Notiks Valkas novada domes sēde

Ceturtdien, 25.aprīlī plkst.10.00 notiks kārtējā Valkas novada domes sēde. Informatīvajā daļā Valkas novada domes Finanšu nodaļas vadītāja Iveta Markova informēs par budžeta izpildi 1.ceturksnī. Darba kārtības projektā iekļautie jautājumi:

    Par dāvanu Valkas novada 1.klašu skolēniem.
    Saistošo noteikumu  „Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi” apstiprināšana.
    Par telpu nodošanu SIA „A. Kārkliņas doktorāts”.
    Par Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādes uzsākšanu.
    Par Valkas novada attīstības programmas  2010. - 2016.gadam aktualizāciju.
    Par projekta „Vijciema tautas nama infrastruktūras ierīkošana” izstrādāšanu un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru.

    Par projekta „Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Valkas pilsētā” izstrādāšanu un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru.

    Par līdzfinansējumu Valkas novada literārās apvienības izstrādātajam projektam.
    Par uzkrājumu veidošanu šaubīgajiem debitoru parādiem.
    Par Valkas novada domes 2012.gada bilances apstiprināšanu.
    Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra lēmumā „Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.14, 7.§).
    Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Valkā, 2. kārta” daļējai realizācijai.
    Par Bērnu jaunatnes sporta skolas dalību biedrībās, federācijās un savienībā.
    Novada domes 2013.gada pašvaldības budžeta grozījumu projekts.
    Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu.
    Saistošo noteikumu „Apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība” apstiprināšana.
    Par adreses noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, Lauktehnikas ielā 12.
    Par nomas līguma termiņa pagarināšanu uz zemes gabalu „Alieši 195”, Valkas pagastā.
    Par nomas līguma termiņa pagarināšanu uz zemes gabalu „Alieši 220”, Valkas pagastā.
    Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziņu Nr.143, kas atrodas uz zemes gabala „Rīgas iela 88”, Valkā.
    Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziņu Nr.107, kas atrodas uz zemes gabala Blaumaņa 4B, Valkā.
    Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziņu Nr.129, kas atrodas uz zemes gabala Purva iela 11, Valkā.
    Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziņu Nr.131, kas atrodas uz zemes gabala Silmūrnieki, Valkā.
    Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabaliem „Mehāniskās darbnīcas”, „Autogarāža” un „Autoserviss”, Vijciema pagastā.
    Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziņu Nr.156, kas atrodas uz zemes gabala Rūjienas ielā 34A, Valkā.
    Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Mežrozītes”, Zvārtavas pagastā.
    Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
    Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Dārza ielā 22.
    Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Parka ielā 6.
    Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Varoņu ielā 14a.

JĀIEROSINA:

    Par neapdzīvojamo telpu Rīgas ielā 22 iznomāšanu SIA „Baltic accountancy solutions” (SIA „SAN” pārdotās daļas tiesību pārņēmējs).
    SIA „Valkas Namsaimnieks” 2012.gada pārskata apstiprināšana.
    SIA „Valkas pilsētas tirgus” 2012.gada pārskata apstiprināšana.

    Par projekta „Āra vingrošanas laukumu ierīkošana Valkas pagastā” īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru.

    Par platības noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, Mazā Semināra ielā 10.
    Par adreses noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, Garāžu ielā 61.
    Iesnieguma izskatīšana par zemes gabaliem „Mežvīni 2” Valkas pagastā, Valkas novadā.
    Par zemes gabala Zvārtavas pagastā „Gaujas ielā 11” sadalīšanu un zemes turpmāko piekritību.
    Iesnieguma izskatīšana par zemes gabala Zvārtavas pagastā Gaujas iela 11 nodošanu nomā.
    Par platības noteikšanu ēku īpašuma Vijciema pagastā, „Virši” uzturēšanai.
    Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziņu Nr.43, kas atrodas uz zemes gabala Rūjienas ielā 34A, Valkā.
    Par nekustamā īpašuma „Krustceles” Valkas pagastā sadalīšanu.
    Par nomas līguma izbeigšanu uz ēku, kas atrodas Valkā, Blaumaņa iela 18E.
    Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – neapbūvēta zemes gabala „Bērzezers 149”, Valkas pagastā, Valkas novadā (kadastra apzīmējums 9488 003 0270)nosacītās cenas apstiprināšanu.
    Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Nākotnes iela 1”, Zvārtavas pagastā.
    Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziņu Nr.119, kas atrodas uz zemes gabala „Avotkalna ielā 14”, Valkā.
    Par nekustamā īpašuma „Kannītes” Vijciema pagastā sadalīšanu.
    Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa uz zemes gabalu „Bērzezers 50” Valkas pagastā un jauna nomas līguma noslēgšanu.
    Par datu precizēšanu kadastra informācijas sistēmā.
    Par adreses noteikšanu tehniskai telpai, kas atrodas dzīvojamā mājā „Ilgas”, Stepi, Zvārtavas pagasts.
    Par  zemes gabala Valkā, Varoņu iela 24 sadalīšanu.
    Par  nekustamā īpašuma „Dainas”, Vijciema pagastā sadalīšanu.
    Par līdzfinansējumu projektam „Zvārtavas pagasta pašdarbnieki redzami sev un citiem” .
    Par vēlēšanu komisijas locekļa aizstāšanu.

Valka