba kārtības projektā iekļautie jautājumi ir:

 • Par maksas pakalpojumiem Valkas novada kapsētās.
 • Par  traktora MTZ 80 norakstīšanu.
 • Par šķūņa Puškina ielā 10, Valkā norakstīšanu.
 • Par projekta ideju Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma saņemšanai.
 • Par dalību konferencē.
 • Par grozījumiem Valkas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumā „Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu" (protokols Nr.2, 13.§.).
 • Par dotāciju mācību literatūras iegādei.
 • Par grozījumiem Valkas novada domes 2010.gada 28.janvāra lēmumā (sēdes protokols Nr.1, 52.§.) Par aizņēmuma ņemšanu Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu „Valkas pagasta Sēļu ciema ūdenssaimniecības attīstība" un „Valkas pagasta Lugažu ciema ūdenssaimniecības attīstība" ieviešanai.
 • Ērģemes pamatskolas direktores iesnieguma izskatīšana.
 • Baibas Ozolas iesnieguma izskatīšana.
 • Par metu konkursu „Valkas novada reklāmas un afišu stenda skiču projekts".
 • Latvijas Savienības „Černobiļa" iesnieguma izskatīšana. 
 • 13.Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Jaunzemes 2".
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagasta „Aizupes".
 • Zinaidas Rozenfeldes iesnieguma izskatīšana par zemes gabalu „Celtnieks 118" Valkas novada Valkā.
 • Par nekustamā īpašuma „Oši" Zvārtavas pagastā sadalīšanu.
 • Par adreses noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, Lielā Jaunā ielā 222.
 • Par adreses noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, Lielā Jaunā ielā 95.
 • Par Mirdzas Lūsītes iesnieguma izskatīšanu. 
 • Par zemes reformas pabeigšanai ieskaitīto zemes vienību izvērtēšanu. 
 • Par grozījumiem zemes nomas līgumā.
 • Par neprivatizēto dzīvojamo māju pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
 • Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju atradnē „Pentsils".
 • Noteikumu „Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas Dzīvnieku patversmes darbības noteikumi" apstiprināšana.
 • Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
 • Irinas Kudrjavcevas iesnieguma izskatīšana.

 JĀIEROSINA:

 • Par Valkas novada pašvaldības 2010.gada bilances apstiprināšanu.
 • Par Valkas novada pašvaldības policijas nolikumu.
 • Par projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu.
 • Par datu sakārtošanu nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra informācijas sistēmā.
 • Ilutas Pogas iesnieguma izskatīšana par zemes gabalu „Celtnieks 153" Valkas novada Valkā.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Celtnieks 188" Valka, Valkas novads.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Celtnieks 132" Valka, Valkas novads.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Celtnieks 226" Valka, Valkas novads.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Bērzezers 66" Valkas pagasts, Valkas novads.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Celtnieks 78" Valka, Valkas novads.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Celtnieks 66" Valka, Valkas novads.
 • Par adreses un nosaukuma piešķiršanu.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „I/U Tīne DUS" Ērģemes pagasts, Valkas novads
 • Irinas Semjonovas iesnieguma izskatīšana.
 • Par nomas līguma noslēgšanu.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Bērzezers 127" Valkas pagasts, Valkas novads.
 • Par  nekustamā īpašuma „Kalmes" Ērģemes pagastā sadalīšanu.
 • Vijas Zirnes iesnieguma izskatīšana par  zemes gabalu nomu Kārķu pagastā.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Celtnieks 57" Valka, Valkas novads.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Lejasnaglas" Kārķu pagasts, Valkas novads.
 • Par  nekustamā īpašuma „Birzmaļi" Valkas pagastā sadalīšanu.
 • Par adreses noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, Mazā Rūjienas ielā 1A.
 • Par grozījumiem nomas līgumā uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Indras".
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabaliem „Vecšodi" Zvārtavas pagasts, Valkas novads.
 • Par  nekustamā īpašuma „Dzilnas" Zvārtavas pagastā sadalīšanu.
 • Par zemes gabala Valkā, Rūjienas 31 daļas nomu.

Valka