Notiks Valkas novada domes sēde 1

Ceturtdien, 28.martā plkst.10.00 notiks kārtējā Valkas novada domes sēde. Informatīvajā daļā izpilddirektors Guntis Bašķis informēs par to, kā novadā tiek nodrošināta saimniecisko lietu sakārtošana. Darba kārtības projektā iekļautie jautājumi:

 

 • Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pauguržēguri, Ērģemes pagastā atsavināšanas izsoles noteikumu un nosacītās cenas apstiprināšanu un izsoles organizēšanu.
 • Par pasākuma Valkas novada svētki tirdzniecības vietu izcenojumu apstiprināšanu.
 • Par nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu.
 • Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA PEPI RER.
 • Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA “Valkas MD”.
 • Par saistošo noteikumu Nr._ Par termiņu nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņai bezstrīda kārtībā” apstiprināšanu.
 • Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra lēmumā Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.14, 7.§).
 • Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 28, Valkā nomas līguma izbeigšanu.
 • Par XI Lielā Labdarības Robežtirgus mērķa apstiprināšanu.
 • Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Lugažu ciemā, 2. kārta” daļējai realizācijai.
 • Par personas uzturēšanos ģimenes atbalsta centrā Saulīte izmaksu noteikšanu savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām.
 • Par līdzekļu piešķiršanu sociālo dzīvokļu dušas telpas remontam Valžkalnos.
 • Par dzīvokļa Rīgas ielā 8-7, Valkā iegādi.
 • Par dzīvokļa Rūjienas ielā 4-38, Valkā iegādi.
 • Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu privātpraksei.
 • Par neapdzīvojamo telpu nomas maksas atlaidi SIA Ingra
 • Par Kārķu pagasta Ausmu telpu nodošanu SIA „A. Kārkliņas doktorāts” nomā.
 • Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa uz mazdārziņu Nr.45, Kārķu pagastā.
 • Par nekustamā īpašuma Birzes Zvārtavas pagastā sadalīšanu.
 • Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa uz mazdārziņiem Nr.249 un Nr.345, kas atrodas uz zemes gabala „Kalnsaulieši” un jauna nomas līguma noslēgšanu, Kārķu pagastā.
 • Par grozījumiem 2007.gada 2.jūlija zemes nomas līgumā Nr.7-2007, par zemes gabala Zvārtavas pagastā Skuķi, nomu.
 • Par zemes nomas līguma noslēgšanu uz daļu no zemes gabala Zvārtavas pagastā Skuķi.
 • Iesnieguma izskatīšana.
 • Par nekustamā īpašuma Veclēpeles Vijciema pagastā sadalīšanu.
 • Par nomas līguma termiņa pagarināšanu uz zemes gabalu Viesturi 1 , Kārķu pagastā.
 • Par nekustamā īpašuma Madaras Vijciema pagastā sadalīšanu.
 • Par adreses noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, Lauktehnikas ielā 2.
 • Nolikuma Nr._ Valkas novada domes kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikums apstiprināšana.
 • Par skaidras naudas izmaksām Valkas novada ģimenes atbalsta centra Saulīte audzēkņiem.
 • Noteikumu Par mērķdotācijas vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas sadales kārtību apstiprināšana.
 • Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Rīgas ielā 30a.
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Tirgus ielā 16.

 

JĀIEROSINA:

 • Par Lielā Labdarības Robežtirgus tirdzniecības vietu izcenojumu apstiprināšanu.
 • Par kravas speciālās ugunsdzēsēju automašīnas GAZ 53AC300 norakstīšanu.
 • Par Pilsētu mēru pakta parakstīšanu un dalību projektā MESHARTILITY.
 • Par zemes gabalu piekritību, adrešu noteikšanu un lietošanas mērķu precizēšanu.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Kalnnaglas 1” Kārķu pagastā.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz daļu no zemes gabala Celtnieks 167A, Valkā.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziņu Nr.122, kas atrodas uz zemes gabala Planču pļavas, Valkā.
 • Par zemes vienības Jumaras ielā 195, Valmierā reģistrēšanu zemesgrāmatā.
 • Par nomas līgumu uz zemes gabaliem Zariņi, Kārķu pagastā.
 • Par platības noteikšanu ēku īpašuma Vijciema pagastā, Purmaļi uzturēšanai.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziņu Nr.12, kas atrodas uz zemes gabala Purva iela 11, Valkā.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziņu Nr.115, kas atrodas uz zemes gabala Blaumaņa 4B, Valkā.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Celtnieks 117, Valkā.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziņu Nr.154, kas atrodas uz zemes gabala Silmūrnieki, Valkā.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziņu Nr.45, kas atrodas uz zemes gabala Silmūrnieki, Valkā.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziņu Nr.169, kas atrodas uz zemes gabala Pedeles upes krasts, Valkā.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz nomas zemi Nr.87, 166 un Nr.167, kas atrodas uz zemes gabaliem Raiņa ielā 103 un Raiņa ielā 99, Valkā.
 • Par nekustamā īpašuma Virsaiši Valkas pagastā sadalīšanu.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziņu Nr.193, kas atrodas uz zemes gabala Silmūrnieki, Valkā.
 • Par nomas līgumu noslēgšanu uz zemes gabaliem Valkas novada Ērģemes pagastā un atsavināšanas procesa uzsākšanu.
 • Par nekustamā īpašuma Kalves Kārķu pagastā sadalīšanu.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziņu Nr.163, kas atrodas uz zemes gabala Silmūrnieki, Valkā.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziņu Nr.117, kas atrodas uz zemes gabala Rūjienas ielā 34A, Valkā.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Ārnieki, Kārķu pagastā.
 • Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Vijciema pagastā „Mitriķi”.
 • Par nekustamā īpašuma Kalnkrieviņi Valkas pagastā sadalīšanu.

Komentāri 1

piedavaju

izpirkt ugunsdzeseju masinu par divkarso metala cenu. kur griezties?

pirms 8 gadiem, 2013.03.26 15:35

Valka