Notiks Valkas novada domes sēde

Ceturtdien, 31.martā plkst.10.00 notiks kārtējā Valkas novada domes sēde. Darba kārtības projektā iekļautie jautājumi ir:

 • Par Valkas novada domes 2010. gada pamatbudžeta izpildi.
 • Par Valkas novada domes 2010. gada speciālā budžeta izpildi.
 • Par Valkas novada domes 2010. gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildi. 
 • Par grozījumiem Valkas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumā „Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu" (protokols Nr.2, 13.§.).
 • Rudītes Mēneses iesniegums par galvojumu studējošā (sociālais) kredītam AS „SEB Banka".
 • Par ziedojumu izlietojumu.
 • Par SIA „Valkas Namsaimnieks" valdes locekļu ievēlēšanu.
 • Par vadības izdevumu apmēra apstiprināšanu Valkas novada domes struktūrvienību sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
 • Par Valkas pagasta saieta nama „Lugažu muiža" telpu nomas maksas apstiprināšanu.
 • Par Valkas novada domei piederošo autobusu pakalpojumu izcenojumiem novada domes funkciju nodrošināšanai.
 • Par Valkas novada centrālās bibliotēkas telpu nomas maksas apstiprināšanu.
 • Par Sociālā aprūpes  nama  klientu maksājumiem par personu uzturēšanos Namā.
 • Par  Sociālā aprūpes  nama  maksas  pakalpojumu  izcenojumu  apstiprināšanu.
 • Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā „Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām". 
 • Par piedalīšanos projektu konkursā „Lauku partnerība Ziemeļgauja".
 • Par SIA „Valkas pilsētas tirgus" noteikumu apstiprināšanu.
 • Valkas novada pašvaldības kārtības noteikumu apstiprināšana.
 • Par Valkas novada teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu.
 • Par Valkas novada attīstības programmas 2010. - 2016.gadam galīgās redakcijas un vides pārskata apstiprināšanu.
 • Par izmaiņām Civilās aizsardzības komisijas sastāvā.
 • Par saistošo noteikumu „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums"" apstiprināšanu.
 • Par SIA „Tīne" iesniegumu.
 • Par Lielā Labdarības Robežtirgus tirdzniecības vietu izcenojumu apstiprināšanu.
 • Par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru.
 • Par projekta pieteikumu KPFI un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru.
 • Saistošo noteikumu „Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Valkas novadā" apstiprināšana.
 • Saistošo noteikumu „Grozījumi  2010.gada  30.jūnija saistošajos  noteikumos  Nr.22  „Par pašvaldības nodevām Valkas novadā" apstiprināšana. 
 • Valkas BMX kluba „ALKO" iesnieguma izskatīšana.
 • Par neapdzīvojamo telpu nomu SIA „Grāmatvedības serviss 1".
 • Par licences un licences kartiņas izsniegšanu Leonīdam Goļevam pasažieru pārvadājumiem ar vieglo taksometru.
 • Par licences un licences kartiņas izsniegšanu Vladimiram Afanasjevam pasažieru pārvadājumiem ar vieglo taksometru.
 • Par adreses piešķiršanu zemes vienībām un būvēm Valkas novada teritorijā.
 • Par valstij piekritīgo zemi.
 • Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju atradnē „Sedaskalni".
 • Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu Valkas novada Vijciema pagasta nekustamā īpašuma „Vilciņi" zemes gabala sadalīšanai. 
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabaliem Valkas novada Ērģemes pagasta „Paeglīši".
 • Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Valkā, „Āboliņi".
 • Par zemes gabalu „Mauriņi 1" Valkas novada Valkas pagastā. 
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Sēļi gateris", Valkas novada Valkas pagastā.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Jaunmuižnieki", Valkas novada Kārķu pagastā.
 • Par nomas līguma izbeigšanu uz zemes gabaliem Valkas novada Valkas pagastā „Māja Nr.3". 
 • Par nomas līguma izbeigšanu uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Kastaņas".
 • Andra Vējiņa iesnieguma izskatīšana par atteikšanos no nomas tiesībām.
 • Saistošo noteikumu „Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi" apstiprināšana.
 • Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.

 JĀIEROSINA:SIA „Valkas pilsētas tirgus" 2010.gada pārskata apstiprināšana.Par Valkas novada domes dalību projektā „Resursu punkta izveide jauniešiem sadarbībā ar jaunatnes organizāciju".Par zemes nomu pašvaldības vajadzībām. Par zemes ierīcības projekta zemes gabala Valkas novada Valkā, Rūjienas iela 38 sadalīšanai darba uzdevuma precizēšanu.Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Zvārtavas pagasta „Zvirbuļi".Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Zvārtavas pagasta „Teteri".Ļubas Karlauskas iesnieguma izskatīšana par atteikšanos no nomas tiesībām.Inetas Kūmas iesnieguma izskatīšana par zemes gabala „Baltās mājas 3" Vijciema pagastā, Valkas novadā daļas nomu.Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagasta „Latiņi".Par zemes gabalu „Klapatas" Valkas novada Ērģemes pagastā.Inas Bukšas iesnieguma izskatīšana par zemes gabalu „Celtnieks 43" Valkas novada Valkā.

Valka